Med avgustovskimi obilnimi padavinami se je v Juriju v občini Kungota sprožil obširni zemeljski plaz, zaradi katerega je bilo potrebno iz stanovanjskih hiš izseliti tri družine. Obsežnost plazu so potrdile tudi geološke raziskave. Ocenjena površina plazu je okoli 3.000 kvadratnih metrov, dolžina, merjena od prvega odlomnega roba do pete plazu, znaša približno 75 metrov, širina pa okoli 40 metrov. Globalno gledano gre za nestabilno območje pobočja v dolžini od 90 do 100 metrov, katerega potencial je več kot 15.000 kubičnih metrov. Lokalni odlomni rob je okoli 15 metrov od/nad objekti.

Na osnovi terenskega ogleda in geološkega poročila je, kot so sporočili iz Občine Kungota, predvidena intervencijska rešitev z izvedbo dveh globinskih drenaž in ureditev odvodnjavanja z območja nestabilnega terena v jašek. Odstraniti je potrebno splazelo zemljino. Za stabilizacijo odlomnega roba nad hišami je predvidena izvedba jeklene zagatne stene v dolžini od 40 do 45 metrov, za zbiranje površinskih vod pa vgradnja kanalet.

Evakuirani prebivalci se bodo lahko vrnili na svoje domove po zaključku intervencijskih posegov

“Po prvem ogledu na lokaciji smo zaradi bojazni, da se bo plaz nadaljeval in zasul spodaj ležeče objekte in javno infrastrukturo, evakuirali šest ljudi iz treh stanovanjskih objektov. Gasilci so plazišče in odlomne robove pokrili s folijo. Geolog je izdelal geološko poročilo, na podlagi katerega smo potrem naročili izdelavo projekta za nujna sanacijska dela,” so nam pojasnili na občini. Dodajajo, da bodo nujna sanacijska dela v vrednosti okoli 80 tisoč evrov (z DDV) izvedli s sredstvi državnega proračuna, ki so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov po predhodnem programu odprave posledic naravnih nesreč. Izvajalec sanacije je podjetje Silva Bračko d.o.o., do tega trenutka so opravili naslednja dela: odriv humusa, globoki odriv zemlje za drenaže in izkop dveh reber drenaž. S sanacijskimi deli bodo, če bo naklonjeno vreme, predvidoma zaključili do konca letošnjega leta.

In kdaj se bodo lahko družine vrnile na svoje domove? “Geostatične analize izkazujejo zadostno varnost po zaključku predvidenih intervencijskih posegov,” odgovarjajo na Občini Kungota.

Škoda po letošnji ujmi je večmilijonska

V kungoški občini so sicer letos zabeležili več kot 400 dogodkov zaradi naravnih nesreč (plazovi, poplave, poškodovani objekti zaradi močnega vetra). Škoda je večmilijonska. Pa imajo s strani države zagotovila o pokritju stroškov sanacij? “Nekatere stroške bomo pokrili s sredstvi iz predhodnega programa odprave posledic naravnih nesreč. Zagotovo niti občina niti država ne bosta zmožni ne finančno in ne operativno sanirati vse nastale škode v občini v kratkem času. To bo nekajletni proces, saj smo v letošnjem letu bili priča izrednim razmeram. Se pa trudimo, da bomo tako z lastnimi kot tudi dodatnimi državnimi sredstvi sanirali čim več problematičnih lokacij,” pravijo v kungoški občinski upravi. Dodajajo, da so v letošnjem letu s strani države pridobili več kot 0,5 milijona intervencijskih sredstev in okoli pol milijona evrov za nujna sanacijska dela. “Preostalo škodo bomo sanirali glede na finančne zmožnosti.”