V prostorih Zavoda Rast Ruše, na Mariborski cesti 31 v Rušah, bo v sredo, 23. marca, ob 16.00 uri, javna predstavitev študije variant in umestitve obvoznice Ruš v prostorske akte občine. Občani bodo pridobili celovito informacijo o poteku tega postopka, saj se, kot sporočajo iz občinske uprave, glede ruške obvoznice širijo nepopolne in zavajajoče informacije. “Kljub temu, da vse strokovne podlage, ki bi podale odgovore na morebitna zastavljena vprašanja, še niso zaključene, bomo izvedli javno predstavitev študije variant.”

Županja občine Ruše Urška Repolusk ob tem poudarja, da gre za odprt državni projekt, na katerega čakajo že 30 let. “Obvoznico si vsi želimo, ker vemo, da se bosta z njo razbremenila staro trško jedro in center Ruš.  Hkrati pa smo v dvomih, ker si ne znamo čisto natančno predstavljati, kaj umestitev obvoznice v prostor pomeni. Pred leti, v začetku mojega mandata, smo na posameznih ministrstvih, tudi na Ministrstvu za infrastrukturo, pregledali projekte, ki bi morali kmalu ugledati luč sveta v naši občini. Med temi je bil, poleg sanacije mostu čez reko Dravo, sanacije Falske pečine, izgradnje kolesarske poti, sanacije državnih cest, tudi državni projekt- ruška obvoznica. Po proučitvi obstoječa, že skoraj 30 let vrisana trasa obvoznice v prostorskih aktih občine, za državo ni optimalna rešitev, tako iz finančnega  kakor tudi s prostorskega vidika. Iz tega razloga so se proučile različne študije variant, tudi variante novih lokacij oz. poti, ki so za državo bolj sprejemljive iz zgoraj omenjenih vidikov. Variante je potrebno najprej umestiti v prostorske akte.”

V zvezi z obvoznico nastajajo različne, najbrž tudi predvolilne zgodbe

V zvezi z obvoznico se sedaj ustvarjajo različne, najbrž tudi predvolilne zgodbe. Med njimi tudi ta, da bi stara, 30 let vrisana trasa obvoznica, v primeru realizacije potekala v neposredni bližini županjinega doma. “Naj pojasnim, da sem bila, ko sem kupovala zemljišče za gradnjo hiše, to je bilo pred več kot 15 leti, seznanjena s traso obvoznice in me ta ni motila. Tudi danes me cesta z omejitvijo 50 ali celo 30 km/uro z umeščeno kolesarsko potjo, nikakor, pa četudi bi bila zares v neposredni bližini mojega doma, ne bi motila.  Ponavljam, gre za državni projekt in od države in njenih prioritet je odvisno, kdaj bo in če bo v naši občini obvoznica sploh realizirana. Čakamo jo že 30 let. Na lokalni skupnosti pa je, da pripravi prostorske pogoje za umestitev te v prostor. Do sedaj smo transparentno, na občinski spletni strani, obveščali o osnutkih morebitnih sprememb, v kolikor se bodo kakršnikoli postopki v zvezi z novo traso obvoznice nadaljevali, pa bomo občane tudi individualno vključili v projekt.”

Projekt izgradnje nove državne ceste (obvoznice) vodi in usmerja država

V nadaljevanju objavljamo pojasnilo Občine Ruše glede dosedanjih aktivnosti umestitve državne ceste (obvoznice) v prostor, ki segajo že v 70. leta prejšnjega stoletja.

Prostorski plan 1987

Prostorski plan 1998

Prostorski plan 2000

Prostorski plan 2004

Veljavni občinski prostorski načrt

Dopolnjen osnutek sprememb občinskega prostorskega načrta z vključenimi pobudami

Aktivnosti umestitve državne ceste (obvoznice) v prostor segajo že v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je bila ta opredeljena v prostorskem planu Občine Ruše in kot takšna povzeta v vse naslednje prostorske akte. Cilj izgradnje državne ceste (obvoznice) kot celote je poleg izboljšanja prometne pretočnosti in prometne varnosti predvsem izboljšanje prometne dostopnosti posameznih razvojnih območij, vzpostavitev pogojev za preusmeritev tovornega prometa iz središča naselja, vzpostavitev pogojev za primernejšo ureditev javnih površin v naselju ter izboljšanje bivalnih razmer v središču naselja. Prizadevanja za izgradnjo nove državne ceste (obvoznice) so se še posebej intenzivirala v obdobju, ko so se pričeli uresničevati razvojni programi v zvezi s turistično ponudbo na Pohorju in širitev proizvodnih območij v zahodnih Rušah.

