Potem ko je vlada konec januarja sprejela uredbo o Regijskem parku Pohorje, so zavarovanje območja potrdili tudi občinski sveti občin Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica. S tem je regijski park tudi uradno ustanovljen, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

Odlok je prejšnji četrtek potrdila ruška občina

Ker gre za soustanoviteljstvo zavarovanega območja na strani vlade in omenjenih občin, so morali dokument sprejeti tudi pristojni organi lokalnih skupnosti. Prejšnji četrtek je odlok o regijskem parku kot zadnja od šestih občin potrdila ruška občina. Območje zavarovanja sicer predstavlja ovršni del Pohorja v velikosti 52 kvadratnih kilometrov, za katerega so značilni izredna naravna ohranjenost, krajinska pestrost ter pogosti in izjemni naravni pojavi. Kot poudarjajo ustanovitelji regijskega parka, je območje z naravovarstvenega vidika tako izjemno pomembno. Z njegovo ustanovitvijo bodo poskrbeli za ohranitev naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti na območju Natura 2000 ter za ohranitev krajinske pestrosti in značilnosti krajine.

Še pred sprejemom akta na vladi je ministrstvo opravilo večletno zahtevno usklajevanje z različnimi deležniki v prostoru, pri čemer so aktivno sodelovale tudi občine. Kot pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu, je zavarovano območje priložnost za okrepljeno sodelovanje javnih služb z različnih področij z občinami in lokalnim prebivalstvom. Namen ustanovitve je med drugim tudi izboljšanje ravnotežja med varstvom narave in ekonomskim razvojem ter povečanje podjetniških priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za domačine in prebivalce na širšem območju parka.

Prinaša ogromno prednosti

Med prednostmi, ki jih prebivalcem in lokalnim skupnostim prinaša ustanovitev regijskega parka, na ministrstvu izpostavljajo zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev značilne krajine ter večjo prepoznavnost območja – tudi v turističnem smislu. Upravljavec zavarovanega območja bo skrbel za povezanost različnih deležnikov in za razvoj, skladen z naravo, hkrati pa bo lokalnemu prebivalstvu ponudil potrebno tehnično pomoč pri razvojnih in naravi naklonjenih projektih ter omogočal učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi.

Ker želijo naravno podobo Pohorja ohraniti za prihodnje rodove, na območju parka ne bo dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali, prav tako se ne bo spremenilo gospodarjenje s kmetijskimi površinami in gozdom. Na ministrstvu tako zagotavljajo, da bo z gozdovi mogoče, enako kot do zdaj, gospodariti v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti, medtem ko dodatnih omejitev ne bo. Slednje se sicer nanašajo predvsem na nove gradnje in izvajanje dejavnosti, ki v park ne sodijo, med takšnimi je tudi vožnja z motornimi vozili zunaj dovoljenih cest in za to določenih območij.

Sega že več kot 100 let v preteklost

Prva prizadevanja za zavarovanje območij na Pohorju segajo že več kot 100 let v preteklost. Prvo območje je bilo zavarovano leta 1967, in sicer na območju gozdnega rezervata ob Lobnici, največ pa v 80. letih prejšnjega stoletja. Pobudo županov šestih občin je država prejela leta 2017. Zavod za varstvo narave je pripravil strokovne podlage, nato pa so začeli z aktivnostmi za ustanovitev regijskega parka. Vsebine akta so ves čas aktivno usklajevali s številnimi deležniki v prostoru in ministrstvi, opravili dvomesečno javno predstavitev ter na vse prejete pobude in predloge sprememb pripravili pisna stališča, ki so bila poslana tudi občinam, s čimer so bile v postopke ves čas vključene, so dodali na ministrstvu.

STA