Z iztekom epidemije bo pri denarnih prejemkih in subvencijah prišlo do pomembnih sprememb. V Centru za socialno delo Maribor so pojasnili, kakšnih.

Včeraj, 15. junija 2021, se je v Sloveniji iztekla epidemija covid-19. S tem je na področju pravic iz javnih sredstev, torej pri denarnih prejemkih in subvencijah, prišlo do pomembnih sprememb.

Z iztekom epidemije je prenehalo mesečno avtomatično podaljševanje pravic iz javnih sredstev. Za letne pravice centri za socialno delo (CSD) odločajo odločajo o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti, v obliki informativnega izračuna ali odločbe. V mesecu juliju bodo začeli izdajati informativne izračune pri podaljšanju letnih pravic. Izračune bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila.

Direktorica CSD Maribor Marjana Bravc je pojasnila: “Prvi informativni izračuni bodo izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021. Če pravice prenehajo v mesecu juliju, bodo upravičenci dobili informativne izračune, v primeru nestrinjanja se mora v roku 15 dni vložiti ugovor, sledi izdaja odločbe, sicer informativni izračun stopi v veljavo in ima funkcijo odločbe.”

Pa mesečne pravice (do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali subvencije najemnine), ki se iztečejo junija letos? Upravičenci morajo do 30. junija vložiti vlogo za podaljšanje pravice. V nasprotnem primeru bo prišlo do prekinitve upravičenosti.

Kmalu se bo pri ugotavljanju materialnega položaja spet upoštevalo premoženje

Od 1. julija dalje začneta roka za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije, teči znova.

Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in subvencijo najemnine, vloženih junija letos, se premoženje še vedno ne bo upoštevalo pri ugotavljanju materialnega položaja. Od 1. julija 2021 dalje pa se bo to spremenilo: premoženje se bo ponovno upoštevalo pri ugotavljanju materialnega položaja.