Na območju Pobrežja, natančneje vzhodno od Nove ulice in na koncu Lovske ulice bi se naj gradilo novo naselje s 33 stanovanjskimi hišami, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in ureditvijo javnegospodarske infrastrukture. Hiše so nanizane ob novo predvideni ulici »B« in ulici »C«. Na jugovzhodnem delu območja, katerega del spada pod površine za šport in pod Naravni spomenik – Stražun, je predvideno otroško igrišče in urbani vrtovi. V ta namen bo potrebno posekati celo del Stražunskega gozda, ki je od leta 1996 sicer opredeljen kot naravni spomenik. Zaenkrat je projekt še v fazi razgrnitve osnutka OPPN, kar pomeni, da se do samega pričetka del lahko še marsikaj spremeni. Marjan Volovšek, predsednik Mestne četrti Pobrežje, je za Maribor24 dejal, da so sami že podali svoje predloge na pristojno službo, saj z določenimi točkami, zapisanimi v OPPN niso najbolj zadovoljni. Tudi lokalni prebivalci bi se naj že pritožili.

Naselje prepolno, ceste preozke. Bo imelo novo naselje svoj dovoz?

Problem je v tem, da je območje, ki se razteza do Ceste XIV Divizije, s severne in zahodne strani že poseljeno z individualnimi stanovanjskimi gradnjami, novo naselje pa bi potrebovalo nov dovoz. Volovšek je tako že podal svoj predlog, da morajo za nastajajoče parcele nujno vzpostaviti poseben dovoz, saj so obstoječe ceste že preobremenjene, prav tako pa preozke in tako težko prevozne. Za predmetno območje je veljal Odlok o občinskem lokacijskem načrtu, ker pa ni prišlo do izvedbe v predpisanem roku, je za pozidavo območja potreben nov akt.

Gozd bi bilo prej treba počistiti

Obenem se je Volovšek obregnil ob dejstvo, da bodo sekali sam gozd, ki medtem ostaja izjemno onesnažen, ponekod so celo zakopane gramozne jame, polne smeti. “Razočaran sem, da odlok o Stražunu kot naravnem spomeniku ne vsebuje zahteve po prevzemu odgovornosti nad samo urejenostjo gozda. Lepa drevesa sekajo, nesnage pa ne počistijo,” je bil jasen. Tako upa, da bodo pred začetkom del preverili sama tla, ki lahko pod površino skrivajo še vse kaj drugega kot zgolj prst in korenine.

Predvideno območje obdelave je v velikosti cca 1,50 ha in zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi št.: 2530/9, 2530/10, 2534/1, 2534/3, 2537/4, 2537/8, 2544/2. Lastnik zemljišč in investitor gradnje sodeč po zapisih iz zemljišče knjige je podjetje GMG Peter Žula. Taisto podjetje predvideva nova naselja tudi v Miklavžu, v bližini Spara. Jure Žula, nosilec investicije, nam je dejal, da je o projektu še preuranjeno govoriti, saj se lahko v tej fazi še marsikaj spremeni.

“Najprej se naj izgradi cesta, potem vse ostalo”

Volovšek je ademanten, da morajo pripravljalci in investitor spoštovati načela fizične uporabe terena (fis). “Zahtevali bomo etapnost gradnje. Najprej se naj izgradi cesta, potem vse ostalo, da se ne bodo novi stanovalci na koncu do svojih hiš peljali po teh ozkih uličicah, ki so že sedaj preobremenjene. Strogo vztrajamo na tem, da so zadovoljeni vsi predpisi,” še dodaja Volovšek, ki se obenem boji, da bo najbrž zaradi novega dovoza posekanega še več gozda, kot to predvideva OPPN.

OPPN sicer predvideva gradnjo novih cestišč. Dostop na ureditveno območje je predviden na zahodni strani iz Lovske oziroma Nove ulice preko novo predvidene ulice »A«. Ko se bo v prihodnje nadaljevala stanovanjska gradnja proti vzhodu, je omogočeno širjenje cestnega omrežja z nadaljevanjem ulice »A«.