Potem ko je direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec dejal, da za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mariboru še ni zagotovljenih finančnih sredstev, o čemer smo pisali tukaj, smo se za komentar povedanega obrnili na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), od koder so nam posredovali še nekaj drugih zanimivih podatkov, vezanih na stanovanjsko problematiko v mariborski občini. 

"Stanovanjski skladi v Sloveniji že leta opozarjamo, da je za izgradnjo javnih najemnih stanovanj nujen sistemski vir financiranja. Ne glede na navedeno verjamemo, da se bodo iz državnega proračuna zagotovila finančna sredstva tako za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Pobrežje v Mariboru, kakor tudi za izgradnjo drugih javnih najemnih stanovanj po državi," so nam odgovorili na mariborskem stanovanjskem skladu. 

Na Dvořakovi ulici 50 novih stanovanj za mlade in mlade družine

Največ neprofitnih stanovanj je bilo v Mariboru zgrajenih v obdobju med leti 1996 in 2007. Zadnja štiri leta se sklad ponovno aktivno ukvarja z gradnjo novih javnih najemnih stanovanj.

Na lokaciji Dvořakova ulica 5 - 7 je v načrtu gradnja predvidoma 50 stanovanj za mlade in mlade družine. Na javnem natečaju je ocenjevalna komisija za prvo nagrado izbrala strokovno najprimernejšo arhitekturno rešitev, katere zasnova sledi logiki robne zazidave kareja z ločenimi vzdolžnimi objekti, ki je značilna za območje med Dvořakovo ulico, Ulico Moša Pijade in Ljubljansko ulico.

[[image_1_article_65738]]

V tem smislu je predvidena novogradnja deljena na dva objekta, ki oblikujeta »odprt« zahodni vogal z vmesnim prehodom v parkovno urejeno notranjost stanovanjskega območja. Višinsko se stanovanjski objekti dvigujejo od Verstovškove ulice (P + 3) do najvišje predpisane višine (P + 5) na urbanistično izpostavljenem zahodnem križišču.

Občinski podrobni prostorski načrt za območje gradnje je bil potrjen na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor v mesecu maju 2023. V letu 2024 bodo pridobili projektno in investicijsko dokumentacijo ter oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. V letih 2025 - 2026 predvidevajo izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del, podpis gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem del, izvedbo gradbeno-obrtniških del ter prevzem in predajo objekta v uporabo.

V Hočah tri najemniška stanovanja 

Irgoličevi ulici 12 v Hočah izvajajo celotno rekonstrukcijo in energetsko sanacijo večstanovanjske hiše. V objektu bo JMSS Maribor uredil tri najemniška stanovanja. Pritlično stanovanje bo namenjeno invalidom. Ocenjena vrednost investicije je 220.000 evrov.

[[image_2_article_65738]]

Večstanovanjski objekt na Vrbanski cesti 10

V letu 2021 je mariborski stanovanjski sklad izvedel menjavo zemljišč z Mestno občino Maribor, na podlagi katere je pridobil stavbno zemljišče s parc. št. 1303/1, k.o. 658 Koroška vrata, v izmeri 996 m2. Na tem zemljišču se je v preteklosti nahajala stavba Mestne četrti Koroška vrata, ki je bila v nadzemnem delu porušena oziroma odstranjena. V podzemnem delu se nahaja zaklonišče.

[[image_3_article_65738]]

JMSS Maribor na Vrbanski cesti 10 načrtuje gradnjo okvirno deset stanovanj za mlade in mlade družine. "V letu 2023 smo pridobili idejno zasnovo izgradnje večstanovanjskega objekta. Predhodno je potrebno sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Maribor, ki bo omogočala gradnjo večstanovanjskega objekta."

Velik manjko neprofitnih stanovanj za prosilce na listi A in oskrbovanih stanovanj za starejše

V zadnjih desetih letih Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor ni gradil novih stanovanj, je pa približno pet stanovanj na leto pridobil z nakupom na trgu. Potrebe po javnih najemnih stanovanjih so določene na podlagi prijav prosilcev za oddajo stanovanj v najem (predvsem prijav na neprofitni razpis, razpis za mlade in mlade družine ter prijav za oskrbovana stanovanja v najem).

"Ugotavljamo, da potrebe bistveno presegajo trenutno ponudbo po javnih najemnih stanovanjih. Predvsem primanjkuje stanovanj v Mestni občini Maribor, in sicer je še posebej viden primanjkljaj neprofitnih stanovanja za prosilce na listi A (ki glede na socialne razmere niso zavezani za plačilo varščine) in oskrbovanih stanovanj za starejše. Ob upoštevanju števila prijav prosilcev na neprofitne razpise in njihove odstope od dodeljenih stanovanj, kakor tudi deleže občin ustanoviteljic v namenskem premoženju sklada in lego stanovanj po občinah ustanoviteljicah, JMSS Maribor v tem trenutku potrebuje okvirno 300 javnih najemnih stanovanj, do leta 2026 pa še okvirno 300, skupaj tako 600 javnih najemnih stanovanj do leta 2026," pojasnjujejo. 

Sklad sicer upravlja z 2.100 stanovanji, od katerih jih ima dobrih 2.000 v svoji lasti in okvirno 100 v upravljanju. Lastnice slednjih so občine ustanoviteljice JMSS Maribor.

Za obnove stanovanj in stanovanjskih stavb na različnih naslovih v letu 2024 načrtujejo sredstva v višini 1.300.000 evrov. "Načrtujemo obnovo v okvirno 60 stanovanjih.

Poleg obnove najemniških stanovanj načrtujemo tudi investicijska dela na različnih objektih, kot na primer vgradnjo zunanjega dvigala na Makedonski ulici 31 v Mariboru, ki je v 100-odstotni lasti JMSS Maribor."

Nezazidanih stavbnih zemljišč je dovolj, izziv je zagotoviti finančna sredstva 

Na vprašanje, kje v Mariboru so še potencialne lokacije za stanovanjsko gradnjo, odgovarjajo: "JMSS Maribor razpolaga z zadostnim številom nezazidanih stavbnih zemljišč (Puhova ulica na Pobrežju, Ulica heroja Nandeta na Teznu, Korenčanova ulica na Studencih), izziv pa je zagotoviti finančna sredstva za izgradnjo novih najemnih stanovanj. Neprofitne najemnine zadoščajo zgolj za vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, zmanjka pa denarja za nove investicije v izgradnjo javnih najemnih stanovanj."