Skupščina Združenih narodov je razglasila 3. december za Mednarodni dan invalidov leta 1992. Tega dne z posamezniki, društva in javne institucije z različnimi aktivnostmi spodbujajo razumevanje invalidnosti ter podporo javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov. V ospredju vsakoletnih aktivnosti je tudi pomen koristnosti vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje.

Letošnja tema je povezana s pojavom novega korona virusa: »Za boljšo ponovno izgradnjo: za invalide – inkluzija, dostopnost in trajnost po COVID-19.«

Po podatkih Združenih narodov je na svetu več kot 650 milijonov invalidov, kar predstavlja okoli 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da se zaradi daljšanja življenjske dobe in s tem povezanimi kroničnimi boleznimi, število invalidov povečuje. Po njihovih podatkih okoli milijarda ljudi živi z različno obliko invalidnosti, kamor sodijo tudi različne vrste kroničnih bolezni, ki se lahko pri pojavijo kadar koli v življenju posameznika ali pa ga spremljajo že od rojstva.

Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji vsak 12 prebivalec invalid.

Po podatkih NIJZ so najpogostejše kronične nenalezljive bolezni: sladkorna bolezen, srčno–žilne bolezni, rak, bolezni kostno-mišičnega sistema, nekatere duševne bolezni in kronične bolezni dihal. O boleznih dihal je govora še posebej v letošnjem letu, ko se svet sooča s pojavom novega korona virusa. Kaj razumemo pod pojmom kronična bolezen? Ena od definicij pojmuje kronično bolezen, kot bolezensko stanje, ki traja vsaj 12 mescev in potrebuje redno bolnišnično ali ambulantno spremljanje. Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji vsak 12 prebivalec invalid.

Letošnja slavnostna seja mariborskega Sveta invalidov bo potekala jutri preko spleta

V Mestni občini Maribor deluje Svet invalidov že 11 let, kot posvetovalno telo župana na temo invalidnosti in je bil ustanovljen, ko se je mariborska občina vključila v projekt Občina po meri invalidov. Letošnja 12. seja in slavnostna seja Sveta invalidov bo zaradi omejitev v zvezi z novim korona virusom, potekala danes od 11.00 do 13.00 preko spleta.

Na dnevnem redu bodo tudi: ustanovitev komisije za ugotavljanje izjem pri vstopu v peš cono ter pobuda Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor za zagotovitev določenega deleža prilagojenih stanovanj na razpisih Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Akcija osveščanja parkiranja in športne igre invalidov ter glasilo invalidov ostajajo stalnice, kljub omejitvam s katerimi se soočajo.

Na dnevnem redu bodo tudi: ustanovitev komisije za ugotavljanje izjem pri vstopu v peš cono ter pobuda Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor za zagotovitev določenega deleža prilagojenih stanovanj na razpisih Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Akcija osveščanja parkiranja in športne igre invalidov ter glasilo invalidov ostajajo stalnice, kljub omejitvam s katerimi se soočajo.

Poleg evropskega projekta integrirane oskrbe, s pomočjo sofinanciranega programa fizioterapije in delovne terapije s strani Mestne občine Maribor trenutno nudimo dodatne terapevtske storitve uporabnikom, med njimi prevladujejo starostniki, ki po odpustu iz bolnice ali po poškodbah potrebujejo rehabilitacijo, ki je nujna za ohranjaje njihove nadaljnje samostojnosti. Na ta način uspemo preprečiti tudi kakšno trajno nepokretnost.

