Pred približno enim tednom so mestni svetniki na seji sprejeli nekaj podražitve, med njimi je bila tudi podražitev javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Po novem je vrtec dražji za približno 38 odstotkov, a je MOM ob tem zvišala tudi občinske subvencije, s čimer se bodo zneski na položnicah staršev zvišali za 18 odstotkov.

Z odločitvijo glasovanja mestnih svetnikov se je seznanil tudi Odbor za mladino, šolstvo in šport ter ga podprl.

Zakaj je prišlo do podražitve?

Na občini so za nas pojasnili, da je korekcija cen programov mariborskih javnih vrtcev bila potrebna zaradi uskladitve cen po predpisanih elementih, ki jih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

“V času od 1. maja 2019 do sedaj so se spremenila izhodišča za izračun plač ter drugih osebnih prejemkov zaposlenih, cene materialnih stroškov in cene živil. Cene mariborskih javnih vrtcev niso odražale dejanskih stroškov,” dodajajo.

V obdobju od leta 2019, ko je bila zadnja uskladitev cen vrtcev s stroški, do leta 2022 je povečanje stroškov delovanja vrtcev pretežno pokrival mestni proračun, starši so plačali manjši del. Predlog pokrivanja zviševanje stroškov v letu 2023 pa je delno iz mestnega proračuna in delno s prispevki staršev oz. državnega proračuna, piše v Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.

Koliko morajo starši odšteti za vrtec je odvisno od njihovega dohodkovnega razreda in programa. Navedene nove cene veljajo od prvega junija dalje.

Višje tudi subvencije

Poleg cene vrtcev, so svetniki na seji odločili tudi, da bodo staršem pripadale višje subvencije, ki jih občina zagotavlja s sredstvi proračuna. Zaradi ublažitve pritiska dviga stroškov in posledično cen programov mariborskih javnih vrtcev na plačila staršev, so se subvencije plačil staršev, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor zvišale.

Tako bodo starši, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, prejeli povišano subvencijo iz 23 na 33 odstotkov staršem. Njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja. Iz 14 na 25 odstotkov se zviša subvencija staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja.

Iz 17 na 30 odstotkov se subvencija zviša staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda in so njihovi otroci vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali kombinirani oddelek. Iz 7 na 21 odstotkov pa staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, in njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali kombinirani oddelek.

Mariborski vrtci so se povzpeli med najdražje

Upoštevajoč nove cene programov mariborskih javnih vrtcev in višje subvencije se je Maribor na lestvici glede cen javnih vrtec povzpel za kar nekaj mest. V nadaljevanju je v tabeli primerjava cen programov javnih vrtec po različnih občinah od najcenejših do najdražjih.

Kot je zapisano v sklepu, se kljub enotni metodologiji cene vrtcev po občinah razlikujejo iz več razlogov.

Do razlik cen prihaja iz naslednjih razlogov:

  • Zajem stroškov: nekatere občine so pri izračunu stroškov dela in materialnih stroškov zajele spremembe do vključno 31.12.2022, nekatere pa spremembe v tekočem letu.
  • Višina stroškov dela se po vrtcih in občinah razlikuje zaradi delovne dobe zaposlenih, izobrazbene strukture, doseženih napredovanj in imenovanj v nazive, višine drugih osebnih prejemkov (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, prevozi na delo), sredstev za nadomeščanje odsotnih delavcev.
  • Višina materialnih stroškov se razlikuje zaradi različne višine energentov, predvsem ogrevanja.
  • Razlike v višini stroškov živil za otroke so zaradi različnih cen živil v lokalnih okoljih in deleža vključevanja ekološke in lokalno pridelane hrane v jedilnike.

Starši neposredno sicer o spremembi niso bili obveščeni pisno ali elektronsko. Imajo pa vse informacije in spremembe na voljo nas spletni strani občine, in sicer na dveh povezavah: Sektor za vzgojo in Vrtci.