Mariborska občina pripravlja program sanacije cest za petletno obdobje, t.i, masterplan cest. Seznam cest po prioritetah so prejeli od posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so ga nato uskladili z občinskim koncesionarjem za vzdrževanje cest, ki je določil prioritete ne le po željah, temveč po dotrajanosti vozišč in potrebe po obnovi. Plan je pripravljen za 5 letno obdobje.

Trenutno so v zaključevanju dela na cesti Koseskega, vključno s komunalno infrastrukturo ter ureditev kareja med Medvedovo, Gosposvetsko in Turnerjevo, vključno s komunalno infrastrukturo. V zaključni fazi je tudi ureditev Dravske kolesarske poti. V sklopu aglomeracij so urejene ceste v Kamniški grabi, v Limbuški grabi, v Limbušu, Laznici, Limbuš za postajo, Pekre Hrastje ter Malečnik – Trčova.

V sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo

V načrtu je ureditev podvoza Ledina – trenutno je v teku pridobivanje gradbenega dovoljenja, preboj ceste Pariške komune (čakajo na podpis aneksa s strani Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), da lahko naročijo dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev), rekonstrukcija in izgradnja pločnika v Limbušu, ureditev Ljubljanske ulice, rekonstrukcija ceste v Bresternici (skupaj z DRSI, čakamo na Sporazum o sofinanciranju), rekonstrukcija ceste v Malečniku (skupaj z DRSI, čakamo na sporazum o sofinanciranju).

V načrtu so tudi preplastitve na Kettejevi med Radvanjsko in Cesto zmage, Rošpoh del 78, Focheva ulica, Ulica borcev za severno mejo, Šentiljska ulica 161, Trčova 15, Dogoška (od Ptujske do Panonske), Koprivnikova, del Volodjeve in cesta proti Žavcarjevem vrhu. Zaključena so dela na krožišču Kardeljeva – Streliška ter podaljšek Ceste Proletarskih brigad.

Skupno znaša strošek izgradnje državnih cest v višini 4,1 mio EUR (MOM je sofinancer). Strošek izgradnje občinskih cest v letu 2023 znaša 2,1 mio EUR. Za preplastitve cest je v letu 2023 namenjenih 590.000 EUR.