“Izpostaviti velja, da projekt izgradnje nove državne ceste (obvoznice) vodi in usmerja država. Vloga Občine Ruše je, da na podlagi usklajenih mnenj stroke in pristojnih državnih institucij umesti državno cesto (obvoznico) v prostorske akte in pripravi oz. sprejme občinski podrobni prostorski načrt. V razvojnem smislu je obvoznica za nadaljnji razvoj občine pomemben projekt in je razviden tudi v proračunu Občine Ruše, ki ga potrjuje občinski svet, predhodno pa obravnava Odbor za urejanje prostora,” sporočajo iz Občine Ruše.

Po študiji iz leta 2009 bi lahko obvoznica potekala skozi stanovanjsko območje

V letu 2009 je Direkcija RS za ceste naročila izdelavo Študije variant obvoznice Ruše (izdelal ZUM d.o.o., št.n.: 8023), s katero se je izdelalo vrednotenje in primerjava treh variantnih rešitev. Pri sintezni presoji in končnem razvrščanju se je kot najustreznejša predlagala varianta 2A. Ta je bila na zahtevo Direkcije RS za ceste vključena v Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Ruše (MUV, št. 11/09; SPRO) in v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše (MUV št. 26/10 in nasl.; OPN). V zahodnem delu je ta varianta sledila koridorju iz sedemdesetih let.

Obvoznica do danes v prostor še ni umeščena z ustreznim prostorskim načrtom, ki bi bil podlaga za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato je občina v letu 2017, po uskladitvi projektne naloge, z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) pričela postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Ruše – faza 1 (v nadaljevanju: OPPN) za zahodni del, t. i. prvo fazo obvoznice, med odcepom s Selniške ceste pred mostom čez Dravo do priključka na državno cesto v bližini viadukta v zahodnih Rušah.

Pripravljene so bile strokovne podlage (idejni projekt, na zahtevo nosilcev urejanja prostora še hidravlično hidrološka presoja, analiza tveganja za onesnaženje podtalnice, geološko geomehansko poročilo) in osnutek OPPN. Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora in odločba Ministrstva za okolje in prostor o tem, da v postopku priprave OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). V januarju 2018 so bile izvedene predhodne arheološke raziskave v območju arheološkega spomenika (rimske gomile) ob Matavškovi ulici. Julija 2018 je bil idejni projekt (IDP) dostavljen v recenzijo na Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI). Recenzijska razprava se je odvila v januarju 2019, IDP je bil po recenziji dopolnjen marca 2019.

Leta 2019 so bile v igri tri variantne rešitve, kot najustreznejša je bila izbrana varianta ob železniški progi

Ker se je v osemdesetih letih poselitev usmerjala čez traso obvoznice (s spremembo namenske rabe v prostorskih planskih aktih in nadalje s pripravo podrobnejših prostorskih aktov: Odlok o zazidalnem načrtu območja ob Špengovi ulici v Rušah, Odlok o LN za stanovanjsko naselje Gabri) in je v postopku priprave sprememb občinskega prostorskega načrta predlagana nova širitev stanovanjskih površin severno od obvoznice v vzhodni smeri, je prometna stroka predlagala, da se preveri potek trase ob obstoječem prometnem koridorju ob železniški progi in z dogovorom s predstavniki ministrstva prouči možnost izvedbe variantnega poteka trase vzdolž severne strani železniške proge, preveri pa se tudi varianta rekonstrukcije obstoječe ceste skozi središče.

