Da je Maribor na poti razvoja, je razvidno tudi iz številnih novogradenj, obnov in prenov, ki potekajo oziroma se v mestu načrtujejo. Trenutne vrtčevske kapacitete so polno zasedene, zato je Mestna občina Maribor resno pristopila k načrtovanju in izgradnji novih enot. Ob vstopu v novo šolsko leto 2022/2023 si v Mariboru obetamo dve novi vrtčevski enoti in sicer pod okriljem Vrtca Pobrežje in Vrtca Studenci Maribor.

Dograditev dveh oddelkov v Brezju

Od konca leta 2021 v Brezju v enoti Vrtca Pobrežje se izvaja dograditev dveh oddelkov pri obstoječem vrtcu. Sedaj ima enota dva oddelka drugega starostnega obdobja, po izvedbi investicije pa bo enota Brezje štiri-oddelčna enota, kjer bo prostora za tri oddelke drugega starostnega obdobja in en oddelek prvega starostnega obdobja. V sklopu del rekonstrukcije obstoječega dela se bo prenovila tudi kuhinja in izvedla se bo kontaktna izolacijska fasada, leta 2020 je bilo že menjano stavbno pohištvo v obstoječem delu. Predviden zaključek del je junij 2022, skupna cena je 1.050.785,15 EUR z DDV, izvajalec del je Noah d.o.o. v partnerstvu z Remont d.o.o..

Foto: Noah d.o.o.

Foto: Noah d.o.o.

Foto: Noah d.o.o.

Šestoddelčni vrtec na Šarhovi, vrtec pod Pekrsko gorco do novega šolskega leta

Druga enota z dvema oddelkoma se načrtuje na območju nove soseske na Studencih, ki jo gradi Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Mestna občina Maribor s Stanovanjskim skladom vodi pogovore kako urediti sodelovanje in uporabo prostorov, prostori bodo za otroke pripravljeni do novega šolskega leta. Večji, šest-oddelčni, vrtec, ki bo sprejel maksimalno 132 otrok, pa se načrtuje na Šarhovi ulici, tudi na Studencih. Območje je trenutno v fazi sprejemanja OPPN, po tem sledi naročilo projektne dokumentacije. Kot rečeno bo vrtec šest-oddelčni, kjer bo imela prostore tudi vrtčevska uprava in bo vanj umeščena centralna kuhinja.

Športni vrtec na območju Ljudskega vrta

Na lokaciji območja Ljudskega vrta se načrtuje enota »Športni vrtec«, ki bo omogočal koriščenje obstoječe športne infrastrukture, zato tudi takšno delovno ime. Med obstoječimi enotami Vrtca Ivana Glinška Maribor, katerega del bo tudi nova enota, ima namreč polovica enot premajhne ali/in neustrezne zunanje površine in primanjkljaj notranjih prostorov za športne aktivnosti. Z umestitvijo vrtca na mikrolokacijo Ljudskega vrta, ki je sinonim za športno udejstvovanje v Mariboru, bomo krepili pomen športa in športnih aktivnosti z uporabo okoliške športne infrastrukture. Poudarjamo, da je cilj športnega vrtca zagotovitev redne uporabe športne infrastrukture v Ljudskem vrtu za vse vrtce v Mestni občini Maribor ter vzpostavitev pilotskega modela izvedbe športnih aktivnosti, ki ga bo mogoče prenesti tudi v druge vrtce znotraj MO Maribor.