Usoda enega izmed največjih industrijskih objektov našega kraja, Mariborske livarne Maribor, ostaja negotova. Potem, ko so se pogajanja s tujimi kupci zaustavila, je edini resni interesent za prevzem slovenska združba Metalka Commerce v lasti Marjana Pišljarja. Vprašanje, ki se ob tem poraja je, ali bo le-ta oddala zavezujočo ponudbo in s tem MLM rešila pred stečajem.

Ponovna finančna pomoč ni dopustna

Država je podjetju MLM v preteklosti že dvakrat dodelila pomoč. V letu 2015 je bilo za prestrukturiranje podjetja namenjenih 5,1 milijona evrov, v letih 2019 in 2020 pa je bil odobren moratorij na plačilo obveznosti. Vendar pa zaradi pravil EU o državni pomoči, podjetju ne more več finančno pomagati. MLM se tako že več let sooča s finančnimi težavami. Je pa podjetje v letu 2022 izkazalo za okoli 44 milijonov evrov prihodkov in 3,9 milijona evrov izgube. Zaradi likvidnostnih težav je v začetku februarja odstopila tudi uprava – predsednik uprave MLM Davor Šenija in član uprave Samo Iršič.

"Gospodarsko ministrstvo je pri Evropski komisiji večkrat preverjalo možnosti za odobritev nove pomoči, vendar ta zaradi evropskih pravil o državnih pomočeh ni dopustna. Vlada RS je namreč podjetju MLM že dvakrat dodelila državno pomoč. Leta 2015 je država na podlagi takrat veljavnega Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah namenila podjetju MLM za prestrukturiranje sredstva v višini 5,1 milijona evrov (4,3 milijona evrov za dokapitalizacijo in 764 tisoč evrov za obročno plačilo regresne terjatve). Nato je država v letih 2019 in 2020 ob pandemiji COVID -19 podjetju odobrila moratorij na plačilo obveznosti. Podjetje MLM je sicer od leta 2009 dalje prejelo neposredno od države več kot 13,3 milijona evrov različnih pomoči, tako za naložbe v razvoj in industrijske raziskave, ustvarjanje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest kot za reševanje finančnih problemov in prestrukturiranje," so nam pojasnili na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Zato na ministrstvu verjamemo, da je za MLM edina možna rešitev v obliki novega lastnika.

MLM je v dolgoletnih finančnih težavah

Slovenski državni holding poudarja, da so bile terjatve do družbe MLM zaradi dolgoletnih finančnih težav in dolgov do NKBM, Probanke in Abanke odplačno prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) takoj po njeni ustanovitvi leta 2013. DUTB si je skozi vsa leta njenega delovanja načrtno prizadevala za sanacijo MLM s številnimi ukrepi, ki so ji bili na voljo: dokapitalizacija družbe s konverzijo terjatev DUTB v višini 28,6 mio EUR v kapital, dokapitalizacija družbe z denarnim vložkom v višini 2,2 mio EUR, zagotovitev likvidnostnega in investicijskega financiranja v skupni višini 8,8 mio EUR, zagotovitev denarnega depozita v višini 3,5 mio EUR, danega kot zavarovanje za izdano bančno garancijo dobaviteljem MLM za zagotovitev daljših plačilnih rokov. Enako si je po pripojitvi DUTB prizadeval SDH, ki je v začetku junija 2023 na skupščini MLM podprl predlog uprave in nadzornega sveta MLM za poenostavljeno znižanje osnovnega kapitala za pokrivanje izgub v letih 2020, 2021 in 2022, z namenom zagotavljanja kapitalske ustreznosti družbe. 

Dodali so še, da kljub intenzivnim aktivnostim poslovnega prestrukturiranja MLM od leta 2016 dalje posluje z izgubo. Družba je samo v zadnjih treh letih ustvarila za skoraj 8 mio EUR čiste izgube. Ob tem je treba upoštevati, da posluje v zahtevni panogi, kjer veljajo strogi mednarodni standardi. Že tako zahtevne pogoje poslovanja je leta 2020 ogrozila še nepredvidljiva pandemija COVID-19, tržne razmere pa so se izdatno zaostrile v lanskem letu, ko je zvišanju cen materialov, kot posledica rusko-ukrajinskega konflikta, sledil še dvig cen energentov, česar pa MLM ni uspel v zadostni meri prenesti v prodajne cene. Družba je v zadnjem letu porabila tudi celoten denarni depozit v vrednosti 3,5 mio EUR, ki ji ga je DUTB zagotovila kot zavarovanje za izdano bančno garancijo dobaviteljem MLM za zagotovitev daljših plačilnih rokov.

Posledično se je družba znašla na točki, ko zaradi slabega poslovanja njene potrebe po dodatni likvidnosti neprestano rastejo.

Edini interesent je slovenska družba Metalka Commerce

Kot smo že poročali, sta realni možnosti za ohranitev podjetja samo dve: vstop strateškega partnerja, ki bi poleg prevzema dolga zagotovil tudi likvidnost za nadaljnje poslovanje, ali možnost, da bi MLM svoj dolg do državnega lastnika poravnal z nepremičninami in jih za nadaljevanje poslovanja nato najel. Strateški partner bi pa bi moral seveda prevzeti dolg podjetja, ki znaša okoli 13 milijonov evrov, in zagotoviti dodatno likvidnost. Poleg Metalke Commerce sta se za prevzem zanimala še indijsko podjetje Shree Ved Industries in romunsko podjetje, vendar sta se pogajanja zaustavila.

"Potrdimo lahko, da so se za nakup Mariborske livarne pojavili posamezni interesenti. SDH vsak izražen interes za nakup MLM skrbno prouči in tudi na podlagi dialoga s ponudniki presodi ali so izpolnjeni minimalni pogoji za morebitno izvedbo postopka prodaje. Podrobnosti SDH ne more razkrivati, saj je dolžan varovati vse podatke, dejstva in okoliščine o posamezni družbi s kapitalsko naložbo države, k čemer ga zavezuje 56. člen ZSDH-1," poudarja SDH.

Prihodnost MLM je torej odvisna od odločitve Metalke Commerce. Če se bodo odločili za nakup, bo to pomenilo preobrat za mariborsko livarno. V nasprotnem primeru pa se bo podjetje žal moralo soočiti s stečajem.