Vsebino in možnosti črpanja sredstev je predstavil direktor RRA Podravje – Maribor, Uroš Rozman, ki je poudaril, da je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) zagotovila, da bo višina sredstev za projekte, ki so zapisani v Dogovoru o razvoju regije, enaka kot v zadnji finančni perspektivi.

V okviru teritorialnih pristopov bodo regije lahko črpale sredstva iz mehanizmov CTN – celostne teritorialne naložbe, CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost ter iz Dogovora o razvoju regij. Glavni kriteriji za črpanje sredstev bodo:
1. izvajanje vezano na zaključeno teritorialno območje,
2. način izbora »od spodaj navzgor«
3. višina prispevka EU bo vezana ba »razvitost« kohezijske regije.

Za Vzhodno kohezijsko regijo to pomeni EU prispevek v višini do 85 % upravičenih stroškov.

Župani izpostavili problem osredotočenosti sredstev na določene vsebine

Župani so izpostavili problem osredotočenosti sredstev na vsebine, ki jim ne odgovarjajo, posebej manjše občine pa imajo težave tudi pri zagotavljanju primernih projektov. Župani so se strinjali, da se ne sme ponoviti dosedanja praksa iz finančne perspektive, zaradi katere manjše občine niso imele možnosti koristiti EU sredstev za razvoj. Kot največji izziv so župani izpostavili zagotavljanje sredstev za ravnanje in čiščenje odpadnih voda, saj občine pričakujejo večji delež sredstev iz tega specifičnega cilja. Po njihovem mnenju bo potrebno zagotoviti tudi višja sredstva za izpolnjevanje cilja celovita oskrba s pitno vodo ter urejanje naselij in vaških jeder, saj za te vsebine občine same zelo težko zagotavljajo lastne vire. Občine posebej poudarjajo, da bi morali tudi v novi finančni perspektivi zagotavljati sredstva za sofinanciranje komunalne opremljenosti obrtno-poslovnih con ter mrežnih podjetniških inkubatorjev, saj lahko samo tako zagotavljajo možnosti za ohranjanje obstoječih delovnih mest in razvoj novih. Lokalne skupnosti kot pomembno ocenjujejo tudi vsebino, ki je vezana na ohranitev in obnovo kulturne dediščine, še posebej v povezavi z razvojem novih turističnih produktov. V razpravi je bila izpostavljena vsebina nadaljnjega razvoja kolesarske infrastrukture ter drugih ukrepov v okviru trajnostne mobilnosti v celotni regiji.

Uroš Rozman, direktor RRA Podravje – Maribor: »Veseli nas konstruktivno sodelovanje občin in ostalih deležnikov, ki zagotavlja oblikovanje takšnega programa EPK 2021–2027, ki bo omogočal skladen regionalni razvoj vseh območij znotraj Podravske regije.«

Predsednik Sveta podravske regije Danijel Vrbnjak: »S skupnimi močmi se bomo trudili, da bo Podravska regija dobila ‘finančni kolač’, ki ji pripada in da bo nabor občinskih predlogov upoštevan pri oblikovanju programa EPK 2021-2027. Občine so namreč tiste, ki poznajo prioritete, ki se v njihovih skupnostih za njihov razvoj morajo realizirati.« Direktor RRA Podravje – Maribor Uroš Rozman in vodja sektorja za regionalni razvoj v RRA Podravje – Maribor Boris Keuc sta sicer v imenu Podravske regije tudi člana delovne skupine za pripravo Operativnega programa EPK 20211–2027, ki je oblikovana znotraj na SVRK-a.