Nedavno je Mestna občina Maribor v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor (DAM) zaključila javni, anonimni, dvostopenjski urbanistično arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo objektov in ploščadi tržnice Tabor v Mariboru. Nanj so prispeli trije elaborati.

Namen natečaja je bil pridobiti strokovno najustreznejšo idejno zasnovo za preureditev območja ob križišču Ceste proletarskih brigad in Kardeljeve ceste, predvsem programsko-prostorske rešitve štirih površin na vseh krakih omenjenega križišča. »Zaradi ohranjanja obstoječih funkcij je glavni vsebinski poudarek temeljil na rekonstrukciji Tržnice Tabor, ki je bila doslej umeščena v podzemne prostore podhoda, natečaj pa je predvidel 'premik' tržnične dejavnosti na površino, obenem oblikovanje nove večnamenske ploščadi, pod njo pa ureditev manjkajočih podzemnih garaž (v območju obstoječih atrijev, južno od Ceste proletarskih brigad),« nam pojasnijo na občini.

Zastekljen dvonivojski paviljon, več zelenih površin, nova parkirna garaža

V tem oziru je drugo nagrajena rešitev avtorjev Lane Topolovec, Mihe Fujsa, Nebojše Drinića, Jureta Jovanovića in Mihaela Novaka, od vseh prispelih podala najbolj funkcionalno in celovito rešitev glede umeščanja tržničnega paviljona, oblikovanja nove ploščadi ter spremljajočih vsebin, pravijo na občini. 

[[image_1_article_63736]]

Nov objekt tržnice so zasnovali kot pragmatičen, zastekljen dvonivojski paviljon, ki nudi prostore za izvajanje tržnične dejavnosti z ustrezno vremensko zaščito ter z dovolj velikim številom stojnic, obenem z mesnico, pekarno, smuti-barom, gostinskim delom ter pohodno streho. Na občini pravijo, da so privlačno oblikovali tudi okoliški odprti prostor (v JZ kvadrantu), kjer se trg proti zahodu preko stopnišča z zelenimi poudarki in sistemom klančin dvigne na nivo stanovanjskega kareja oziroma dvorišča s knjižnico in tako omogoči zvezno prehajanje iz smeri zahod-vzhod ter obratno. Stopnice lahko v primeru prireditev tvorijo možnost tribun, hkrati pa različni nivoji trga omogočajo vzporedno izvajanje več različnih programov. 

Vrednost investicije je ocenjena na približno 6,5 milijona evrov.

»Projekt kljub novi pozidavi zvišuje delež zelenih površin in zelenih potez (zelene strehe, zasaditve dreves in okrasnih trav, visoke grede...). Zlasti SZ in SV kvadrant ohranjata svoj zeleni značaj – podan je tudi predlog ureditve manjšega pasjega parka in košarkaškega igrišča, projekt pa predlaga tudi preoblikovanje JV kvadranta v parkovno ureditev ob novem medgeneracijskem centru

[[image_2_article_63736]]

Nadalje se preoblikuje tudi profil Kardeljeve ceste (na južni in severni strani križišča) ter doda ozelenitev zaledja Ceste Proletarskih brigad. Nova parkirna garaža se umešča znotraj obstoječih atrijev in opornih zidov, pri čemer »z medetažno zasnovo maksimalno izkorišča prostorske danosti in vzpostavlja dovolj kvadrature za ustrezne servisne prostore in parkirna mesta – skupaj 164,« še pojasnjuje občina. 

Projekt, ki je prejel tretjo nagrado, avtorjev Igorja Primažiča, Roka Primažiča ter Marka Primažiča, sicer ponuja privlačno oblikovno rešitev tržničnega paviljona, vendar je komisija izpostavila funkcionalno pomanjkljivost zaradi omejenega števila prodajnih mest oz. stojnic in delno ustrezno vremensko zaščito le-teh, nam še pojasnijo.

Sedaj je prioriteta občine in Mestne četrti Tabor pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje, za kar so zagotovljena sredstva MČ Tabor. »S tako pripravljenim projektom bo Mestna občina Maribor iskala priložnosti na razpisih Republike Slovenije in Evropske unije. Verjamemo, da gre za zelo zanimiv projekt oživljanja urbanih mestnih centrov, medgeneracijskega sodelovanja, družbenih vsebin, trajnostne mobilnosti in zelenega prehoda,« še zaključijo.