Eko sklad je sredstva, ki so na voljo prek poziva za subvencije energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb in rabe obnovljivih virov energije, povečal z 10 na 20 milijonov evrov.

Sredstva lahko prejmete za izvedbo enega ali več ukrepov

Sprememba javnega poziva ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine, ki je bila danes objavljena v uradnem listu, prinaša še nekatere prilagoditve besedila, ukrepi pa ostajajo enaki.

Gospodinjstva lahko sredstva prejmejo za izvedbo enega ali več ukrepov, med katerimi so toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oziroma kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu, vgradnja energijsko učinkovitih oken in oz. ali zunanjih vhodnih vrat, vgradnja sistema za pripravo tople sanitarne vode, vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ter zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso.

Upravičencem so na voljo tudi koordinatorji za pomoč med drugim pri pripravi in oddaji vloge za subvencijo ter pri morebitni komunikaciji s centrom za socialno delo in Eko skladom.

Kdo je upravičen?

Do subvencije so upravičena gospodinjstva, ki so materialno ogrožena in ki živijo v nizko energijsko učinkovitih prostorih. Za materialno ogrožena se šteje gospodinjstvo, katerega član je upravičenec do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka ali če je bil v zadnjih dveh letih vsaj dvakrat upravičen do izredne denarne socialne pomoči, je bil prejemnik energetskega dodatka, je njegova družinska skupnost uvrščena v katerega od prvih treh dohodkovnih razredov pri otroškem dodatku in če njegovo premoženje in premoženje polnoletnih članov gospodinjstva skupaj ne presega 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

Gospodinjstvo vlagatelja živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih, če toplota, potrebna za ogrevanje, znaša več kot 150 kilovatnih ur na kvadratni meter na leto, kar se dokazuje z energetsko izkaznico, izračunom energijskih lastnosti stavbe ali pisno izjavo energetskega svetovalca.

Subvencija za enega ali več ukrepov znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar največ 18.000 evrov oz. za vgradnjo kotla na polena, sekance ali na kombinirano gorivo na lesno biomaso največ 12.000 evrov, za kotel na pelete največ 7500 evrov, za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, največ 5500 evrov, za vse ostale enosobne kurilne naprave na lesno biomaso pa največ 3000 evrov.

Vlagatelji lahko vloge vložijo od dneva objave poziva do objave zaključka v uradnem listu, in sicer osebno, po navadni pošti ali po elektronski pošti.

Poziv je bil objavljen 1. decembra lani. Sprva je bilo zanj predvidnih pet milijonov evrov, nato je Eko sklad 29. decembra lani sredstva povečal na 10 milijonov, sedaj pa na 20 milijonov evrov.

STA