Skladno s sprejetim programom varstva okolja MO Maribor 2030, kamor med prioritete spadajo tudi ukrepi za izboljšanje pogojev za čebele in divje opraševalce, kot del načrta ozelenitve mestnega okolja, da se v mesta vrne narava, sta Mestna občina Maribor in Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor, v sodelovanju z uradi in ob pomoči Hortikulturnega društva Maribor, Javnega podjetje Snaga in z donacijo Semenarne Ljubljana začela projekt zagotavljanja površin za pašo opraševalcev na javnih zelenih površinah v MO Maribor in na zunanjih površinah 14. osnovnih šol, 4. vrtcev s skupno 19 enotami, ob Muzeju NO in MKC Maribor v skupni velikosti približno 9.000 kvadratnih metrov.

Košnja trave bo zaradi opraševalcev kasnejša

Na teh lokacijah bodo nameščene informacijske table (skupaj jih bo postavljenih približno 60), ki bodo mimoidoče obveščale o kasnejši košnji trave. Tako so z donacijo Semenarne Ljubljana, ki je za MO Maribor naredila prav posebno mešanico semen, zasejane medovite travniške rastline in postavljene informacijske tablice, da bo košnja trave zaradi opraševalcev kasnejša. Za opraševalce je najbolje, da je medeča rastlina pokošena šele po cvetenju in oblikovanju semen, saj je namen, da se medovite rastline same zasejejo in prihodnje leto ponovno zacvetijo. Tako je čas prve košnje v prvi polovici junija. Tablice so posebej za ta namen oblikovali v Skupni službi varstva okolja (avtorica: mag. Živa Bobič Červek), med drugim tudi s ciljem, da bo tovrstna informacijska infrastruktura v mestu poenotena.

Akciji se pridružujejo tudi mariborski vrtci in osnovne šole, Muzej NO in MKC Maribor, k sodelovanju pa vabijo tudi vse občane in občanke.

K takšnemu ravnanj pozivajo tudi vse občane in občanke, da na delu zelenice s košnjo počakajo po cvetenju medečih rastlin, ko bodo svoje »delo« opravili opraševalci. Zavedati se moramo, da so
čebele zelo pomemben in koristen del narave. Z opraševanjem pripomorejo k ohranjanju ravnovesja v naravi, omogočajo obstoj, razvoj in razširjanje rastlinskih vrst, kar je zelo pomembno za vzdrževanje ravnotežja v naravi. S sajenjem medovitih rastlin in kasnejšim košenjem bodo čebelam omogočili obilno pašo in preživetje. Mestna občina Maribor tudi oblikuje podlage za razvoj politik in aktivnosti za opraševalce. V zvezi s tem si je cilje zadala v svojih že sprejetih strategijah (OPVO MOM 2030, LEPK MOM 2021), prav tako je s prijavo na EU misijo 100 podnebno nevtralnih mest še okrepila svoje ambicije na področju doseganja ciljev na področju podnebnih sprememb.

Delavca Režijskega obrata MOM in Snage Maribor

Informativna tabla o kasnejši košnji

Dvig temperature, sprememba padavinskih režimov in ekstremni dogodki silijo organizme bodisi k prilagoditvi, bodisi k selitvi, sprememba območij vrst pa bo vplivala na število osebkov, kot njihovo sestavo. Zaradi spremembe obdobij zelenitve rastlinskih vrst in plodov prihaja do razkoraka v prehranjevalnih navadah in paritvenih obdobjih pri živalskih vrstah. Globalno segrevanje zemeljskega površja tako že vpliva na biodiverziteto na vseh ravneh od genetike do biomov. Podnebne spremembe same po sebi vplivajo na degradacijo habitatov, povečevanje bolezni in spremembo obnašanja živali, saj se spreminjajo tudi prehranske verige. Podnebne spremembe tako vplivajo na habitate in same vrste neposredno in posredno. Najbolj zaskrbljujoče je dramatično upadanje opraševalcev, od katerih je odvisno okoli 84% pridelkov.