MO Maribor se je lotila ureditve cest v Mariboru. Predlog ureditve Ceste zmage, ki je dotrajana in postaja nevarna za udeležence v cestnem prometu, bodo obravnavali na 18. redni seji mestnega sveta MO Maribor. Da bi do izvedbe prišlo, mora predlog potrditi mestni svet.
 
Nov drevored zajema 121 novo posajenih dreves
 
V projektu je predvidena obnova Ceste zmage od odseka Metelkove ulice do Ulice Pariške komune, v skupni izmeri okoli 600 metrov. Ureditev vključuje rekonstrukcijo vozišča, parkirišč in ti. hodnika za pešce. Prav tako bi dogradili novo gospodarsko javno infrastrukturo in zasadili drevored z 121 drevesi, obstoječega pa podrli.
 
Dotrajana kanalizacija
 
Kanalizacija na omenjenem območju je tako dotrajana, da je potrebno sanirati ter zgraditi hišne priključke za navezavo objektov na kanalizacijo. MO Maribor želi opraviti obnovo vseh komunalnih vodov: plinovod, vodovod, TK vode in CATV vod.
 
V planu CONA 30 in ureditev cestne razsvetljave
 
Kot kaže bo v letošnjem letu dodobra poskrbljeno za varnost kolesarjev, saj imajo v načrtu urediti tudi kolesarski promet. S ciljem umirjanja prometa bi tako izvedli dvignjene prehode ter uredili cono 30. Predvidena je tudi izvedba cestnih razsvetljav, saj je ta zaenkrat urejena le v predelih križišč. Na novo bi tako postavili 22 svetilk.
 
Investicija težka dober milijon evrov
 
Kot so pojasnili na mariborski občini želijo izboljšati bivanjske pogoje prebivalstva in izboljšati možnosti za razvoj  gospodarstva ter s tem nadaljnji razvoj območja. Projekt predvidevajo izvesti v dveh fazah.
 
foto
 
Prva faza, ki znaša okoli 170.000, zajema del odseka med Metelkovo in Delavsko ulico. Na tem delu je potrebna prenova dveh kanalov kanalizacije v skupni dolžini 88 metrov in treh revizijskih jaškov, ter rekonstrukcijo ceste v dolžini 55 metrov, vključno z izvedbo novih hišnih priključkov in javno razsvetljavo. Druga faza, katere investicija je ocenjena na nekaj čez 900.000 evrov, je odsek od zaključka prve faze do Ulice Pariške komune, ki zajema vsa preostala neizvedena investicijska dela.
 
Dela zaključena novembra prihodnje leto
 
V juliju tako v primeru sprejetja, sledi izdelava projektne dokumentacije in izdelava ter potrditev investicijskega programa. Nato bo stekla izvedba postopka zbiranja ponudb za izbiro izvajalca prve faze del. Izvedba del prve faze naj bi se pričela septembra in zaključila novembra letos. Zbiranje ponudb za drugo fazo sledi marca prihodnje leto, zaključek del pa je predviden novembra 2017.