V zvezi s sprejetjem Občinskega prostorskega načrta je bilo doslej dvignjenega veliko prahu. Da bi posegali v prostor, je treba upoštevati tudi občane, njihove želje in pomisleke, so prepričani člani mestnega sveta iz vrst SD. S svojimi zahtevami ter pričakovanji so se z odprtim pismom obrnili na župana. V njem mu med drugim očitajo, da s trenutnim ravnanjem daje občutek, da kapitalskemu interesu dajejo prednost pred javnim interesom.

Prenehajmo z delitvami

V odprtem pismu se omenjena skupina opira na dosedanje delovanje ter kritizira nepripravljenost župana ter Mestne občine, na sodelovalni odnos z meščani. Pismo objavljamo v celoti:

Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo zadnje dogodke vezane na sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN). Glede na to, da je bil zadnji OPN sprejet ravno v času županovanja mag. Borisa Soviča, se Socialni demokrati najbolje zavedamo kolikšne napore je potrebno vložiti v sprejetje ključnega strateškega dokumenta. Zato je še toliko bolj pomembno, da se sedaj oglasimo in vam poskušamo pomagati pri sprejetju novega OPN.

A najprej je potrebno prenehati z delitvami.

Med županom in mestnim svetom. Med županom in civilno družbo. Med levim in desnim bregom. Med centrom in drugimi ožjimi deli mestne občine.

Zaradi neustrezne komunikacije, oziroma popolnega pomanjkanja le-te, ter splošno sprejetega vtisa, da postavljate kapitalski interes pred javnim interesom, je posledično resno ogroženo sprejetje OPN. Navedeno vpliva na zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo v naši mestni občini.

Če želite doseči širok konsenz za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor, upoštevajoč naše razvojne potrebe in izhajajoč iz predpostavke, da mesto ni samo pločnik, cesta, beton ali podjetje, bo potrebno razumeti, da je Maribor skupnost v pravem pomenu besede. Skupnost pa smo takrat, ko imamo skupne cilje in s skupnim sodelovanjem dosežemo to, kar si želimo. Tega je danes med nami premalo

Ko zbor občanov v Bresternici soglasno izglasuje sklep, da mariborska občina območje nekdanjega motela Jezero nameni zgolj oddihu, rekreaciji in športu, jim vi odgovorite: “Upam, da se zavedate, kaj ste izglasovali. Na tem območju v prihodnje namreč ne bo nobenega razvoja.” Ko civilna iniciativa RT 38 iz MČ Koroška vrata nasprotuje 18 nadstropni stolpnici na vodovarstvenem območju, jim podžupan Reichenberg odgovori: “Pri širitvi mesta so vedno žrtve.”

To ni gradnja mostov med ljudmi in strankami, ki ste jo obljubljali ob nastopu mandata, ampak politika, ki mostove ruši. To je politika, ki jo je Maribor že videl. Vodi v kaos, razvojno zaostalost, višjo brezposelnost in beg možganov.

Smo pred najhujšo energetsko krizo. Delovna mesta so ogrožena, zato je sedaj zadnji čas, da začnemo sodelovati, se spoštovati in upoštevati drug drugega. Dejansko in ne zgolj retorično.

Socialni demokrati Maribor vas zato pozivamo, da v dobro Maribora prisluhnete in izpolnite voljo občanov KS Bresternica – Gaj ter Civilne iniciative RT 38 iz MČ Koroška vrata. Enako velja tudi za morebitne druge pozive, v kolikor so tako argumentirani in utemeljeni, kot sta slednja.

Mestna občina Maribor OPN nujno potrebuje. Če bo v drugem branju predlog OPN, ki upošteva voljo ljudi in postavlja javni interes pred zasebni, lahko pričakujete podporo SD. V nasprotnem primeru se bomo z vso odločenostjo pridružili meščankam in meščanom, ki si prizadevajo, da o OPN odločimo na referendumu.