Mag. Barbara Žgajner, direktorica Centra za pomoč na domu Maribor: »Zaradi staranja in vseh tegob povezanih s starostjo, potrebujejo mnogi posamezniki več kot osnovno oskrbo v okviru pomoči na domu. Potrebe po dodatnih programih in integriranem pristopu obravnave v domači oskrbi naraščajo. Poleg evropskega projekta integrirane oskrbe, s pomočjo sofinanciranega programa fizioterapije in delovne terapije s strani Mestne občine Maribor trenutno nudimo dodatne terapevtske storitve uporabnikom, med njimi prevladujejo starostniki, ki po odpustu iz bolnice ali po poškodbah potrebujejo rehabilitacijo, ki je nujna za ohranjaje njihove nadaljnje samostojnosti. Na ta način uspemo preprečiti tudi kakšno trajno nepokretnost. Ob mednarodnem dnevu invalidov je pomembno izpostaviti pomen preventivnega ravnanja pred nastankom težje oblike invalidnosti. In iskreno, ni večjega priznanja za delo kot je sreča človeka, ki se uspe ob neizmernem trudu ponovno postaviti na svoje noge.«

Milan Kotnik, predsednik Svet invalidov MOM: »Zavedanje o enakopravnem vključevanju invalidov vse sfere življenja je na žalost še vedno nerešeno. Posamezni projekti v Mariboru in Sloveniji so sicer dobra pot, ki nam daje upanje, da bo tudi ta problematika nekega dne uspešno rešena v dobrobit invalidov in s tem celotne družbe.«

 

Države podpisnice Konvencije o pravicah invalidov, med katerimi je tudi Slovenija, ob sklicevanju na načela Ustanovne listine Združenih narodov, priznavajo, da so prirojeno dostojanstvo in vrednost ter enake in neodtujljive pravice vseh članov človeške družbe temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu. Sprejeta je bila 13. decembra 2006 v New Yorku, veljati pa je začela 3. maja 2008. Slovenja je konvencijo ratificirala še istega leta, 24. aprila 2008. Konvencija v 1. členu opredeljuje invalide, kot »ljudi z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.«

Konvencija v 4. členu opredeljuje splošne obveznosti držav podpisnic:

  1. Države pogodbenice se zavezujejo zagotavljati in spodbujati polno uresničevanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse invalide brez kakršnekoli diskriminacije zaradi invalidnosti. Zavezujejo se:

*da bodo sprejele ustrezne zakonodajne, upravne in druge ukrepe za izvajanje pravic, ki jih

priznava ta konvencija;

*da bodo sprejele ustrezne ukrepe, tudi zakonodajne, za spremembo ali razveljavitev veljavnih zakonov, predpisov, običajev in praks, ki so diskriminatorni do invalidov;

*da bodo upoštevale varovanje in spodbujanje človekovih pravic invalidov pri vseh svojih politikah in programih;

*da se bodo izogibale vsaki dejavnosti ali praksi, ki je v nasprotju s to konvencijo, in zagotovile delovanje javnih oblasti in institucij v skladu s to konvencijo;

*da bodo sprejele vse ustrezne ukrepe za odpravo diskriminacije zaradi invalidnosti s strani posameznikov, organizacij ali zasebnih podjetij;

*da bodo izvajale ali spodbujale raziskave, razvoj, razpoložljivost in uporabo univerzalno oblikovanih dobrin, storitev, opreme in objektov, ki bodo ustrezali specifičnim potrebam invalidov, ki jih je treba za to, da so uporabni za invalide, čim manj ali čim ceneje prilagajati, in spodbujale univerzalno oblikovanje pri pripravi standardov in smernic;

*da bodo izvajale ali spodbujale raziskave, razvoj in uporabo novih tehnologij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami, pripomočkov, naprav, pomožnih tehnologij za mobilnost, primernih za invalide, in dajale prednost tehnologijam po sprejemljivih cenah;

*da bodo invalidom nudile dostopne informacije o pripomočkih, napravah in pomožnih tehnologijah za mobilnost, vključno z novimi tehnologijami, in druge oblike pomoči, podporne

storitve in objekte;

*da bodo spodbujale izobraževanje strokovnjakov in osebja, ki dela z invalidi, o pravicah, priznanih v tej konvenciji, da bodo bolje usposobljeni za nudenje pomoči in storitev, ki jih zagotavljajo te pravice.