OBLIKOVANJE TEKSTILNIH MATERIALOV (OTM)

Zakaj študirati na magistrskem študijskem programu Oblikovanje tekstilnih materialov (OTM)?

Dvoletni študij je naravnan v prihodnost, študentje pridobijo znanja o naprednih materialih, o okolju prijaznih tekstilno tehnoloških postopkih ter o ponovni uporabi oziroma recikliranju tekstilnih materialov.

Na magistrski študijski program Oblikovanje tekstilnih materialov se lahko vpišejo študentje, ki so končali:

 • Študijski program prve stopnje ustreznih strokovnih področij (Kemija; Kemijsko inženirstvo in procesi; Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija; Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija; Okoljske znanosti).
 • Univerzitetni študijski program.

Na magistrskem študijskem programu Oblikovanje tekstilnih materialov bo v študijskem letu 2021/22 možen vpis le na smer Tekstilni materiali, kjer je poudarek na študiju naprednih tekstilnih materialov in sodobnih postopkov njihovega oblikovanja, kot so biotehnologije, nanotehnologije, itd. in okoljevarstvu s področja tekstilstva.

Diplomanti boste sposobni povezovati znanja iz področij:

 • pametnih in specialnih oblačil za starejše in invalide,
 • recikliranja tekstila in plastičnih materialov
 • pametnih materialov,
 • oblikovanja in razvoja pametnih materialov in kompozitov,
 • razvoja novih pakirnih materialov, medicinskih pripomočkov, žilnimi vsadki, materialov v avtomobilih, za zaščito in varnost itd.

Ob podpori računalništva, informatike in komunikacijske tehnologije boste študentje ob zaključku študija sposobni načrtovati, oblikovati in izdelovati sodobne in napredne tekstilne izdelke.

Študentje se poleg predavanj in vaj vključujejo v »Študentske inovacijske projekte za družbeno korist«, »Projekte po kreativni poti do praktičnega znanja« ter v številne mednarodne projekte:

Bioaktivne, modificirane, vlaknate membrane na osnovi bakterijske celuloze iz odpadnega grozdje za uporabo v biomedicini,

-Gorivne celice, 

Mnenje študentov o študiju:

 • Tehten razlog za vpis na OTM je bil predvsem dober in individualen odnos profesor/študent. Na prvi stopnji me je impresioniral odnos, ki smo ga imeli s profesorji, saj je bil le-ta povsem individualen in zaupen. Bila sem na študijski izmenjavi, kar je bila zame velika pozitivna izkušnja.
 • I always wanted to go outside of my comfort zone and learn something new and challenging. Coming in Slovenia and learning Slovene language was a challenge for me. This study program is a combination of quality studies and dedicated professors who are always eager to help. If you seek all of this, you will find it here.

Zaradi pandemije se je pojavil trend regionalne proizvodnje tekstilstva, zato se zaposlovanje v Sloveniji in celotni Evropi povečuje.

Zakaj študirati na magistrskem študijskem programu Oblikovanje tekstilnih materialov?

– Pridobili boste veliko praktičnih in inovativnih znanj s področja materialov

– Male skupine, individualno delo s pedagoškim osebjem

– Študenti imajo tutorje, ki jim pomagajo

– Podpora profesorjev pri razvijanju individualnih idej

– Pomoč pri iskanju zaposlitve doma in v tujini

– Možnost nadaljevanja študija na doktorski šoli FS in zaposlitve kot mladi raziskovalec

– Dobro sodelovanje študent/učitelj

OKOLJSKO INŽENIRSTVO (OKI)

Globalno gledano se ljudje iz dneva v dan soočamo z več okoljskimi problemi, ki zajemajo področja čiščenja odpadnih voda, ravnanje z odpadki, onesnaževanje zraka in tal, izkoriščanje podtalnice za pripravo pitne vode, hrup, itd. Cilj dvoletnega univerzitetnega magistrskega študijskega programa Okoljsko inženirstvo je usposobiti študente, da bodo s tehniškimi rešitvami zmanjšali neželene učinke človeških aktivnosti na okolje.

Več o študijskem programu najdete tukaj.

Na magistrski študijski program Okoljsko inženirstvo se lahko vpišejo študentje, ki so končali:

– Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: (Tehnika; proizvodne tehnologije in gradbeništvo; Okoljevarstvena tehnologija; Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo; Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija; Kemijsko inženirstvo in procesi; Elektrotehnika in energetika; Gradbeništvo; Biološke in sorodne vede; Biologija; Biokemija; Okoljske znanosti; Kemija, Geoznanosti; Fizika.

Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Matematika; Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovjem matematika in statistika; Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij; Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij; Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija; Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin; Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem; Javna higiena in komunalne storitve; Varnost in zdravje pri delu; Transport, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Kemija (7 ECTS).

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru 2021/2022 najdete tukaj. 

Diplomanti boste sposobni povezovati znanja iz področij:

 • Modeliranja in simulacije okoljskih sistemov
 • Snovne in energijske izrabe odpadkov
 • Onesnaževanja atmosfere in meteorologije
 • Postopkov čiščenja voda
 • Goriv za trajnostni razvoj
 • Zgorevanja in ekologije

Poleg predavanj in vaj se študenti lahko vključujejo v različne študentske projekte, od katerih lahko iz preteklosti izpostavimo:

 • Uporabnost odprtokodnih geografskih informacijskih sistemov za upravljanje površinskih voda (MODRAS; http://kepoi.fs.um.si/sl/p/jure-ravnik/modras ):
  • Analiza trenda relevantnih podnebnih elementov (temperatura zraka, višina padavin, evapotranspiracija, vodna bilanca, pogostost nalivov).
  • Izdelava, kalibracija in validacija matematičnega modela toka površinske vode.
  • Izdelava, kalibracija in validacija matematičnega modela toka površinske vode.
  • Predlog osnutka metodologije za trajnostno rabo površinskih voda kot obnovljivega vodnega vira.

 • Meritve svetlobnega onesnaženja (http://kepoi.fs.um.si/sl/p/jure-ravnik/svetlobno-onesnazenje ):
  • Izdelava merilnika svetlobne onesnaženosti na podlagi platforme Arduino Uno.
  • Analiza vpliva vrste svetil na svetlobno onesnaženje.
  • Ob mlaju izvedene meritve v Mariboru, Grodnji Radgoni in na Senovem.
  • Izdelava kart svetlobnega onesnaženja.

 • Piroliza:
  • Piroliza je postopek termične razgradnje snovi brez prisotnosti kisika ob povišanih temperaturah.
  • Pridobivanje sekundarnih surovin iz odpadkov (Pretvorba odpadne plastike v sintetično gorivo).

 • AktPak – Razvoj aktivne plastične embalaže
  • Na področju pakirnih plastičnih materialov še vedno prihaja do številnih problemov.
  • Razvoj in karakterizacija nanoaditivov – ekstrakti cimeta, rožmarina, origana in pitaje.
  • Razvoj funkcionalne plastične pakirne embalaže v obliki folij in tub ter razvoj funkcionalnih premazov in nanoaditivov.
  • Nanos nanoaditivov, ki delujejo protimikrobno in antioksidativno na plastične folije in tube.