Medtem ko se veselimo novega Centra Rotovž, se lahko sprehodimo po prenovljenem Glavnem trgu, vneto čakamo nov športni vrtec in smo v pričakovanju urejenega dravskega nabrežja, je na spisku želja občanov in občank še vedno veliko neizpolnjenih točk, jezi pa jih tudi dejstvo, da je bil tudi letošnji proračun rekorden, neizpeljani projekti pa ostajajo.

Mnogi sicer pozdravljajo številne investicije, kritike pa prihajajo predvsem s strani desnega brega Drave, za katerega prebivalci opozarjajo, da je mestna oblast pri reševanju njihovih težav kar nekako pozabila.

Vsi projekti enako pomembni

V intervjuju za naš medij, v katerem smo županu Mestne občine Maribor predočili vprašanja, kdaj bodo izvedeni tudi preostali projekti, ki niso nujno vezani na strogi center mesta, nam je ta dejal, da so vsi projekti za mestno občino enako pomembni. “Za nas ne obstajajo veliki ali manjši projekti, nekateri so resda dražji in realizacija traja dlje, vendar so prav vsi za nas enako pomembni. V lokalnih okoljih želimo izvesti vse projekte, ki so za njih pomembni,” je dejal Arsenovič.

Župan je z željami in potrebami mestnih četrti in krajevnih skupnosti seznanjen, saj so jih predstavniki izpostavili na skupnih srečanjih, obenem pa je izrazil upanje, da bi kar največ projektov lahko izpeljali do letošnje jeseni, ko se izteče tudi njegov mandat.

Pri neenakovredni obravnavi se pojavljata predvsem dve mestni četrti, ki sta po mnenju tamkajšnjih prebivalcev degradirani in prikrajšani za enakovreden razvoj v primerjavi s preostalimi predeli našega mesta. Gre za Pobrežje in Tezno, čeprav je, po mnenju nekaterih mestnih svetnikov in krajanov situacija podobna tudi drugod.

Mestna občina Maribor je začela pripravljati strategijo za razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, s ciljem, da določijo, kako vidijo (hitrejši) enakomeren razvoj vseh posameznih delov občine in – v končni fazi – s tem tudi mariborske občine kot celote. “Vse tovrstne pobude, pripombe in vprašanja iz ožjih delov občine – neposredno od krajanov, od svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti, od mestnih svetnikov – so ne le dobrodošli, ampak nujni za to, da lahko v okviru razvojne strategije zastavimo ambiciozen in izvedljiv akcijski načrt, ki bo sprejet na osnovi širokega konsenza, in bo imel tudi široko podporo in sodelovanje pri sami realizaciji,” še dodajajo na mariborski občini.

Mestno občino Maribor smo prosili za pojasnila glede ureditve nekaterih projektov znotraj mestnih četrti Tezno in Pobrežje, po katerih je potreba že dalj časa.

Ureditev razsvetljave in cest

Številne ceste v našem mestu so v slabem stanju, enako pa ponekod velja tudi za razsvetljavo. Po pojasnilih Mestne občine Maribor se nam sicer v prihodnje obeta urejena javna razsvetljava. Mariborska občina je namreč v postopku javnega naročila za dobavo svetilk javne razsvetljave.

Naročilu bo po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2022 sledil še konkurenčni dialog s pogajanji za preostali del javne razsvetljave, ki bo zajemal celotno območje Mestne občine Maribor.

Projekt energetske sanacije Javne razsvetljave predvideva celovito ureditev v letih 2022 in 2023 s sukcesivno dobavo in montažo energetsko učinkovitih svetilk javne razsvetljave, vzpostavitev centralnega sistema nadzora in regulacije javne razsvetljave in zamenjave dotrajanih kandelabrov,” pojasnjujejo na Mestni občini Maribor.

Športni center na Teznem

Kljub štirim polnim enotam vrtca Tezno ter dvema osnovnima šolama, je na Teznem zgolj eno športno igrišče ob robu Mestne četrti, so sklenili na sestanku predstavnikov mestne občine in mestne četrti Tezno.  Na območju stadiona Kovinar je veliko potenciala, lokacija je velika in nudi obilo možnosti za gradnjo športnega centra. Ta bi po mnenju podžupana Sama Petra Medveda dal Teznu novo identiteto, ki jo kot mestna četrt nujno potrebuje. Govora je bilo celo o golf vadbišču. Kdaj pa bi torej Tezenčani lahko pričakovali nov športni center, zaenkrat ni znano.

