Predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor so v zadnjih tednih skupaj s predstavniki direkcije za vode opravili več obiskov porečij po Sloveniji in skupaj z župani pregledali doslej izvedene ukrepe na vodotokih ter predstavili načrt vzdrževalnih, sanacijskih ter investicijskih del v prihodnje. Med drugim so se mudili tudi v občini Pesnica, kjer so lansko leto ob obilnih padavinah vodotoki marsikje poplavljali, sprožili so se tudi usadi in plazovi. 

Državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc je predstavnikom Občine Pesnica uvodma predstavila prioritete ministrstva glede vodotokov. Poudarila je sodelovanje z občinami, ki bodo aktivno vključene v pripravo programa dela Direkcije RS za vode. Občine so že prejele program dela direkcije in bile ob tem pozvane, da podajo dodatne predloge za urejanje vodotokov in drugih vodnih teles.

V Pesnici podali tudi svoje predloge za urejanje vodotokov

"Na poziv je odgovorila tudi naša občina, ki je podala kar nekaj predlogov. Direkcija vzdrževalna dela načrtuje na reki Pesnici, potoku Cirknica, Gačniškem in Dobrenjskem potoku. Občina pa je dodatno predlagala odstranitev zarasti ob potoku Črnec (dolvodno od naselja Pernica), odstranitev zarasti ob Dobrenjskem potoku ter čiščenje kanalet, ki ne prevajajo vode, odstranitev zarasti ob Jareninskem potoku (v smeri od Šentilja do Jareninskega dvora - Dveri Pax ter dolvodno od pokopališča v Jarenini), razširitev struge, kjer je ta zožana in odstranitev zarasti ob vodotoku, ki teče vzporedno z regionalno cesto Vosek - Jurovski Dol (v k.o. Flekušek) in predstavlja desni pritok Jakobskega potoka. Prav tako smo opozorili še na problematiko Perniškega jezera, poslovne cone Pesniški Dvor in naselja Jakob, kjer smo predlagali, da se zagotovitev poplavne varnosti v PC Pesniški Dvor in za naselje Jakob ter ostranitev mulja v Perniškem jezeru uvrsti v načrt kratkoročnih investicij," nam je povedala direktorica pesniške občinske uprave Milica Simonič Steiner. 

[[image_3_article_64253]]

Na območju občine Pesnica je koncesionar, Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, v letu 2023 že izvedel vzdrževalna dela na Dobrenjskem potoku, Cirknici in melioracijskem jarku MJ-12. Dela na območju reke Pesnice so v tem trenutku še v izvajanju, financira jih proračun Republike Slovenije. 

[[image_2_article_64253]]

"Izvajanje izrednih ukrepov se bo predvidoma zaključilo s koncem meseca marca letos"

Obrnili smo se tudi na Ministrstvo za naravne vire in prostor, v okviru katerega deluje Direkcija RS za vode. Pojasnili so nam, da na območju reke Pesnice v tem trenutku izvajajo izredne ukrepe, in sicer gre za vzpostavitev normalnega pretočnega profila, dela pa obsegajo čiščenje naplavin, plavja ter stabilizacijo brežin in dna strug vodotokov. Izvajanje izrednih ukrepov se bo predvidoma zaključilo s koncem meseca marca letos. Dodajajo še, da bodo predloge občine upoštevali v največji možni meri in jih vključili v program rednih vzdrževalnih del. 

[[image_1_article_64253]]

"Vzdrževalna dela pomenijo ohranjanje objektov in naprav v dobrem stanju in zagotavljanje njihovega delovanja, pri čemer se ne spreminja zmogljivost ali velikost. Gre tudi za utrjevanje bregov in dna površinskih bregov, za zagotavljanje pretočnosti, košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih ter  odstranjevanje plavja. V večini primerov bo šlo odstranitev prekomerne moteče zarasti, naplavin in plavja iz strug vodotokov ter za sanacijo zajed in novo formiranje brežin korit," zaključuje Simonič Steiner.