Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in rektor mariborske univerze Zdravko Kačič sta danes slavnostno podpisala pogodbo za (so)financiranje izvedbe projekta za širitev in obnovo objekta Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

Kot je ponovno opozoril prof. dr. Zdravko Kačič, se Fakulteta za zdravstvene vede srečuje z vse večjo prostorsko stisko, ob povečani potrebi po novih kadrih in željah po povečanju vpisa, pa prostori ne zadostujejo več za izvajanje in pa razvoj študijske in raziskovalne dejavnosti.

[[image_1_article_67582]]

»Tako je podpis pogodbe izjemno pomemben mejnik, v smislu vzpostavitve pogojev, da bomo lahko v še večji meri in uspešnejše soprispevali k reševanju razvojnih težav in težav, s katerimi se naše okolje sooča,« je dejal Kačič in dodal, da so prav investicije v visokošolstvo ključne za dolgoročni gospodarski in družbeni razvoj

Za investicijo se zagotavljajo sredstva v vrednosti 12.029.120,75 evra v okviru Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.

»Univerza v Mariboru si je zadala ambiciozne cilje na vseh svojih strateško pomembnih področjih. Predvsem pa se na univerzi zavedamo svoje dolžnosti na področju izobraževanja in ustvarjanja okolja, ki bo prispevalo k izboljšanju izobraževanja, ki bo v ospredje postavilo študenta in visokošolskega učitelja, kot glavna akterja v pedagoških procesih. Tako je eden izmed ciljev celotna obnova izobraževalne infrastrukture, ki je predpogoj za doseganje odličnosti,« je še dejal Kačič in obenem izrazil zadovoljstvo, da je potrebo po širitvi in posodabljanju opreme prepoznalo tudi ministrstvo.

Kaj pa Medicinska fakulteta?

»Na fakulteti smo izredno veseli in ponosni, da smo bili uspešni ob prijavi na poziv za sofinanciranje visokošolskih zavodov na področju zdravstva in na ta način pridobili finančna sredstva za projekt. Današnji podpis pogodbe je za fakulteto zagotovo izjemnega pomena, saj nam bo s pridobljenimi sredstvi omogočena pridobitev nekje 3.500 kvadratnih metrov novih, obnovljenih in sodobno opremljenih površin za kakovostno izvajanje pedagoških in raziskovalnih dejavnosti,« je dodala dekanica fakultete Mateja Lorber

[[image_3_article_67582]]

»Dejstvo je, da v zadnjih letih ugotavljamo težave pri izobraževanju kadrov zdravstvenih ved in pa medicine. Izredno me veseli, da smo naredili ta korak naprej in začeli z investicijskimi projekti,« je dejal minister za visoko šolstvo dr. Igor Papič in med drugim izpostavil gradnjo nove Medicinske fakultete v Ljubljani ter gradnjo Fakultete za vede o zdravju na Primorskem.

[[image_2_article_67582]]

Univerza v Mariboru se poteguje tudi za sredstva za širitev medicinske fakultete. Prvi projekt, ocenjen na okoli 100 milijonov evrov, naj bi izvedli na zemljišču v t. i. železniškem trikotniku v Mariboru. »Upam, da bomo kmalu definirali tudi način financiranja medicinske fakultete,« je dejal minister in opozoril, da je pred njimi še zahtevni postopek priprave gradbene dokumentacije. 

Tudi v tem primeru gre za investicijo, ki naj bi se izvedla na osnovi zakona o investicijah v zdravstvu, zato ima ključno besedo ministrstvo za zdravje. »Seveda se je treba sporazumno dogovoriti, kako začeti to investicijo,« je dejal minister. Razpoložljiva sredstva po njegovih navedbah ne zadoščajo za vse potrebe v državi. »Dogovarjamo se, da projekt ne bo padel, da bomo zagotovili teh 100 milijonov evrov za potrebe medicinske fakultete v Mariboru,« je dejal in dodal: »Gotovo želimo tudi na našem ministrstvu prispevati del sredstev, da bi postopki čimprej speljali naprej. Vizija je zelo jasna«. Po ocenah ministra pa teh projektov v Mariboru ne bo mogoče začeti pred letom 2026.

Investicija bo izvedena dveh fazah

V prvi fazi se bo izvedla gradnja štirinadstropnega prizidka. Prostori prizidka bodo namenjeni predvsem za izvajanje pedagoškega procesa in za zagotavljanje prostorov za zaposlene. UM FZV predvideva prizidavo na lokaciji obstoječe stavbe dvonadstropnega severnega trakta ter na delu obstoječega dvorišča in parkirišča. Predvidena skupna velikost prizidave znaša 1.965,4 kvadratnega metra neto tlorisne površine.

Prva faza projekta naj bi bila zaključena do sredine leta 2026, ko naj bi novo zgrajeni prizidek tudi že začeli uporabljati. Ob tem naj bi se začela druga faza, katere zaključek se predvideva konec leta 2027.

V drugi fazi je predvidena prenova štirih etaž osrednjega obstoječega trakta, kjer bo poudarek na zagotovitvi sodobnega simuliranemu kliničnega okolja s specialno opremo. Predvidena velikost prenove obstoječega dela je 1.564 kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

Del pridobljenih sredstev bo namenjenih tudi nakupu specialne opreme za simulirano klinično okolje v vrednosti približno 1,7 milijona, ki bo nameščena v obnovljenem obstoječem traktu fakultete.