Pred mesecem dni smo poročali, da so v UKC Maribor odločili večje število odločili zaposliti študente zdravstvene nege. V vabilu so zapisali, da so v okviru posameznih oddelkov soočeni s kadrovsko stisko: “Zato vas vljudno vabimo, da se nam pri zagotavljanju medicinske oskrbe pacientov, ki se zdravijo v UKC Maribor, pridružite, in sicer v obliki študentskega dela. Glede na zahtevnost dela na posameznih oddelkih je le-to različno ovrednoteno in sicer 7,50 evrov na uro za delo v oddelkih intenzivne terapije ter 6,50 evrov za delo na ostalih oddelkih.”

Po tem sporočilu je v javnosti završalo, pojavili so se mnogi očitki že zaposlenih sester glede delovne sposobnosti študentov za opravljanje tako zahtevnega dela in da gre za “razvrednotenje njihovega poklica”. Prav tako jih je zmotilo, da je postavljena urna postavka za študente celo višja od tiste, ki jo zaslužijo same. Sledile so tudi prijave na zdravstven inšpektorat, kjer pa, kot so odgovorili za Maribor24, niso odkrili kršitev.

Študentje ne delajo samostojno, temveč so pod nadzorom

“Zdravstveni inšpektorat RS, OE Maribor in Murska Sobota je po uradni dolžnosti, v četrtek 23. 1. 2020, uvedel inšpekcijski nadzor na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, na podlagi prijave, iz katere izhaja, da pri zavezancu opravljajo storitve zdravstvene nege študentje,” so nam odgovorili v UKC Maribor.

Ob izrednem inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da noben študent v UKC Maribor ne dela samostojno. Delo je organizirano tako, da je določen en koordinator v službi zdravstvene nege, svetovalka v službi zdravstvene nege in en koordinator s strani študentov. Na posameznem oddelku je strokovna vodja tista, ki študentom daje delo. Vsebina študentskega dela se določi po področjih (deloviščih) in ob upoštevanju kompetenc, da študentje ne posegajo v kompetence medicinskih sester. A prav dejstvo, da bodo sedaj že zaposlene sestre ob tolikšnem obsegu dela morale poučevati še študente, jih je zelo zbodlo.

»Študenti nimajo niti zdravniških pregledov, ki jih je treba imeti, da si zaposlen v zdravstvu. Delo v zdravstvu zahteva empatijo, tudi soočanje z zahtevnimi situacijami – to pa se nauči na praksi, ki je stopenjska z namenom. Intenzivna nega in terapija nista mesti za študente. Tam lahko vsaka napaka v negi vodi v infekcije in smrt pacienta,« so sestre tedaj zapisale v pismu za javnost.

Delo lahko opravljajo že študenti 3. letnika dodiplomskega študija

Delo v UKC Maribor trenutno poteka tako: UKC Maribor vodi evidence prisotnosti študentov po oddelkih in funkcionalnih enotah. Študent ima na oddelku nadrejeno medicinsko sestro. Koordinator pred nastopom dela predstavi študenta oddelku. Vodja oddelka pa v času odsotnosti določi namestnico odgovorne osebe. S tem so vsi zaposleni seznanjeni, na koga se lahko obrnejo po pomoč in ta oseba spremlja delo študenta. Hkrati ima UKC Maribor določene kriterije kdo od študentov lahko izvaja dejavnost zdravstvene nege, in sicer so to študentje 3. letnika dodiplomskega študijskega programa zdravstvene nege, absolventi dodiplomskega študijskega programa zdravstvene nege in podiplomski študentje, ki so predhodno zaključili dodiplomski študijski program zdravstvene nege.

»Glede na navedeno, to je, da študentje v UKC Maribor dejavnosti zdravstvene nege ne izvajajo samostojno in da je zavezanec ustrezno organiziral delo in nadzor dela študentov, ob inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih neskladij s predpisi, zaradi česar je v skladu z 28. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 4. odstavkom 135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku predmetni inšpekcijski postopek ustavljen.«