V uredništvo smo prejeli anonimno prijavo podkrepljeno z javno dostopnim dokaznim gradivom nepravilnosti pri vodenju javnega razpisa JN007359/2023-W01 – naročilo male vrednosti in izbiri izvajalca glede izvajanja raznih prevoznih storitev, konkretno za prevoz krvi, krvnih pripravkov in materiala.

Kljub brezplačnemu dostopu vseh javnih naročil, tudi naročil male vrednosti na portalu javnih naročil www.enarocanje.si, na spletu najdemo le javni razpis JN007359/2023-W01 – naročilo male vrednosti in sicer ponovitev.

V oči zbodejo zelo ohlapni pogoji za sodelovanje (slika 1).

[[image_1_article_61981]]

To sicer daje možnost prijave več izvajalcem, vendar ko govorimo o zdravstveni dejavnosti, bi morali biti pogoji regulirani. Pa še ti so v ponovljenem razpisu prilagojeni na določenega izvajalca, pravijo naši viri, kar dokazuje dokumentacija (slika 2 in 3). Slika 2 prikazuje Okvirni sporazum iz prvega razpisa, ki očitno ni bil uspešen.  Slika 3 pa prikazuje, kako so na ponovljenem razpisu pogoje prilagodili, zato se pojavlja vrsta vprašanj. 

[[image_2_article_61981]]

[[image_3_article_61981]]

Dosedanji izvajalec je imel namreč do UKC Maribor manj kot 30 minut, kar dokazuje tudi zemljevid Google maps (slika 4). Na sliki 5 je tudi razvidno, da so spremenili v zadnjem razpisu razpisne pogoje, saj so odzivni čas iz 30 minut podaljšali na 60 minut.

[[image_4_article_61981]]

[[image_5_article_61981]]

UKC Maribor: Želeli smo najugodnejšo ponudbo 

Je torej bil razpis narejen za točno določenega izvajalca? Na različne vpletene smo poslali vprašanja.

Razlog za ponovitev postopka je razviden iz objavljene odločitve o oddaji javnega naročila za prvotno izveden postopek, navajajo v UKC Maribor.  Naročila v okviru izvedenega postopka namreč naročnik, to je UKC Maribor, ni smel oddati, ker je skupna ponudbena vrednost najugodnejših ponudb za posamezni sklop presegla mejno vrednost ,od katere dalje je potrebno javno naročilo objaviti tudi v Uradnem listu Evropske unije. 

V UKC Maribor odgovarjajo, da so tehnični pogoji in zahteve vsako leto enake. Menijo, da so te ustrezne pripravljene. Na vprašanje, ali ima izbran izvajalec primeren vozni park in vozila na štirikolesni pogon, v UKC odgovarjajo, da tega kot naročniki niso zahtevali. Prav tako ne, kakšna je njihova oprema in koliko kadra imajo. "Naročnik je dokumentaciji za izvedbo javnega naročila zahteval, da gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj, to je, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. Čeprav je kot dokazilo zadostovala izjava za gospodarski subjekt, nam je izbrani ponudnik vseeno posredoval dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje druge zdravstvene dejavnosti." 

Na vprašanje, zakaj so v ponovljenem razpisu odzivni čas podaljšali iz 30 minut na 60 minut, v UKC pojasnjujejo, da je trenutni izvajalec večkrat opozoril, da zahtevani odzivni čas ni realen. "Ker smo želeli v ponovljenem postopku pridobiti večje število ponudb, zagotoviti konkurenčnost in pridobiti ugodnejšo ponudbo, smo omilili pogoje in dovolili odzivni čas 60 minut," so še zapisali.  Na dodatno poizvedovanje, ali so na ta način prilagodili razpisne pogoje, da je lahko bil izbran v naprej favoriziran izvajalec, kateri je bil na koncu tudi izbran, ponovijo, da so ta način želeli zagotoviti konkurenčnost in pridobiti čim ugodnejšo ponudbo za UKC Maribor. 

Iz javno dostopne razpisne dokumentacije je še razvidno, da je imel dosedanji izvajalec pogodbeno kazen 500  evrov, novi izvajalec pa ima pogodbeno kazen 200 evrov. Zakaj so jo torej znižali? "Pri pripravi razpisne dokumentacije smo ugotovili, da je pogodbena kazen previsoka za predmetno javno naročilo (glede na vrednost javnega naročila) in smo jo sorazmerno znižali. Tudi na ta način smo želeli privabiti čim več ponudnikov in pridobiti čim ugodnejšo ponudbo za UKC Maribor," so navedli.

Ministrstvo: Pogoji so izpolnjeni 

Na razpisu je bilo izbrano podjetje MEDIKAL TEAM; ki ga vodi Petra Venta. Zato nas je zanimalo, ali ima izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti in ali so v ministrstvu za zdravje ustrezno preverili njihove resurse, kot so na primer vozni park, oprema, kadri, ki so potrebni za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Iz ministrstva smo prejeli kratek odgovor: "Samostojni podjetnik posameznik MEDIKAL TEAM, druge zdravstvene dejavnosti, Petra Venta s.p. ima izdano dovoljenje za opravljanje druge zdravstvene dejavnosti – reševalni prevozi (nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in ostali sanitetni prevozi). Odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izvajalca je Petra Venta, diplomirana medicinska sestra. Ministrstvo je v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti ugotovilo, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za opravljanje predmetne zdravstvene dejavnosti."

Vrsto vprašanj smo poslali tudi Petri Venta, vendar se na naša poizvedovanja ni odzvala. Odgovorov žal nismo prejeli. Smo pa jih nekaj dobili s strani Zavoda za transfuzijsko medicino (ZTM).  Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za preskrbo s krvjo v zavodu, odgovarja, da večino prevozov opravijo sami s svojo logistično službo. "Kot na primer dostava zdravil iz krvi, prevzem vzorcev krvi za NAT testiranje... Praviloma Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor na ZTM pripelje in potem prevzame le komponente krvi za obsevanje. Postopki prevoza tečejo in so tekli gladko. Pomembno je, da se zagotavlja hladna veriga in nepoškodovanost komponent krvi."

Transportne posode po besedah Irene Razboršek zagotavlja transfuzijska služba. Izbirajo se transportne torbe, s katerimi se zagotavlja hladna veriga pri transportu pripravkov iz krvi. Izbira velikosti je odvisna od potreb transfuzijskega centra. Na vprašanje, ali ima kri, ki pride k njim na obsevanje, rok uporabe in bi se potemtakem moral prevoz vršiti s posebnimi, specialnimi vozili, ki so opremljeni z modrimi lučmi, da bi takšna kri bila čimprej pri njih na obsevanju in nazaj pri uporabniku, v ZTM pojasnjujejo, da je pri prevozu komponent krvi ključno zagotavljanje hladne verige. Za posebna vozila ni potrebe, saj je rok uporabe obsevanih komponent 14 dni po datumu obsevanja.