Na Pobrežju, mestni četrti v Mariboru z največ prebivalci, Stanovanjski sklad Republike Slovenije (RS) v prihodnjih letih načrtuje stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje. Na zemljišču ob Ulici Veljka Vlahoviča bo tako vsaj 430 novih najemnih in oskrbovanih stanovanj. Mestna občina Maribor je v javnosti predstavila sprejela občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za stanovanjsko sosesko, pri tem pa prejela pripombe, na katere je pripravila stališča. Dopolnjen osnutek bodo mestnim svetnikom v dokončno potrjevanje predali predvidoma še ta mesec.

Prvi stanovalci bi se lahko vselili po letu 2026

Za urbanistično in arhitekturno rešitev soseske Novo Pobrežje je bilo izbrano podjetje Reichenberg Arhitektura. Gradnja bo potekala predvidoma v dveh samostojnih gradbenih fazah in sicer bo v območju ena (O1) zgrajenih 313 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju dve (O2) pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj.

Stanovanja v tri- in šestnadstropnih blokih bodo v velikosti od 45 do 90 kvadratnih metrov. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti.

V pritličjih objektov so predvideni dnevni centri aktivnosti za starejše, prostor za mladinski center, krajevna knjižnica in vrtec. Na križišču Puhove ulice in Ulice Veljka Vlahoviča je načrtovan tudi manjši trg, znotraj naselja pa zasnova omogoča tudi zelenice, nasade, igrišča in urbane vrtove, ki bodo namenjeni predvsem stanovalcem naselja.

Vir: SSRS

V novih prostorih banka in lekarna

Med razgrnitvijo občinskega prostorskega načrta so stanovalci podali svoja stališča in pomisleke glede nove soseske. Občani so podali pripombe v osmih sklopih, med njimi bodo nekatera upoštevana. “Projekt podpiramo, vendar z obzirom, da se občane Pobrežja, ki tukaj živijo že veliko dlje, ne oškoduje ali zmanjša življenjski standard,” se je glasil eden izmed pomislekov.

Občani si želijo, da se v novi kompleks umesti banka in lekarna, zato da kasnejše spremembe o namembnosti ne bi bile mogoče. To opombo namerava občina deloma upoštevati. Prioritetno si želijo občani gradnjo novega vrtca.

Kar nekaj pomislekov je bilo podanih tudi glede parkirnih prostorov. Bližnji stanovalci tako sedaj parkirajo na mestu, kjer bo v prihodnje gradbišče, zato so izrazili pomisleke, da zunanjih parkirišč v novi soseski ni dovolj. Obenem se bojijo, da bodo prometno že tako obremenjene ulice še dodatno postale prostor, kjer bodo stanovalci nove soseske puščali avtomobile.

Na občini zagotavljajo, da so skladno z izhodišči za to območje zagotovljena parkirna mesta na zunanjih površinah in v podzemni garaži. V novem objektu bo tudi prostor za 60 oskrbovanih stanovanj, ki imajo prav tako zagotovljena parkirna mesta.

Vir: SSRS

Največ pomislekov glede prometne ureditve

Stanovalci so med drugim podali tudi pripombe o višini objekta, saj naj bi ta metal senco na obstoječe objekte v bližini. Največ pomislekov je bilo podanih glede prometne ureditve. V prvem občinskem prostorskem načrtu, ki ga je predstavila občina, je bila cesta zarisana, a se je slednje spremenilo. Občani izražajo predvsem pomisleke, da bo promet na tem delu mesta zaradi gostote poselitve preobremenjen.

V bližini soseske predlagajo krožni promet za večjo pretočnost prometa, obenem pa predlagajo, da bi s parkirišča trgovine Spar na Ulici Veljka Vlahoviča pločnika povezoval nov prehod za pešce.

Občina je prejela tudi več pobud, naj odkupi zasebne parcele v okolici, na katerih so zdaj njive, občani pa so opozorili tudi na dotrajano cestišče, ki vodi mimo Ulice Veljka Vlahoviča in bi bilo nujno potrebno obnove še preden zaživi nova soseska. Nobena od pripomb ni bila upoštevana, saj ni predmet občinskega prostorskega načrta.

Razpisni pogoji znani kmalu

Začetek gradnje soseske Novo Pobrežje je medtem, sukcesivno po fazah, kot pojasnjujejo na Stanovanjskem skladu RS, predviden po letu 2025. Razvoj investicije je odvisen od zagotovitve sistemskega vira financiranja, višjega obsega zadolževanja ter izvedbe ostalih ukrepov na strani države.

Stanovanja bodo sicer na voljo za dolgoročni stroškovni najem, razpis bo objavljen po dokončanju gradnje in pridobitvi uporabnega dovoljenja. Prvi stanovalci se bodo lahko v novogradnje vselili predvidoma po letu 2026.

Prednostne kategorije trenutno aktualnega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem so mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Bodo pa pogoji Javnega razpisa za oddajo bodočih stanovanj že v kratkem malenkost dopolnjeni in bodo ti še bolj določni in jasni,” so nam pojasnili na Stanovanjskem skladu RS.