Maribor v zadnjih letih doživlja izjemno intenzivno pograjevanje predvsem s stanovanjskimi nepremičninami. Tako je denimo v Mestni četrti Studenci zrasla stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco, nove gradnje pa so napovedane tudi na območju Pobrežja. Ves masovni priliv novih prebivalcev pa vsekakor zahteva tudi izgradnjo primerne javne infrastrukture – predvsem vrtcev. Za nove stanovalce soseske Pod Pekrsko gorco so tako že zagotovili mesta v dveh novih vrtčevskih oddelkih. 

PREBERITE ŠE: DNEVNA: Do leta 2024 nova vrtčevska oddelka za stanovalce soseske Pod Pekrsko gorco

Tudi na Pobrežju rastejo in še bodo rastla nova naselja. Med tekočimi in bodočimi projekti so stanovanjsko naselje Zenit ob Šolski ulici, ki bo imelo okoli 750 novih stanovanj, Zelena soseska ob Cesti XIV. Divizije, ta ima 58 novih stanovanj, v pripravi je OPPN za 350 - 400 novih stanovanj pri OŠ Draga Kobala, skoraj 30 novih hiš je v naselju Soseska Brezje ob ulici Na podrtem, … 

Občinska zemljišča za vrtčevsko infrastrukturo

Da nova masa ljudi zahteva tudi boljšo infrastrukturo je na eni izmed sej mestnega sveta izpostavila tudi Lidija Divjak Mirnik in občini podala pobudo, da se nekatera občinska zemljišča namenijo izgradnji vrtčevske infrastrukture. 

»Ker smo v tem mandatu priča izjemno številčnim prodajam občinskih zemljišč za polnjenje proračuna in ker nepozidanih stavbnih zemljišč v Mariboru, sploh pa na Pobrežju skorajda več ni, predlagam, da se za parcele /…/, ki so po novem še ne sprejetem OPN prav tako namenjene za stanovanjsko gradnjo, pripravi poseben OPPN, ki bo ta zemljišča, ki so vsa v lasti MOM, namenil za prihodnjo izgradnjo potrebne javne vrtčevske infrastrukture, otroškega igrišča in parkovnih površin,« se glasi njen predlog. 

Ob tem je še poudarila, da je predlog skladen tudi s trditvami župana, ki ves čas poudarja, da se število prebivalcev v Mariboru viša, medtem pa število volilnih upravičencev pada, »kar lahko edino pomeni, da se viša število otrok v mestu in to je potrebno spodbujati«. Napovedala je še, da v kolikor se občinska uprava s tem predlogom ne strinja, bodo na eni izmed naslednjih sej predlagali, da Mestni svet sprejme sklep, s katerim bo Sektorju za urejanje prostora naložil pripravo takšnega OPPN-ja.

Delovna skupina za pripravo programa zagotovitve prostorskih kapacitet vrtcev

Kot pravijo na MO Maribor, se vsekakor zavedajo težave, ki jo prinaša intenzivnejša stanovanjska gradnja na območju Pobrežja, zato je bila v začetku leta 2022 za pripravo programa zagotovitve prostorskih kapacitet vrtcev, osnovnih šol in drugih objektov družbene infrastrukture na območju Mestne občine Maribor, imenovana desetčlanska delovna skupina, ki ji predseduje občinski urbanist g. Kancler, in v katero so vključeni predstavniki vseh relevantnih strokovnih služb – Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo in raziskovalno dejavnost, Urad za kulturo in mladino, Sektor za urejanje prostora, Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna in Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti. 

V okviru delovne skupine je bila izdelana podrobna analiza stanja družbene infrastrukture, s poudarkom na vrtcih in osnovnih šolah, in iskanje možnosti za širitve obstoječih kapacitet ali zagotavljanje površin za vzpostavitev novih ter izdelano obširno poročilo. 

»Analiza stanja je potrdila, da je vezano na kapacitete vrtcev, na celotnem območju, ki ga pokriva Vrtec Studenci in na celotnem območju, ki ga pokriva Vrtec Pobrežje, premajhna kapaciteta, ki je posledica tudi številnih v zadnjih letih že izvedenih in še predvidenih novogradenj,« pojasni Vodja Sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg Heričko

V odgovoru še nadaljujejo, da je na območju, ki ga pokriva Vrtec Pobrežje, ugotovljeno, da imajo nekatere lokacije obstoječih vrtcev, še možnosti za povečanje kapacitet. Nekatere obstoječe enote se lahko glede na razpoložljivo zemljišče, povečajo tudi za do 10 novih oddelkov. 

Predlagana zemljišča niso primerna za izgradnjo vrtčevske infrastrukture

V okviru predvidene gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Pobrežju – med trgovino Mercator na jugu in Spar na severu, ob Ulici Veljka Vlahoviča, je tako v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje predvidena tudi umestitev novega, vsaj 6 oddelčnega vrtca.

»Celostni plan za zagotavljanje zadostnih kapacitet družbene infrastrukture vrtcev, je tako že izdelan in za njeno umeščanje ni potrebe po pripravi novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki bi zahtevali še dodatno zagotavljanje sredstev za pripravo prostorskih aktov, temveč se lahko v skladu s proračunskimi sredstvi pristopi k njihovi izvedbi,« nadaljujejo in dodajo, da predlagana zemljišča, glede na svojo pojavnost (oblika zemljiških parcel – dolge ozke parcele), kot tudi zaradi potrebe po zagotavljanju vsebin, predvidenih z že veljavnimi prostorskimi akti, niso primerna za gradnjo vrtca.

Na zemljiščih, katere je Divjak Mirnik predlagala za izgradnjo vrtčevske infrastrukture, je namreč med drugim predvidena širitev za potrebe pokopališča Pobrežje, umestitev prometne infrastrukture, vključno z zelenimi površinami in zasaditvami ter s parkirnimi površinami za potrebe pokopališča, na območju je predvidena tudi postavitev ožjega linijskega objekta za potrebe vzpostavitve javnih sanitarij in programov.

»Vsekakor pa ponovno poudarjamo, da se problematike zavedamo in da je že pripravljen plan, kako bomo problematiko naslovili in rešili,« še zaključi Reichenberg Heričko.