Gre za lokacijo nedaleč od Starega mosta čez Dravo in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer sta bila v preteklosti center za socialno delo in bančna poslovalnica, ekipa prejšnjega župana Andreja Fištravca pa je tja želela preseliti Mariborsko knjižnico.

Javni medobčinski stanovanjski sklad (JMSS) je že v preteklem letu pričel z aktivnostmi za gradnjo stanovanjskega objekta za mlade in mlade družine. Da bi pomagali reševati njihovo stanovanjsko problematiko, načrtujejo izgradnjo približno šestdesetih najemnih stanovanj na Taboru.

Slika: Prikaz lokacije s parcelnimi številkami in mejo območja OPPN v rdeči barvi VIR: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=maribor

V večstanovanjskem objektu predvidene tudi garaže in prostori za rekreacijo

Na Portalu javnih naročil je tako objavljen arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Večstanovanjski objekt Dvořakova, kjer bodo v prihodnje stanovanja za mlade in mlade družine. Rok za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije je četrtek, 3. februar 2022, do 16.00 ure.

Zmagovalna rešitev arhitekturnega natečaja bo izdelovalcu prostorskega načrta podlaga za pripravo odloka za predmetno območje.

Objekt je v vogalnem delu – Dvořakova ulica/Ulica Moše Pijada predviden v največ petih etažah nad pritličjem oz. v delu proti Verstovškovi v štirih etažah nad pritličjem. Etažnost objekta se terasno dvigne z vzhoda (3K+P+4) proti zahodu (3K+P+5) za eno etažo. Pritličje je namenjeno vhodom v stanovanjski del objekta, stanovanjem in dejavnostim, ki jih objekt potrebuje za mlade in mlade družine (skupni prostori za druženje oz. rekreacijo). Predvidene so tri podzemne etaže, ki bodo namenjene parkiranju, shrambam za stanovalce ter potrebni hišni tehniki,” pojasnjujejo na javnem medobčinskem skladu.

Ocenjen finančni okvir investicije izvedbe gradbenih del in opreme za objekt ter zunanjo ureditev, vključno z rušitvijo obstoječih objektov, znaša približno osem milijonov evrov.

Med stanovanji tudi 4- in 5-sobna

V objektu bodo tudi stanovanja za gibalno ovirane, na javnem stanovanjskem skladu pa pričakujejo, da natečajniki zagotovijo vsaj 60 stanovanj, naslednje strukture:

Stanovanja

(%) tipa stan. v stavbi

kvadratura (m2)

tip

PM/ enoto

Tip 1

10

do 35 m2

1,5 sobno

1,00

Tip 2

30

do 50 m2

2 sobno

1,00

Tip 3

35

do 60 m2

2,5 sobno

1,00

Tip 3 i *

5

do 60 m2

2 – 2,5 sobno

1,00

Tip 4

10

do 70 m2

3,5 sobno

1,00

Tip 4 i *

5

do 70 m2

3 – 3,5 sobno

1,00

Tip 5

5

do 100 m2

4 do 5 sobno

1,00

*stanovanja za gibalno ovirane

Stanovanja v najem za obdobje petih let

Spomladi letos je tako predviden zaključek izvedbe arhitekturnega natečaja, obenem pa bo dokončan tudi prostorski načrt (OPPN) ter pripravljena ostala projektna in investicijska dokumentacija, izvedene potrebne raziskave, soglasja, ter podane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja.

Projekt bi po sedanjih načrtih izvedli v letih 2023 in 2024, čez dve leti pa bodo stanovanja predana v uporabo novim najemnikom. V stanovanjskem objektu je predvidenih okvirno 60 najemnih stanovanj, namenjenih mladim in mladim družinam.

Za oddajo predmetnih stanovanj bomo pred zaključkom izgradnje izvedli javni razpis, ki bo javno objavljen. Pogoji in kriteriji razpisa še niso natančno opredeljeni. Predvidoma bodo stanovanja oddana za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja in najemnino, ki bo določena v višini ocenjene vrednosti tržne najemnine s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin,” pojasnjujejo na javnem medobčinskem skladu.

V objektu trenutno zdravstvena postaja

Na razpis se bodo lahko prijavili mladi in mlade družine, ki bodo točkovani po kriterijih (npr. dosežena izobrazba, zaposlitev, aktivna udeležba v projektih, območje zaposlitve in podobno), stanovanja pa bodo oddajalo po listi od prvega mesta navzdol.

V objektu so trenutno ambulante zdravstvene postaje Magdalena, saj Mestna občina Maribor namerava prenoviti dotrajano zdravstveno postajo Tabor na Jezdarski ulici.

Z Zdravstvenim domom Adolfa Drolca je sklenjena najemna pogodba za obstoječi objekt Dvořakova ulica 5 do konca leta 2022.

O zamiku gradnje stanovanjskega objekta za enkrat še ne razmišljamo. V kolikor bi se pojavila potreba po spremembi datum začetka gradnje, se bomo z najemniki pogovorili in uskladili v dobrobit naših občanov in občank,” še pojasnjujejo na javnem medobčinskem skladu.