Maribor je v zadnjih letih dosegel veliko napredka na področju vrtcev, po katerih je potreba vedno večja, mednarodni šoli in stanovanjih za mlade. O pomembnejših preteklih in aktualnih projektih smo spregovorili z mag. Heleno Kujundžić Lukaček, ki je podžupanja na Mestni občini Maribor (MOM) postala meseca februarja leta 2019. Pokrivala je področja predšolske vzgoje in osnovnega šolstva, zdravstva, lokalne samouprave ter medgeneracijskega sodelovanja.

V Mariboru je vedno več otrok, ki hodijo v vrtec

V zadnjih desetih letih se je po navedbah bivše podžupanje število otrok, ki hodijo v vrtec, povečalo kar za četrtino. To pripisujejo predvsem dejstvu, da je v zadnjih letih v Sloveniji raven zaposlenosti obeh staršev precej visoka. Motiv vključevanja otrok v vrtec je torej pri mnogih starših predvsem zagotovitev varstva v času, ko so v službi.

Ko sem prišla na Mestno občino Maribor, se je izkazalo, da je v vrtce vpisanih 150 otrok več, kot je bilo prostih mest, zato smo takoj začeli z iskanjem prostora v dveh osnovnih šolah. Tako nam je uspelo, da smo lahko kmalu vsem otrokom zagotovili obisk javnega vrtca,” razlaga Lukačekova in doda, da bi moralo imeti vsako vsako večje na novo zgrajeno stanovanjsko naselje, ki bi vsebovalo od 400 do 600 stanovanj, v sklopu stanovanjskega kompleksa zagotovljen tudi najmanj šestoddelčni vrtec.

En izmed pomembnejših projektov je bila izgradnja vrtca v Pekrah

MOM se je zato odzvala na potrebe staršev. En izmed pomembnejših projektov zanje je nov vrtec v Pekrah. Kot opisuje Lukačekova je bil vrtec nujno potrebna in dolgo pričakovana investicija, tako za krajane kot tudi za otroke. “Tako jim lahko zagotovimo ugodnejše pogoje in srečnejše otroštvo ter celovitejšo predšolsko vzgojo in izobraževanje – vrtec je namreč pred prenovo imel premajhne prostore in neustrezno igrišče,” ob tem doda Helena Kujundžić Lukaček.

Poleg izgradnje vrtca v Pekrah je trenutno v izvajanju tudi projekt za dozidavo dveh oddelkov vrtca v Brezjah in izgradnja šestoddelčnega vrtca ob Ljudskem vrtu.

Menim, da so temeljne naloge vrtcev predvsem pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Danes predšolska vzgoja pomeni predvsem dopolnitev družinski vzgoji, kar pomeni, da otroci znotraj vrtca pridobivajo izkušnje in znanje, ki jih znotraj družine težko pridobijo. V okviru predšolskega izobraževanja in varstva otrok položimo trdne temelje otrokovega uspeha v življenju, in sicer na področjih izobraževanja, blagostanja, zaposljivosti in socialne vključenosti,” je o projektih povedala Helena Kujundžić Lukaček in dodala, da so zaradi naštetega vrtci pomemben del mestne infrastrukture, zato je potrebno tudi v prihodnje skrbeti za njihovo dopolnjevanje in nadgrajevanje.

Pomembno je, da imajo starši možnost izbire med različnimi programi

Lukačekova se je dotaknila tudi obnove Waldorfskega vrtca, ki je kot večina drugih zasebnih vrtcev v Sloveniji, namenjen razvoju nekoliko drugačnih vzgojno-izobraževalnih konceptov, ki v svoj pedagoški proces integrirajo umetnost, etnološko izročilo, biološko dinamično kmetovanje, socialne programe in rokodelske dejavnosti. Hkrati pa že lahko zasledimo najsodobnejše smernice na področju dela s predšolskimi otroki, celostnega pristopa in vključevanja celotne družine v vzgojno izobraževalni proces v duhu salutogeneze – vprašanja “kaj dela človeka zdravega“, razlaga bivša podžupanja.

Tudi na podlagi človekovih pravic je ustrezno, da imajo v mariborski občini starši možnost izbire med različnimi programi, tako javnimi kot tudi zasebnimi,” pove Lukačekova in doda, da je en izmed takih programov Waldorfski vrtec. Ta je pred dvema letoma pogorel, obnova pa se je bistveno zavlekla, zasebni waldorfski vrtec Studenček se je takrat začasno preselil v prostore bližnje Waldorfske šole, ki so v lasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Potrjeno je, da bodo vrtec obnovili v takšni obliki, kot je bil prej. “Sedaj je izbran izvajalec, tako, da verjamem, da bo projekt vendar izveden v smislu rekonstrukcije objekta kot je bilo tudi predhodno načrtovano. Tako da bodo obnovljeni prostori v prihodnje lahko sprejeli najmlajše,” je potrdila Helena Kujundžić Lukaček.

Mednarodna šola je bistvenega pomena za Maribor

Pomemben projekt za MOM je bil ustanovitev mednarodne šole v Mariboru. Kot pove Lukačekova, je bil projekt zelo zahteven in obsežen. Zahteval je namreč umestitev od vstopa v vrtec do zaključka srednje šole. Umestiti se je moral tudi IB-program (International Baccalaureate), ki je pomemben predvsem zaradi tega, ker je med drugim namenjen tudi otrokom tujih gospodarskih in diplomatskih predstavnikov. MOM je uspelo, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi izdelanega elaborata izdalo ustrezno soglasje za izvajanje IB-programa.

