Nedavno je bila sprejeta nova vizija prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, ki narekuje premišljeno upravljanje s prostorom za varno in zdravo okolje ter visoko kakovost življenja. Kaj prinaša?

Nedolgo nazaj je bila sprejeta ključna vizija prostorskega razvoja Slovenije, ki predvideva, kako bomo do leta 2050 z našim okoljem ravnali v Sloveniji.

Vizija prostorskega razvoja Slovenije je, da bo premišljeno upravljala s svojim prostorom in zagotavljala varno in zdravo okolje ter visoko kakovost življenja za svoje prebivalce. V ta namen je vlada sprejela Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS).

Kaj dokument prinaša?

Strategija vsebuje dolgoročne cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Temeljne usmeritve so pripravljene za dolgoročno perspektivo do leta 2050, za izvajanje ciljev Strategije v srednjeročnem obdobju pa bo pripravljen načrt za obdobje do 2030. Za izvajanje Strategije je opredeljen širok nabor prostorskih inštrumentov, ki bodo uporabljeni za medsektorsko povezovanje in upravljanje prostora.

Obenem strategija sledi zakonskim načelom urejanja prostora, zlasti načelom trajnostnega prostorskega razvoja, identitete prostora, usmerjanja poselitve, usklajevanja interesov, strokovnosti in sodelovanja javnosti. Vključuje tudi vsebinske usmeritve za izvajanje novih prostorskih instrumentov kot je regionalni prostorski plan, pomorsko prostorski plan, širša mestna območja, urbani razvoj, zeleno infrastrukturo.

Ključni izzivi, ki vplivajo na prostorski razvoj in so v strategiji naslovljeni s prostorskimi usmeritvami, so: demografske in podnebne spremembe, oskrba z energijo in prehod v podnebno nevtralno družbo, globalizacija gospodarstva, digitalizacija in razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij, trajnostna mobilnost in povezovanje prostorskih sistemov.

Kaj sledi?

V skladu s Strategijo bo pripravljen tudi akcijski program za njeno izvajanje do leta 2030, ki bo povezal merljive cilje prostorskega razvoja z izvajanjem sektorskih politik v konkretnem programskem obdobju.

Poudarek Strategije pa ni samo na teh izzivih, temveč tudi na zagotavljanju optimalnih pogojev za visoko kakovost življenja in zdravo okolje za prebivalce Slovenije. To se bo dosegalo z načeli trajnostnega prostorskega razvoja, ki omogočajo usklajeno rabo prostora, izboljšanje dostopnosti do storitev, trajnostno rabo naravnih virov in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

V strategiji je prav tako poudarjena pomembnost regionalnega razvoja in upoštevanje lokalnih potreb ter posebnosti posameznih območij. Cilj je namreč zagotoviti uravnotežen razvoj vseh regij Slovenije in izkoristiti njihove potenciale na način, ki bo skladen z načeli trajnostnega razvoja in identitete posameznih območij.

Zakaj je strategija pomembna?

Sprejetje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 je tako ključen korak za zagotavljanje trajnostnega razvoja Slovenije ter optimalnih pogojev za visoko kakovost življenja in zdravo okolje za prebivalce Slovenije. V prihodnjih letih se bo na podlagi strategije oblikovalo še več akcijskih programov in regionalnih prostorskih načrtov, ki bodo prispevali k uresničevanju ciljev in usmeritev Strategije.

Vir: GOV.si