Eko sklad je v petek v uradnem listu objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah. Za devet različnih ukrepov sklad namenja 42 milijonov evrov. Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. maja letos dalje.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov za večjo energijsko učinkovitost stavb in rabo obnovljivih virov energije.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. V primeru, da ta datum na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, toplotne črpalke, toplotna izolacija ...

Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe in vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe.

Med ukrepe sodita tudi zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanjske stavbe ter vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi.

Prav tako se spodbuda prizna za ukrepe, kot so toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oz. podstrešju v starejši stavbi, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oz. kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi ter vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Od 42 milijonov evrov jih bo 26 milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami.

Višina dela spodbude odvisna od posazmeznega ukrepa

Višina dela spodbude se razlikuje glede na ukrepe. Tako na primer za zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanjske stavbe višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, medtem ko višina nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi znaša do 30 odstotkov priznanih stroškov naložb.

Vlagatelji lahko vloge vlagajo od petka do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v uradnem listu oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.

V skladu so ob tem znova spomnili še na možnost brezplačnega energetskega svetovanja za občane.