Potem ko so občinski sveti v Lovrencu na Pohorju, Rušah, Slovenski Bistrici, Zrečah, Vitanju in Mislinji potrdili zavarovano območje Regijski park Pohorje in je uredbo v zvezi s tem sprejela tudi vlada, je omenjeni regijski park zdaj tudi uradno ustanovljen. Območje zavarovanja predstavlja ovršni del Pohorja v skupni velikosti 52 kvadratnih kilometrov, za katerega so značilni izredna naravna ohranjenost, krajinska pestrost ter pogosti in izjemni naravni pojavi. 

Na lovrenško občino pade 10 kvadratnih kilometrov zavarovanega območja

Na občino Lovrenc na Pohorju pade nekaj več kot 10 kvadratnih kilometrov zavarovanega območja znotraj parka. Kot nam je povedal lovrenški župan Marko Rakovnik, ustanovitev regijskega parka lokalnim prebivalcem prinaša nove razvojne in podjetniške priložnosti, izboljšala se bo turistična infrastruktura, kar pa je najpomembneje, pa je ohranitev pohorske krajine in identitete. "Pohorje je vedno bolj zaželena turistična destinacija, hkrati pa območje s skoraj najbolj ohranjenimi ekosistemi. Če želimo te naravne danosti ohraniti, je bilo potrebno vzpostaviti ustrezno obliko varovanja." Vzpostavitev zavarovanega območja ne prinaša dodatnih omejitev, bo pa povečan nadzor nad že obstoječimi predpisi. Predvsem bodo spodbujali tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih učinkov na okolje. 

Območje Regijskega parka Pohorje je z naravovarstvenega vidika izjemno pomembno. Z ustanovitvijo parka bomo poskrbeli za ohranitev naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti na območju Natura 2000 ter za ohranitev krajinske pestrosti in značilnosti krajine.  Med prednostmi, ki jih prebivalcem in lokalnim skupnostim prinaša ustanovitev regijskega parka, na ministrstvu za naravne vire in prostor, kot poroča STA, izpostavljajo zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev značilne krajine ter večjo prepoznavnost območja - tudi v turističnem smislu.

Upravljavec zavarovanega območja, Zavod RS za varstvo narave, bo skrbel za povezanost različnih deležnikov in za razvoj, skladen z naravo, hkrati pa bo lokalnemu prebivalstvu ponudil potrebno tehnično pomoč pri razvojnih in naravi naklonjenih projektih ter omogočal učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi. Ker želijo naravno podobo Pohorja ohraniti za prihodnje rodove, na območju parka ne bo dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali, prav tako se ne bo spremenilo gospodarjenje s kmetijskimi površinami in gozdom.

Na ministrstvu tako zagotavljajo, da bo z gozdovi mogoče, enako kot do zdaj, gospodariti v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti, medtem ko dodatnih omejitev ne bo. Slednje se sicer nanašajo predvsem na nove gradnje in izvajanje dejavnosti, ki v park ne sodijo, med takšnimi je tudi vožnja z motornimi vozili zunaj dovoljenih cest in za to določenih območij.

Na vprašanje, katera območja v lovrenški občini zavzema park, župan Rakovnik odgovarja: "To je del Lovrenških jezer, v 90 odstotkih pa gozdne površine, kjer ni nobenih bivalnih enot. Gre samo za naravo, gozd kot tak. Turistično zanimivo je zlasti območje jezer, prav tako območje med Klopnim vrhom in Peskom, ki je ustaljena turistična destinacija pred Roglo." Na območju je vzpostavljena mreža gozdnih in makedamskih cest, ki povezujejo Klopni vrh, Pesek, Roglo in ostala območja. Površine so dostopne preko sprehajalnih poti, veliko je markiranih planinskih poti. "Izletniki in turisti, ki te poti koristijo, imajo na voljo široko mrežo pohodnih poti."

[[image_1_article_66020]]

Med turisti so zelo priljubljena Lovrenška jezera

Za turiste so še posebej atraktivna Lovrenška jezera, katerih starost je ocenjena na približno osem tisoč let. Gre za okoli 20 manjših jezerc, končno število je sicer odvisno od količine padavin. Do največjih jezer vodijo lesene poti, lokalno imenovane brunčane poti, za katere skrbijo planinska društva vseh občin. V preteklosti je Občina Zreče v sodelovanju s planinskimi organizacijami in drugimi deležniki obnovila del teh poti, Občina Lovrenc na Pohorju pa po pojasnilih župana v ta del še ni posegala. 

Prva prizadevanja za zavarovanje območij na Pohorju segajo že več kot 100 let v preteklost. Prvo območje je bilo zavarovano leta 1967, in sicer na območju gozdnega rezervata ob Lobnici, največ pa v 80. letih prejšnjega stoletja. Pobudo županov šestih občin je država prejela leta 2017. Zavod za varstvo narave je pripravil strokovne podlage, nato pa so začeli z aktivnostmi za ustanovitev regijskega parka, poroča STA.