Mestna občina Maribor (MOM) je tudi letos objavila razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023. Merila za vrednotenje vlog v postopku javnega razpisa za dodelitev štipendije so šolski oziroma učni uspeh in posebni dosežki na posameznem področju v preteklem šolskem letu glede na šolsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije. Štipendijo lahko dijak ali študent prejema eno leto, pomemben pogoj pa je tudi, da ne sme prejemati drugih štipendij, se pravi, da se ne more kombinirati z državno ali drugimi štipendijami.

Takšni so pogoji

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki, ki so prvič vpisani v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji od vključno drugega letnika,
 • študenti, ki so prvič vpisani v dodiplomski študij ali enoviti magistrski študij v Republiki Sloveniji ali v tujini od vključno drugega letnika in
 • študenti, ki so prvič vpisani v podiplomski magistrski študij v Republiki Sloveniji ali v tujini od vključno prvega letnika do začetka absolventskega staža,

če v skladu z Odlokom o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v MOM (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2021) izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v MOM,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so skladno z merili drugega odstavka 15. člena Odloka v preteklem šolskem oziroma študijskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost,
 • niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavoda,
 • ne prejemajo druge štipendije in
 • ne prejemajo dohodkov iz drugih virov.

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogojev za povprečno oceno najmanj 4 oz. 8, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, povprečna ocena pa mora biti vseeno vsaj 3 za dijaka in vsaj 7 za študenta. Med te dosežke spadajo najvišja mesta na raznih tekmovanjih in natečajih, poustvarjalne aktivnosti, objave in predstavitve samostojnih avtorskih del, dodatna izobraževanja, vodilne funkcije, nagrade, pohvale, diplome in priznanja, aktivna prostovoljna dejavnost ter tutorstvo.

Ponovno na voljo okoli 100 tisoč evrov

Za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom po tem razpisu je v proračunu MOM za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023, predvidenih 98.880,00 evrov. MOM tudi letos namenja podobno število sredstev kot običajno, torej je pričakovati tudi podobno število dijakov in študentov, ki bodo štipendijo prejemali in višino štipendij. Običajno štipendijo prejema od 20-30 dijakov ter nekje toliko študentov, se pravi vsako leto štipendijo skupno prejema od 50-60 nadarjenih dijakov in študentov.

Višina štipendij je običajno okoli 130 evrov na mesec za dijake, ter do 200 za študente.

Rok za oddajo prijav za dijake je 15. september 2022, za študente pa 14. oktober 2022.

Informacije o prijavi lahko najdete tukaj.