Predmet javnega razpisa je sofinanciranje celovite obnove fasad ali fasad s strehami, ki neposredno mejijo na ulico, javni trg ali drugo javno površino, so sporočili z občine. Razpis velja za stavbe, ki so vpisane v register kulturne dediščine kot posamezni spomenik ali pa se nahajajo na območju, ki je razglašeno kot spomeniško in je vpisano v register kulturne dediščine kot območje dediščine. Tudi letos bo, kot je veljalo za prejšnja leta, Mestna občina Maribor za urejanje fasad namenila sredstva v vrednosti 200 tisoč evrov.

Prednost stavbe v mestnem središču

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki stavb ozioma delov stavb ali investitorji obnove stavbe, katerim so lastniki stavbe ali posameznega dela stavbe dodelili pravico za izvedbo ukrepov na objektu.

Mestna občina Maribor v letu 2022 prednostno sofinancira obnovo stavb, ki se nahajajo znotraj območja dediščine – ožje mariborsko mestno jedro (CONA A),) in so v so-lasti fizičnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb. V primeru da zagotovljena sredstva za sofinanciranje obnove stavb v CONI A niso porabljena, se sofinancira obnovo stavb tudi zunaj CONE A in sicer znotraj širšega območja mariborskega mestnega jedra (CONA B).

Rok za oddajo vloge z pripadajočo zahtevano dokumentacijo je 8.4.2022.

Tudi lani zasijale nove fasade v središču mesta

V preteklem letu je Mestna občina Maribor za sofinanciranje in financiranje obnov fasad in streh namenila skoraj 120.000 evrov. V novi podobi so tako zaživele fasade stavb na Prešernovi in Vetrinjski ulici, Slomškovem trgu, Slovenski ulici, Glavnem trgu, Poštni ulici ter Koroški cesti.

Kakšni so, po pojasnilih Mestne občine Maribor, letos pogoji za sodelovanje na razpisu?

  • stavba se mora nahajati znotraj ožjega mariborskega mestnega jedra (CONA A), oz. znotraj širšega mariborskega mestnega jedra (Cona B) in morajo biti vpisana v register kulturne dediščine kot posamezni spomenik ali pa se nahajati na območju, ki je razglašeno kot spomeniško in je vpisano v register kulturne dediščine kot območje dediščine,

  • lastniki morajo imeti v celoti zagotovljena sredstva za pokritje svojega deleža obnovitvenih del,

  • da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle finančne obveznosti do MOM,

  • izpolnjeni morajo biti pravno formalni pogoji za izvedbo del (izkazano solastništvo, soglasje etažnih lastnikov za obnovo stavbe v skladu s Stanovanjskim zakonom-SZ-1.