V jeseni 2023 smo pisali o tem, kako je bilo od kar 86 predlani izglasovanih predlogov v okviru participativnega proračuna izvedenih le nekaj, izkazalo pa se je celo, da ima MOM dolgove še v prejšnjem ciklu participativnega proračuna, torej v proračunskih letih 2021 in 2022.

Le peščico izvedenih projektov so takrat na Mestni občini Maribor pojasnili z zahtevno finančno situacijo: »Stroški infrastrukture, energetike in podpornih dejavnosti, vključno s plačami zaposlenih, so se so se v zadnjih letih povišali za bistveno višji znesek, kot je MO Maribor prejela od države sredstev za financiranje teh nalog.

Toda lanska pojasnila ob novem sprejetem proračunu niso več ustrezna, poraja pa se vprašanje, koliko starih »dolgov« bo na področju uresničevanja predlogov občanov poravnanih?

Prva informacija, ki jo na MO Maribor poudarijo, je, da bo nov cikel participativnega proračun sledil šele, ko bodo izglasovani projekti izvedeni v celoti oziroma ko bodo zagotovljena finančna sredstva. Kot izhaja iz nadaljnjih odgovorov, se tega v bližnji prihodnosti ne moremo nadejati, saj bo izvedba nekaterih predlogov občanov sledila šele v prihodnjih letih.

Kaj pa bo vseeno izvedeno še letos?

Na občini nam najprej predstavijo stanje realizacije projektov iz cikla 2020, pri čemer povedo, da je bilo v okviru slednjega realiziranih 39 projektov, eden ni izvedljiv, 4 projekti pa so v fazi izvajanja, vendar se » … izvedba na terenu načrtuje v prihodnjih letih, ko bodo zagotovljena finančna sredstva.«

V izvajanju je projekt postavitve digitalnih rekreacijskih tabel Razgibaj, postavitev spomenika padlim živalim, kolesarnica pri OŠ Rada Robiča Limbuš ter postavitev košev v Stražunu in ureditev krajinskega parka Stražun, toda v resnici bosta najbližje uresničitvi letos le dva od teh.

Glede izvedbe projekta postavitve digitalnih rekreacijskih tabel na MOM povedo: »Gre za pilotni projekt. Izvedeno je bilo JN, izbran izvajalec (19.996 eur/20.000). Določene so bile lokacije za postavitev tabel in sočnih panelov, pripravljena programska rešitev za delovanje v sodelovanju z Univerzo Maribor ter izvedena gradbena dela za postavitev sončnih panelov za napajanje elektronskih komponent,« ter dodajo:

»Zaradi določenih tehničnih omejitev delovanja naprav na prostem je projekt trenutno v fazi mirovanja, saj optimalna rešitev presega ocenjena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev projekta trenutno ni mogoče izvesti.«

Kaj pa spomenik padlim živalim? »Izbrana je lokacija spomenika - Pokopališče za živali na Dobravi in pripravljeno besedilo javnega natečaja za oblikovanje in izdelavo spomenika. Postavitev spomenika je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavljena na prihodnja leta,« pojasnijo na občini.

Več sreče imata naslednja projekta. »Postavitev kolesarnice je bila planirana v proračunu za leto 2023, vendar zaradi nizke realizacije prihodkov kolesarnica ni bila izvedena,« povedo na MO Maribor in dodajo: »Izvedba je planirana v letu 2024.«

Na občini povedo še, da sta bila »stražunska« projekta skladno z dogovorom združena, pri čemer je bila v letu 2021 pripravljena idejna zasnova, ki naj bi bila nadgrajena v učilnico na prostem in prostor za sprostitev, pripravljen pa je tudi projekt krajinske arhitekture.

»Izvedba je planirana v letu 2024 in sicer po delih. Za učilnico v naravi in prostor za druženje za starejše imamo že izdelane tablice,« pojasnijo.

Nekoliko novejši »dolgovi«

Še več »dolgov« pa MO Maribor čaka v naslednjem ciklu – ciklu 2022, v okviru katerega je bilo izbranih 86 projektov. Izvedeni so bili štirje projekti - koši in klopi v Melju, postavitev košev in klopi na pešpoti ob Dravi, čiščenje grafitov s Tržnice Tabor in osvežitev, sanacija igrišča pri OŠ Kamnica; delno izvedena dva projekta, ki se bosta nadaljevala še letos, dva projekta pa sta v izvajanju, pri čemer gre za rozarij v Mestnem parku in obnovo Rožnega griča v Mestnem parku.

Glede slednjih na občini povedo: »Združujemo oba projekta. Naklon Rožnega griča se izkoristi za zasaditev starih sort vrtnic v letu 2023. V sodelovanju z gojiteljico vrtnic je pripravljena idejna zasnova Rozarija Rožnega griča s starimi sortami vrtnic. Dokumentacija za prenovo Rožnega griča bo pripravljena v letu 2024. Skladno z izdelano dokumentacijo in tudi odvisno koliko bo po dokumentaciji ocenjena vrednost del, bo glede na sredstva izvedena tudi sanacija oz. ureditev platoja in poti, sicer se prenova poti izvede v letu 2025.«

Koši, klopi, drevesa, igrišča ...

Postavljajo se tudi koši in klopi. »Na relaciji peš poti ob reki Dravi v Bresternici, med Veslaškim klubom Bresternica in Sidrom, ima Mestna občina Maribor od predlagane ureditve poti v dolžini 1.500 m v lasti okvirno 430 m poti (od Veslaškega kluba), na kateri se lahko postavi 5 klopi in 2 koša,« pojasnijo na MO Maribor ter dodajo, da je občina lani septembra na tem območju že postavila dve klopi. Ocenjujejo, da se lahko postavijo še največ tri klopi, a na območju, ki ni v lasti MO Maribor. Dodajo še, da bo projekt izveden v letu 2024 ter spomnijo, da so bile klopi in koši postavljeni tudi ob kolesarski poti ob Dravi na območju Melja.

Pomemben mariborski projekt je tudi postopno obnavljanje igrišč, med katerimi so tudi šolska igrišča. Tako je bila v okviru participativnega proračuna izvedena obnova asfaltnega športnega igrišča pri OŠ Kamnica. Ker pa je cilj ureditev večnamenskega športnega igrišča, pa bodo, kot povedo na občini, ko bodo sredstva dopuščala, pristopili tudi k nabavi nove opreme.

Ob tem se v letošnjem letu načrtujejo tudi zasaditve dreves, ki bodo sledile izvedeni zasaditvi 20 dreves, ki so bila zasajena v Melju od železniškega mostu ob Dravi in na zelenici na drugi strani ceste od Dvoetažnega mostu do Dravske kolesarske poti.

Ostali projekti, ki jih ni malo, pa bodo tudi v 2024 preždeli v občinskem predalu, čakajoč na financiranje …