Nedavno se je zaključila Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja severno od lstrske ulice v Mestni občini Maribor, ki v travnatem »trikotniku« na Pobrežju v neposredni bližini Puhove, doma starostnikov Sončni dom na Cesti Osvobodilne fronte ter Železnikove ulice predvideva nov gradbeni projekt. 

[[image_3_article_62562]]

Foto: Zajem zaslona Javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja severno od lstrske ulice v Mestni občini Maribor

Med napovedanimi novogradnjami tudi 7-nadstropni večstanovanjski stolpič

Načrti nakazujejo, da bi se na 8295 m² velikem zemljišču izvedla izgradnja treh novih večstanovanjskih stolpičev, podzemne garaže ter ostalih potrebnih ureditev za funkcioniranje območja.

V novogradnjah so v večji meri načrtovana stanovanja, medtem ko se v pritličjih stavb možna ureditev storitvenih dejavnosti. Kot nakazuje povzetek Javne razgrnitve, bi naj imele novozgrajene večstanovanjske zgradbe po sedem, šest in tri nadstropja, vsaka z dodanim pritličjem ter dvema kletnima etažama.

[[image_1_article_62562]]

Do dejanskega urejanja območja bo sicer preteklo še kar nekaj vode. Sistem namreč po zaključku trenutne javne razgrnitve predvideva še pripravo stališč do pripomb, izdelavo predloga OPPN, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in šele nato drugo obravnavo predloga OPPN ter njegov sprejem v mestnem svetu. Za projektom sicer kot naročnik in investitor stoji podjetje WEGRAZ – SLO.

Nova prometna ureditev ter celo zelena streha

Z novim naseljem, ki bo umeščeno med obstoječe pobreške bloke, pa bo potrebno dopolniti tudi tamkajšnjo prometno ureditev. Kot nakazuje Javna razgrnitev osnutke OPPN, bodo predvideni objekti prometno navezani na obstoječe prometno omrežje.

[[image_2_article_62562]]

»Ob severnem delu območja se podaljša in uredi Cesta Osvobodilne fronte. Dovoz do objektov je predviden s Ceste Osvobodilne fronte. Uvozno-izvozna klančina v kletne etaže je načrtovana v osrednjem delu območja, s Ceste osvobodilne fronte,« navaja osnutek: »V kletni etaži se nahajajo parkirna mesta za vse tri objekte. Klančina je pokrita z zeleno streho, ki je na zahodni strani oblikovana kot brežina.«

Kot predvideva dokument, pa bo v okviru ureditve območja poskrbljeno tudi za pešce in kolesarje. Za slednje se ob vsakem novem objektu načrtujejo tudi kolesarnica ter stojala za kolesa, smiselno urejeni pa bodo tudi dostopi ter poti.