S celotnim območjem imamo večje načrte. Na sestanku s svetom Mestne četrti Tezno smo se strinjali, da je tukaj velik potencial za ureditev tezenskega športno-rekreacijskega in/ali urbanega središča, kakršno bi morala imeti vsaka mestna četrt oziroma krajevna skupnost v občini.

Stadion Nogometnega kluba Tezno (Kovinar) je sicer s 1. januarjem 2021 prešel v upravljanje družbe Šport Maribor, takrat še Športni objekti Maribor, predhodno pa je z njim upravljal nogometni klub. Objekt je, po pojasnilih mariborske občine, redno vzdrževan, nogometni klub ga uporablja in je zadovoljen s kvaliteto igralne površine.

Neurejeno sejmišče na Teznu

Mariborski kramarski sejem je vsako nedeljo precej dobro obiskan ne le s strani prebivalcev našega mesta, temveč tudi iz okoliških krajev. Zemljiščem, na katerem deluje, pa je precej dotrajano in v slabem stanju.

Želja vodstva občine je, da bi ta prostor dvignili na višji nivo, ga kultivirali in da bi (še) bolje služil potrebam krajanov Tezna.

S pobudami občine se je na sestanku s svetom Mestne četrti Tezno strinjal tudi direktor zavoda Poslovno-proizvodna cona Tezno, ki ima ozemlje v lasti, vendar ponovno ni jasno, kdaj, če sploh, bo potrebna obnova prostora stekla.

Zdravstvena postaja Tezno in kulturni dom

Zdravstvena postaja, kjer lahko Tezenčani poiščejo pomoč, je poleg zdravstvene postaje na Taboru, ki prav tako kar kliče po obnovi, dotrajana in zastarela. Ambulante družinske medicine tezenske zdravstvene postaje se tako trenutno nahajajo v propadajočem pritličnem objektu pri industrijski coni Tezno na Zagrebški cesti, čigar lastnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 

V teku so dogovori, da bi Mestna občina Maribor prevzela lastništvo nad objektom in s tem zagotovila kontinuiteto nemotenega izvajanja zdravstvenih storitev do izgradnje in selitve v nov objekt, so pojasnili na mariborski občini, gradnja novega objekta je sicer še vedno v načrtih.

Na Teznu pa je tako, kot pojasnjujejo na mariborski občini, že nekaj časa predvidena tudi vzpostavitev novega Urbanega parka. Javne objekte v urbanem parku oz. novem središču Tezno tvorijo Osnovna šola s športnim parkom, Zdravstvena postaja Tezno z lekarno, Četrtni center Tezno (s knjižnico, večnamensko prireditveno dvorano, prostori za mestno četrt in delovanje društev).

Za omenjeno območje se trenutno sprejema prostorski načrt, za katerega računamo da bo sredi prihajajočega leta sprejet. Vezano na faze izvedbe objektov v urbanem parku, ima prednost Zdravstvena postaja za katero smo že tik pred podpisom pogodbe (vsi ostali postopki vezani na javno naročilo so zaključeni) in računamo, da bomo kmalu po sprejetju prostorskega načrta vložili vlogo za izdajo gradbeno dovoljenje za predmetni objekt in ga pridobili v drugi polovici leta.

Tri javne stavbe raznolikih dimenzij bodo umeščene v parkovni parter tako, da bodo imele glavne dostope orientirane proti Prekmurski ulici, kar omogoča, da slednja dolgoročno postane nosilka javnih funkcij tezenskega stanovanjskega pasu.

Dovoz v Cono Pobrežje

Mestna četrt že vrsto let opozarja glede prometne varnosti na območju t.i. Cone Pobrežje, ki je na območju nekdanje Svile. Mariborska občina je za gradnjo dvosmerne dvopasovne ceste k Coni Pobrežje pridobila skoraj 652 tisoč evrov evropskega oziroma državnega denarja. Tako bodo lahko uredili ustreznejši dostop.

