Maribor

DNEVNA: Ob izgradnji oskrbovanih stanovanj Pobrežani zahtevajo ureditev cest in pločnikov

Martina Lebar, 01.08.23 ob 04:00

Na Pobrežju je predvidena večstanovanjska gradnja z oskrbovanimi stanovanji, stanovanji in gospodinjskimi skupnostmi za starejše.

DNEVNA: Ob izgradnji oskrbovanih stanovanj Pobrežani zahtevajo ureditev cest in pločnikov

MOM je že drugič obravnavala podroben prostorski načrt za območje oskrbovanih stanovanj na Pobrežju (OPPN). Na območju je predvidena večstanovanjska gradnja z oskrbovanimi stanovanji, stanovanji in gospodinjskimi skupnostmi za starejše. V sklopu ureditve se poleg parkirnih površin za stanovalce in obiskovalce predvidijo še zelene površine in pokrit koridor za povezavo z domom Danice Vogrinec.

Kot smo že poročali, so oskrbovana stanovanja investicija Nepremičninskega sklada Pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Glede projekta smo se z vprašanji obrnili na občino in Mestno četrt Pobrežje. S strani občine odgovorov nismo dobili.

Lega objekta.

Mestna četrt podpira projekt

Mestna četrt Pobrežje vsekakor podpira projekt saj se bodo z izgradnjo omenjena objekta zagotovila namenska najemna stanovanja in oskrbovana stanovanja za upokojence in druge starejše osebe, ki so nujno potrebna. Stanovanja bodo v celoti prilagojena starejšim (dvigala, skupni prostori, itd.) in ne bodo namenjena za prodajo, so nam pojasnili.

Kot so nam v nadaljevanju pojasnili, bodo programsko navezovala tudi na dom starejših občanov Danice Vogrinec, ki je že na tem območju. “Namen izgradnje tega objekta je dolgoročno zagotavljati kakovostno bivanje za starejše, ki niso upravičeni ali pa za to ni potrebe, da so obravnavani institucionalno. Ponudi se jim možnost, da se iz svojih neprimernih prebivališč, preselijo v sebi prilagojena stanovanja,” dodajajo.

Ureditvena situacija. Vir: MOM.

“Od izvajalca zahtevamo, da v prvi fazi uredi cesto in pločnike”

Mestna četrt Pobrežje je podala pripombe na obeh javnih razgrnitvah. “Predvsem nas je zanimala časovnica in ureditev Zrkovske ceste, ki je tudi šolska pot. Na dopolnjen osnutek smo podali, kar nekaj pripomb, ki upamo, da bodo realizirane. Od izvajalca zahtevamo, da določi etapnost gradnje in v prvi fazi uredi cesto in pločnike
ter poskrbi za varnost otrok med gradnjo. Prav tako smo izvajalca pozvali, da razširi OPPN tako, da uredi tudi cestišče in pločnike na Zrkovski cesti. Pri tem smo vključili tudi Mestno občino Maribor, ki nam lahko pride nasproti pri obnovi cestišča s komunalnim prispevkom, ki ga izvajalec mora plačati občini. Predvsem pa zahtevamo obvezen pregled obstoječe infrastrukture (kanalizacija in elektrika), da bo zadostila povečanim potrebam ter, da se v postopku OPPN preuči in upošteva upravičene pripombe ter predloge občanov – stanovalcev, ki bivajo v neposredni bližini predvidenega, novega zazidalnega območja.”

Lega objekta. Vir: MOM.

V mestni četrti si želijo, da se gradnja čimprej začne in izvajalec uresniči obljube, da uredi Zrkovsko cesto, naredi pločnik in ustrezno prometno signalizacijo glede na to, da je to šolska pot. “Zrkovksa cesta je zelo ozka in nevarna za sprehajalce zato lahko hkrati z gradnjo rešimo še problem varne poti.”

Objekt bo sestavljen iz več kubusov

Večstanovanjski objekt je sestavljen iz dveh kubusov, ki sta med seboj zamaknjena. Zunanji gabarit stavbe men v do12ino največ 36 m + 2,00 m in v girino največ 28,00 m + 2,00 m in je etažnosti največ (nK)+P+7. Dovoljena je izgradnja objekta manjših tlorisnih in nižjih višinskih gabaritov. Objekt je lahko enotni kubus brez zamika v navedenih največjih dimenzijah. Lociran mora biti tako, da se nahaja znotraj regulacijskih linij. Klet ni obvezna.

Zaradi boljše tehnične rešitve je dovoljena drugačna umestitev objekta v prostor in drugačna oblika objekta.

“Lokacija sama je zelo primerna zaradi bližine doma za ostarele Danice Vogrinec – navezava na obstoječi dom. Prav tako si želimo, da se v okolici uredijo zelene površine, nove sprehajalne poti ob reki Dravi ter dovolj parkirnih mest,” so nam pojasnili v mestni četrti.