Stanovanjski sklad Republike Slovenije načrtuje na stavbnem zemljišču na vzhodnem delu Maribora, na desnem bregu Drave, gradnjo nove stanovanjske soseske »Novo Pobrežje«. Skupaj je načrtovanih 439 stanovanj v dveh samostojnih gradbenih fazah, in sicer bo v območju ena (O1) 321 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju dva (O2) pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj.

Za Novo Pobrežje v pripravi projektna dokumentacija

Kot je pojasnila Alma Sinanović, višja svetovalka za stanovanjske zadeve v kabinetu direktorja Stanovanjskega sklada RS, je projekt trenutno v fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja. "Začetek gradnje po fazah skladno z OPPN je predviden po letu 2025. Razvoj investicije v naslednjih letih je odvisen od zagotovitve vira financiranja, zadolževanja, kadrovske okrepitve Sklada ter izvedbe ostalih ukrepov na strani države, ki se aktivno pripravljajo."

V osrednjeslovenski regiji trije projekti stanovanjske gradnje

Za primerjavo nas je zanimalo, koliko stanovanjskih projektov državni stanovanjski sklad načrtuje v osrednjeslovenski regiji, koliko od njih konkretno v Ljubljani. Odgovorili so nam, da so v razvoju in pripravi pred gradnjo v osrednjeslovenski regiji trije projekti lastne gradnje - Glince Podutik v Ljubljani za pridobitev okvirno do 400 stanovanjskih enot, Lukovica za pridobitev predvidoma 80 stanovanjskih enot in na daljši rok Škotin (Domžale) za pridobitev predvidoma 130 stanovanjskih enot. V Ljubljani sta tako v fazi priprave (izdelava projektne dokumentacije, gradbeno dovoljenje) dva projekta lastne gradnje: Glince Podutik  in Lukovica. "Predvidevamo, da bomo z gradnjo sukcesivno začeli v letu 2025," je še pojasnila Alma Sinanović. 

"Sredstva bodo zagotovljena v okviru prvega paketa iz naslova 100 milijonov evrov"

Z našimi vprašanji smo se obrnili tudi na Ministrstvo za solidarno prihodnost. Najprej nas je zanimalo, ali so že zagotovili potrebna sredstva za gradnjo nove stanovanjske soseske Novo Pobrežje v Mariboru.

V odgovoru so ponovili, da je projekt v fazi projektiranja in priprav za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Sredstva bodo zagotovljena v okviru prvega paketa iz naslova 100 milijonov evrov, ko bo projekt pripravljen in bo potreboval financiranje.

Projekt Glince Podutik faza I (60 stanovanj) ima po pojasnilih ministrstva zaprto finančno konstrukcijo (lastni viri SSRS, posojilo CEB). Faza II (327) bo del paketa iz obsežnih državnih sredstev, namenjenih za stanovanjsko gradnjo v višini 100 milijonov na leto. Lukovica faza I in faza II (162 stanovanj) imata zaprto finančno konstrukcijo. Škotin je v začetnih fazah izvajanja. Ko bo projekt pripravljen, bodo sredstva zagotovljena iz vsakoletnih sredstev, namenjenih stanovanjski gradnji.

Na kak način bodo zgradili dvajset tisoč stanovanj v desetletnem obdobju?

In kako bo ministrstvo dolgoročno zagotavljalo sistemski vir financiranja za najemno gradnjo? "Na vladni ravni je dogovorjeno, da se bodo finančna sredstva za javno najemno gradnjo zagotavljala iz proračuna (ostali viri niso v načrtu). Gre za 100 milijonov evrov na leto, ki jih bo država zagotovila že v naslednjem letu (in enak znesek za vsa naslednja leta do 2035). V skladu s tem bomo na Ministrstvu za solidarno prihodnost pripravili predlog Zakona o financiranju javne najemne gradnje, ki ga bomo oblikovali v medresorskem sodelovanju z Ministrstvom za finance. 100 milijonov evrov na leto bo temelj za javno stanovanjsko gradnjo, s katerimi bo Ministrstvo za solidarno prihodnost podprlo projekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, lokalnih skladov in občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij," odgovarjajo. 

Dodajajo, da bodo ta sredstva omogočila, da bomo z njimi dosegli cilj gradnje dvajset tisoč stanovanj v desetletnem obdobju. "Ob tem poudarjamo, da s finančnimi sredstvi ne bomo 100-odstotno financirali stanovanjskih investicij prej naštetih akterjev. Ti si bodo morali še vedno, tako kot do sedaj, sami zagotoviti dodatna sredstva s posojili in lastnimi sredstvi. S 100 milijoni evrov vsako leto bomo tako akterjem, kot so SSRS, občine in lokalni skladi ter neprofitne organizacije, omogočili, da bodo lahko bolj strateško in trajnostno načrtovali svoje projekte."