V začetku tega leta so na območju Pekrskega potoka le zabrneli stroji. Pričela se je namreč izvedba več projektov, ki jih Mestna občina Maribor načrtuje v sodelovanju z Direkcijo RS za vode ter Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor, in sicer Zmanjšanje poplavne ogroženosti, Sklop 3 – Ureditev Pekrskega potoka, izvedbo projekta Park Pekrski potok in zasaditev dreves v sklopu projekta UpSurge. 

Izvedba načrtov je bila sprva načrtovana za leto 2020, a takrat ni stekla. Dodatne izzive je predstavljal tudi nakup zemljišč, potrebnih za ureditev, ki niso bila v lasti občine. Kot so nam januarja pojasnjevali pristojni na občini, se je izvedba projekta Park Pekrski potok zamikala tudi, ker je realizacija projekta odvisna od finančnih sredstev, ki jih očitno primanjkuje.

Dela zaenkrat potekajo skladno s časovnico

V okviru projekta Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – območje Ptujske Drave, je na območju Pekrskega potoka načrtovana izvedba vodnogospodarskih ureditev ter suhega zadrževalnika, izvedba pa, kot rečeno, že poteka. Na približno 2,5 kilometra dolgem odseku Pekrskega potoka med sotočjem z Radvanjskim in Rožnodolskim potokom se tako izvaja renaturacija struge, pri čemer bo profil struge preoblikovan na način, da bo njen videz bolj naraven. Načrtovani so različni nakloni in širine struge, zasaditev obvodne vegetacije in ojezeritve, ki bodo povečale pestrost biotopa. 

[[image_3_article_65527]]

Kot nam pojasnijo na Direkciji Republike Slovenije za vode, izvedba vodnogospodarskih ureditev na Pekrskem potoku sledi zadani časovnici. Izvedeni so vsi potrebni izkopi razširitev vodotoka, prav tako so že oblikovani novi profili vodotoka s potrebnimi razširitvami za ojezeritve z manjšimi poglobitvami vzdolž celotnega odseka. 

»Trenutno se na posameznih odsekih izvajajo obloge brežine z lomljencem. Obstoječim kamnitim pragovom v strugi Pekrskega potoka smo dodali nove, ki so v večini že izvedeni. Vgrajujejo pa se tudi prvi betonski elementi za izvedbo stopničastih teras. Urbana ureditev brežine in dela struge potoka na način, da omogočajo urejen dostop do potoka in ponekod tudi prehod čez potok s stopalnimi kamni v vodi,« pojasnjujejo. 

Urbana ureditev bo izvedena z ureditvijo podpornih zidcev v obliki teras in z ureditvijo betonskih blokov v obliki stopnišč, ki bodo preraščene s travo, linijsko ali točkovno pa bo na tem delu zasajeno tudi ostalo rastje. Tovrstne ureditve so predvidene na osmih lokacijah.

Sledi še dokončanje ojezeritev, izvedba dodatnih lesenih ploščadi za potrebe hidrološkega monitoringa in spremljanja biotopa, na koncu pa še humiziranje brežin in zasaditev obrežnih avtohtonih vrst rastlin. Na direkciji pravijo, da bodo vodnogospodarske ureditve predvidoma končane v naslednjih mesecih.

Zagotavljanje zemljišč za suhi zadrževalnik poteka počasneje, kot je bilo načrtovano

V neposredni bližini struge Pekrskega potoka pa je za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja načrtovan tudi suhi zadrževalnik, ki predstavlja bistveni del protipoplavnih ureditev na Pekrskem potoku. Za izgradnjo suhega zadrževalnika trenutno poteka dopolnjevanje DGD dokumentacije in pridobivanje pravice graditi

[[image_2_article_65527]]

»Prav tako je za izgradnjo zadrževalnika potrebno zagotoviti še zemljišča, kar poteka počasneje, kot je bilo načrtovano. Za uspešno izvedbo suhega zadrževalnika je izjemno pomembno sodelovanje lastnikov zemljišč, na katerih je načrtovana njegova izgradnja. Dela se bodo začela, ko bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča ter v naslednjem koraku še gradbeno dovoljenje,« pojasnjujejo na direkciji in dodajo, da tako suhi zadrževalnik kot tudi ostale vodnogospodarske ureditve tvorijo celovito rešitev zmanjševanja poplavne ogroženosti območja Pekrskega potoka.

V načrtih ureditev celotnega parka ob potoku 

V fazi potrjenega idejnega projekta Parkovne ureditve območja Pekrskega potoka od Ljubljanske ulice na vzhodu, do Studenške ulice na zahodu, MOM sicer načrtuje arhitekturno in krajinsko zasnovane trge, objekte, športne površine in vrtičke, z zasnovo preureditve premostitev potoka – brvi, mostov, pomolov, urbane vode ter zasnova navezav in prilagoditev gospodarske javne infrastrukture. 

Gre za projekt biroja BRUTO krajinska arhitektura d.o.o., ki je bil izbran na natečaju. 

Celotno območje je razdeljeno na pet podenot (A, B, C, D, E). Vsem podenotam so skupne parkovne poti vzdolž potoka s počivališči, kolesarska steza na desnem bregu potoka in trgi s pripadajočimi objekti. Vsaka podenota ima vključeno cono fitnesa na prostem ob glavni parkovni poti, ki se skupaj z ostalimi športnimi vsebinami poveže v športno-rekreativno potezo, ter otroška igrišča, ki služijo tako zunanjim obiskovalcem parka in trgov, kot stanovalcem bližnjih sosesk/četrtne skupnosti. 

[[image_1_article_65527]]

Mariborska občina načrtuje postopno ureditev parka. V prvi fazi se izvajajo aktivnosti za ureditev podenot C in D, na katerih se pričetek gradbenih del načrtuje v začetku leta 2025, s pridobitvijo nepovratnih sofinancerskih sredstev. 

Zasajenih skupno 69 novih dreves

RRA Podravje – Maribor namerava v okviru projekta Upsurge z uporabo sonaravnih rešitev ob Pekrskem potoku izboljšati in olepšati zelene površine. 

Zasajenih bo 45 devorednih, 12 avtohtonih in 12 parkovnih dreves, ki bodo pripomogla k vezanju finih prašnih delcev in izboljšanju zraka, kar sta osrednja cilja projekta. »Praktičen prikaz pozitivnih učinkov na kvaliteto zraka v urbanem okolju bodo prebivalci lahko spremljali na merilnih senzorskih postajah, v sklopu projekta pa bodo potekale tudi izobraževalne delavnice, na katerih bodo prebivalci spoznavali sonaravne rešitve,« so še napovedali na občini.