Potem ko so septembra lani podpisali izvajalski pogodbi, v Lenartu gradijo centralno čistilno napravo za odpadne vode z zmogljivostjo nekaj manj kot 5000 populacijskih enot, regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. Vrednost investicije znaša 5,6 milijona evrov, od tega je 2,8 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, nekaj manj kot 700.000 evrov je prispevka s strani države, ostala sredstva pa so iz občinskega proračuna. V okviru projekta bodo obstoječo čistilno napravo ob Globovnici preuredili v centralno črpališče s sprejemno fekalno postajo in zgradili tlačno kanalizacijo, s katero se bo to lokacijo povezalo z gravitacijsko kanalizacijo v Radehovi in naprej na centralno čistilno napravo v Lenartu. V sklopu projekta, ki mora biti zaključen najkasneje do decembra 2023, bo zgrajeno tudi nekaj več kot kilometer novega kanalizacijskega omrežja na Kidričevi ulici v Lenartu.

Izvajalec v delavnici pripravlja opaž za poglobljeni del usedalnika

V podjetju Komunala Slovenske gorice d.o.o, ki izvaja gradbena dela na vseh objektih v sklopu centralne čistilne naprave Lenart, so pojasnili, katera dela so do sedaj že opravili: “Z izkopi in gradbenimi deli smo pričeli v mesecu septembru 2021. Na objektu za dehidracijo smo zaključili temelje, izvajata se zasip in priprava na izvedbo armirano betonske talne plošče. Na objektu denitrifikacijskih bazenov izvajamo opaževanje, vezanje armature in betoniranje sten nadvišanja obstoječih bazenov. Objekta nitrifikacijska bazena sta že gradbeno izvedena, trenutno izvajamo zasip zunaj objekta, enako velja tudi za jaške, kjer bodo nameščena merilna mesta. Na objektih sekundarni usedalnik je izveden široki izkop, trenutno izvajamo izkop poglobitve v osi usedalnika in v delavnici pripravljamo opaž za poglobljeni del usedalnika, kjer se bodo po položeni armaturi na objektu betonirale stene poglobljenega jaška.”

V januarju letos bo izvajalec začel z deli na sklopu 3. Gre za dograditev regulacijskega bazena in sistema razbremenjevanja voda (kanalizacijski kanali) v skupni dolžini cca.1100 metrov, premera cevi od fi 400-1000 mm. “Prav tako bomo v kratkem začeli z deli na sklopu 2, ki zajema preureditev obstoječe čistilne naprave Globovnica v prejemno fekalno postajo, ter izgradnjo črpališča s tlačnim vodom (DN 180) v dolžini cca. 1600 metrov, ki se bo priklopila na obstoječi gravitacijski kanal v Radehovi, ki vodi do nove centralne čistilne naprave Lenart.”

Opaž na spodnji fotografiji je namenjen za AB stene poglobitve usedalnika blata, v katerega bodo vgrajene črpalke za prečrpavanje zgoščenega blata.

“Velikokrat se izvajalci na terenu srečamo z situacijami, v katerih se je potrebno znajti, kot v primeru opaža na fotografiji. S pomočjo znanj ter usposobljenega kadra in preteklih izkušenj na podobnih objektih rešujemo tudi najzahtevnejša dela,” so še povedali v podjetju Komunala Slovenske gorice.