Menim, da je ustanovitev in odprtje mednarodne šole v Mariboru eden pomembnejših korakov naproti uspehu – pozitivno prakso tovrstnih šol v Ljubljani namreč že poznajo – z ustanovitvijo tovrstne šole bi pritegnili potencialne tuje investitorje in diplomate, saj bi bilo njihovim otrokom šolanje omogočeno v angleščini.

Začetek delovanja mednarodne šole, za katero so se prve ideje pojavile v letu 2018, je predviden v šolskem letu 2022/2023. Izobraževanje v angleškem jeziku bodo na mednarodni šoli izvajali za otroke od 3. do 19. leta starosti po programu IB na Osnovni šoli Leona Štuklja in II. gimnaziji Maribor. IB program se sicer po navedbah mariborske občine že izvaja v 3665 šolah v 146 državah po svetu.

Vedno večja potreba po stanovanjih, predvsem zaradi mladih

V Mariboru je rastoča potreba po novih stanovanjih, zato je med drugim trenutno v načrtu izgradnja najemnih stanovanj v stanovanjski soseski Novo Pobrežje, ki bo umeščena med Ulico Veljka Vlahovića in Puhovo ulico, a je zanj treba še izdelati občinski prostorski podrobni načrt, razlaga Lukačekova. Realizacija tega projekta je načrtovana do leta 2025. Poleg načrtovanih 431 stanovanj sta na omenjenem območju planirana tudi šestoddelčni vrtec in knjižnica.

Stanovanjski sklad RS že prav tako gradi stanovanja na južnem delu Maribora, v četrtni skupnosti Studenci, na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico. Načrtovanih je približno 400 najemnih stanovanj v stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco.

Menim, da se je v prihodnje treba osredotočiti na mlade izobražence in mlade družine, torej take, ki so perspektivni za razvoj mesta. Z izgradnjo stanovanj, namenjenih mladim, moramo to ciljno skupino obdržati v Mariboru ter obenem v mesto privabiti tudi mlade od drugod. Maribor se dandanes namreč sooča s problematiko starajoče se družbe, pri čemer je količnik celo višji od slovenskega povprečja.

Mag. Helena Kujundžić Lukaček ob tem izpostavi še poseben projekt s področja kariere mladih, in sicer karierni sejem, ki ga je vodila kot podžupanja na mariborski občini. “Projekt kariernega sejma smo v letu 2019 vsebinsko dopolnili in razširili. Zaradi epidemiološke situacije smo v letu 2020 karierni sejem vzpostavili preko spleta,” razlaga Lukačekova in pove še, da je bil tudi v spremenjeni obliki izjemno obiskan.

Občina mora narediti več na področju zaposlovanja mladih

Bivša podžupanja naslovi tudi problem seljenja mladih iz mariborske občine, ker jim ne ponuja dovolj na področju zaposlovanja oz. kasneje napredka v karieri. “Postavite se v kožo mladega človeka, ki komajda začenja s svojo življenjsko potjo. Leta in leta so minila, da je dosegel določeno izobrazbo in če mu na koncu ostane samo list papirja v roki, ali pa, da se zaposli čez mejo v tujini, nismo naredili popolnoma nič. Ti mladi sedaj potrebujejo priložnosti za zaposlitev, za ugoden nakup, zemljišč ali stanovanj,” razlaga Helena Kujundžić Lukaček.

Mi smo tisti, ki jim moramo ponuditi pogoje, oni pa jih bodo vedeli najbolje izkoristiti, saj bodo zadovoljni, da lahko z dostojnim plačilom preživijo v svojem okolju, kjer imajo družino in prijatelje. Mladi in konkreten razvoj lokalnega okolja morajo postati ena naših prioritet. To gre z roko v roki in tako je edino prav.

Mladi potrebujejo priložnosti v svojem lokalnem okolju

Nekdanja podžupanja MOM poudari, da mladi potrebujejo priložnosti v svojem lokalnem okolju. “To pomeni, da jim moramo tukaj nudi možnosti in priložnosti za razvoj kariere in za to, da si ustvarijo družine. Prepričana sem, da je odprtih poti še veliko, obenem pa me veseli, da smo takšnega mišljenja tudi v gibanju Povežimo Slovenijo,” poudari Helena Lukaček, sicer tudi kandidatka gibanja Povežimo Slovenijo in članica stranke Konkretno.

Lukačekova pove, da se z aktualnim ministrom za gospodarstvo, Zdravkom Počivalškom, ves čas mandata trudijo, da čim več gospodarstva pripeljejo tudi v manj razvita okolja, tista, ki delovna mesta najbolj potrebujejo. “S tem ne govorim o nižje plačanih delovnih mestih. Zavedati se moramo, da so mladi danes vedno bolj izobraženi, tehnologija jih spremlja praktično od rojstva, ponuditi jim moramo inovativna, dobro plačana delovna mesta, ki jim bodo dejansko omogočila, da ostanejo v lokalnem okolju, razvijejo kariero in ustvarijo družino,” ob tem poudari.