Izdelala se je Študija variant zahodnega odseka (prve faze) obvoznice Ruše (ZUM d.o.o. št. n.: 19026, december 2019; v nadaljevanju: Študija variant 2019), s katero so se z več vidikov vrednotile in med seboj primerjale tri variantne rešitve: rekonstrukcija obstoječe ceste skozi središče, varianta skozi stanovanjsko območje (rešitev iz Študije variant iz leta 2009, ki je opredeljena v SPRO, OPN) in nova varianta vzdolž železniške proge. Za variantne rešitve se je izdelala tudi predinvesticijska zasnova, katere naročnik je bila Direkcija RS za ceste, ki se je kot strokovna podlaga upoštevala pri Študiji variant. Pri sintezni presoji in razvrščanju je bila kot celovito najustreznejša variantna rešitev predlagana varianta 2, to je rešitev ob železniški progi. V sklopu študije variant se je kot strokovna podlaga izdelala tudi strokovna podlaga glede obremenitev okolja s hrupom in vplivov na kakovost zraka.

V dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN občina ohranja obe varianti

Občina je sočasno v tekoči postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) vključila tudi morebitno varianto ob železnici, obenem pa pričela s pridobivanjem dopolnilnih smernic nosilcev urejanja prostora za to morebitno varianto ob železniški progi ter odločbe o tem, ali je v postopku priprave OPPN s spremembo v zahodnem delu potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Občina je naročila tudi Študijo obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za OPPN ter IDP za Obvoznico Ruše − faza 1, varianta ob železniški progi, št. 2020-019/ PHZ (v nadaljevanju: Študija). To bo podrobnejša strokovna ocena obremenitve okolja s hrupom s predlogom ukrepov, ki je v izdelavi. Po uskladitvi tehničnih možnosti izvedbe ceste ob železniški progi in prejemom odločbe Ministrstva za okolje in prostor, da je v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), je občina pristopila k pripravi okoljskega poročila. To je v pripravi.

V dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN občina ohranja obe varianti. Študijo variant in vse ostale strokovne podlage je nameravala občina, tako kot je to običajno in normativno urejeno, predstaviti občinskemu svetu z gradivom za prvo branje sprememb in dopolnitev OPN, javnosti pa v času javne razgrnitve sprememb OPN. Prva obravnava spremembe OPN in javna razgrnitev sta bili načrtovani v prvi polovici leta 2022.

Zaključek projekta je v državnem proračunu predviden konec leta 2031

Obvoznica je državni projekt, vreden 21.153.922 evrov, ki se je začel izvajati v letu 2009 z izdelavo Študije variant in katerega zaključek je v državnem proračunu predviden 31. decembra 2031. Projekt vodi in usmerja država. Občina Ruše mora obvoznico v skladu z mnenji stroke in pristojnih državnih institucij umestiti v prostorski načrt (OPN) in izdelati občinski podrobnejši prostorski načrt (OPPN). V razvojnem smislu je obvoznica za nadaljnji razvoj občine pomemben projekt, razviden tudi v proračunu Občine Ruše, ki ga potrjuje občinski svet, predhodno pa obravnava Odbor za urejanje prostora.

Svetniki so na 20. redni seji Občinskega sveta občine Ruše, ki je potekala 17. februarja 2022, s posebnim sklepom k proračunu omejili porabo na postavki prostorskega planiranja za namen izgradnje državne ceste (obvoznice) Ruše. “Županja občine Ruše ter občinska uprava v zadnjem mesecu poslušamo očitke, da smo delali netransparentno in da javnosti o nameri nismo obveščali. Poudarjamo, da je bila javnost do sedaj, glede na fazo, v kateri je priprava akta, o osnutku OPPN za obvoznico Ruše − prva faza (zahod), obveščena na primeren in običajen način in da faze postopka vključevanja javnosti, ki vključujejo tudi aktivno obveščanje lastnikov ob trasi, sploh še niso nastopile,” sporočajo iz občine in dodajajo: “Ker pa se med občani širijo nepopolne in zavajajoče informacije, bomo kljub temu, da vse strokovne podlage, ki bi podale odgovore na morebitna zastavljena vprašanja, še niso zaključene, izvedli javno predstavitev študije variant.”