Z investicijo bo mariborska občina izpolnila obljube dane  prebivalcem Pobrežja, ki prenašajo hrup in prometno preobremenjenost. Sedanji dovoz do cone bo namreč po opravljenih delih namenjen le za osebna vozila, tovorni promet pa bo dobil dostop iz križišča pred Malečniškim mostom, s čimer bo izboljšana tudi prometna varnost.

Nova cesta naj bi bila na tem mestu dokončana do konca leta 2022. Nova prometna povezava pa bo omogočila tudi nadaljnji razvoj poslovne Cone Pobrežje.

Dotrajano igrišče NK Pobrežje

Mestna četrt Pobrežje se je v zadnjih letih razvila v najbolj številno poseljeno četrt v Mariboru. Z načrti in izgradnjo novih bivalnih površin se bo kapaciteta prebivalstva v naslednjih letih še dodatno povečala. Vsled tega bo za kakovostno življenje potreben razvoj na številnih področjih. Eno izmed teh je zagotovo športna infrastruktura, ki pa je trenutno v izredno slabem stanju.

Kot pojasnjujejo na Mestni občini Maribor, se zavedajo potrebe po ureditvi športnega parka v Mestni četrti Pobrežje, zato se bodo projekta lotili strateško, s strokovnim pristopom ustreznih služb – od urbanistov, arhitektov, športnikov in projektantov.

Glede faznih korakov obnove oz. izgradnje športnih parkov na Pobrežju in Teznem, bodo aktivnosti mariborske občine najprej usmerjene v prostorsko preveritev in idejno zasnovo športnih parkov, ki bodo moderni, hkrati pa združevali interese vseh generacij omenjenih mestnih četrti.

Z namenom, da bo vsa športa infrastruktura v Mestni občini Maribor ves čas urejena, vzdrževana in uporabno kakovostna, so upravljanje in vzdrževanje uredili na način, da so to dejavnost prenesli na občinskega koncesionarja, Šport Maribor d.o.o. Ta bo, kot zagotavljajo na občini, skrbel, da bosta obstoječa športna parka na Pobrežju in Teznem funkcionalna vse do časa moderne prenove. Kdaj bo ta nastopila, pa še ni določeno.

Potrebe po otroških igriščih

V Mariboru so številna igrišča za otroke dotrajana zastarela in celo nevarna. Obenem pa se je pojavlja tudi veliko zelenic, kjer bi lahko postavili nova igrala za otroke.

Mestna občina Maribor je v zavedanju omenjene problematike za leti 2021-22 načrtovala novo proračunsko postavko za vzpostavitev novih otroških igrišč.

Delno se iz te postavke financirajo izglasovani predlogi Participativnega proračuna za otroška igrišča, delno pa se financira redni program, kamor spada vzpostavitev javnih otroških igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrteh, kjer je velik manko na tem področju. V letošnjem letu smo naročili strokovne podlage, ki so na podlagi analize trenutnega stanja pokazale, da je največji manko na Pobrežju in Teznu, nato sledijo Studenci in Razvanje.

Ob koncu leta je tako potekala otvoritev osmih novih igrišč na območju Maribora, med njimi je bilo novo igrišče vzpostavljeno na Teznu, na Romihovi ulici 12 (dostopno po Keleminova ulica 26) ter Pobrežju, na Cesti XIV. Divizije 8.

Vrtec na Pobrežju in dvignjen prehod za pešce

V letošnjem letu je Mestna občina Maribor izvedla nekaj predvidenih investicij in vzdrževalnih del v osnovnih šolah in vrtcih. Vrtec Pobrežje, enota Brezje je tako v fazi gradnje prizidka in obnove obstoječe enote, dela potekajo skladno s terminskim planom in bi naj bila zaključena do junija 2022.

Nedaleč stran, v bližini vrtca in Osnovne šole Draga Kobala pa je v izvedbi tudi dvignjen prehod za pešce. Vtem mesecu bodo izvedena obrobna gradbena dela, asfaltiranje pa bo izvedeno po zimski sezoni.