V sklopu 8 milijonov vrednega projekta »Odvajanje in čiščenje voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor«, za katerega je Mestna občina Maribor uspešno pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada Evropske unije in prinaša izgradnjo 24 kilometrov kanalizacijskih sistemov na območju Kamniške grabe, Limbuša, Laznice, Peker, Hrastja ter Malečnika in Trčove, trenutno potekajo dela v Pekrah in Limbušu, kjer so načrtovani posegi časovno najintenzivnejši.

V marcu bo izvedba potekala na več lokacijah

V Pekrah, kjer bo zgrajenih 6.800 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala, je v lanskem leta stekla gradnja zadrževalno-razbremenilnega objekta, namenjenega ločevanju padavinskih od komunalnih voda. Izvedeni so varovanje gradbene jame z zagatnicami, armirana betonska plošča in stene zadrževalnika. Gradbena dela bodo predvidoma zaključena v marcu, sledila bo montaža opreme.

V Limbušu, kjer je načrtovana izgradnja 6.600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter enega črpališča, poteka izgradnja kanalizacije. V naselju spodnji Limbuš so že izvedeni trije kanali s hišnimi priključki, v nadaljevanju sledi izvedba preostalih kanalov in črpališča. Hkrati so v teku pripravljalni postopki za pričetek del v Pekrah, Kamniški grabi in Malečniku-Trčovi. Na teh lokacijah trenutno poteka količenje kanalizacije, obeleževanje obstoječih podzemnih instalacij ter izdelava elaboratov cestnih zapor.

V mesecu marcu bo izvedba del potekala na več lokacijah: ob gradbenih delih in montaži opreme na zadrževalniku v Pekrah bo stekla izgradnja kanalov in hišnih priključkov v spodnjem Limbušu, izgradnja kanala v Pekrah, kanala v Kamniški grabi ter treh kanalov v Malečniku-Trčovi. Dela izvaja podjetje Nigrad s partnerji Pomgrad, d. d., Cestno podjetje Ptuj, d. d. in Komunala Slovenske gorice, d. o. o.

Po izgradnji kanalizacijskega sistema bo stopnja priključenosti prebivalstva na ustrezno javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode 98-odstotna, vsi priključeni pa bodo imeli zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na Centralni čistilni napravi Maribor.