V občini Ruše bodo celovito uredili ravnanje z odpadnimi vodami s priključitvijo kanalizacijskega sistema na Centralno čistilno napravo Selnica ob Dravi in rekonstrukcijo oziroma novogradnjo Čistilne naprave Bistrica – Log.

Zakon nalaga občinam, da morajo zagotoviti izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z ustrezno infrastrukturo in obenem poskrbeti za primerno izvajanje dejavnosti.

Z Mestno občino Maribor niso uspeli skleniti ustreznega dogovora

In slednje se trudi izpolniti tudi občina Ruše, ki je na zadnji seji občinskega sveta med drugim natančno določila za variante za rešitev čiščenja odpadnih voda. Obenem so svetniki sprejeli dokument, da bo del priključen v čistilnico v Selnici ob Dravi, za del pa naj bi gradili malo čistilno napravo v Bistrici ob Dravi.

Urad županje: »Glede na ocenjeno vrednost investicije predvidevajo, da bodo stroški investicije v višini nekaj več kot 4,6 milijonov evrov.«

Iz urada ruške županje Urške Repolusk so za osrednji mariborski spletni medij Maribor24.si sporočili, da je bilo v Predinvesticijski zasnovi za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – občina Ruše analiziranih šest variant celovite ureditve ravnanja z odpadnimi vodami. »Vsaka od obravnavanih variant se je za medsebojno vrednotenje presojala po več kazalnikih, in sicer investicijska vrednost projekta, stroškovna učinkovitost, finančni kazalniki, ekonomski kazalniki ter ocenjen strošek odvajanja in čiščenja odpadne vode. Izbrana je bila tista, ki je celovito izkazovala najboljši rezultat po upoštevanih kriterijih, t.j. opcija s priključitvijo kanalizacijskega sistema Ruš na Centralno čistilno napravo Selnica ob Dravi ter rekonstrukcija oziroma novogradnja Čistilne naprave Bistrica – Log,« so pojasnili. Na vprašanje, zakaj se niso odločil, da se odpadne komunalne vode čistili v mariborski, pa odgovarjajo, da z Mestno občino Maribor niso uspeli skleniti ustreznega dogovora, ki bi bil sprejemljiv za občino Ruše oziroma njene občane.

Do konca 2022 čiščenje odpadnih voda za vsa naselja v občini

Z gradnjo kanalizacijskega omrežja bi v skladu z zastavljenim terminskim planom lahko pričeli v drugi polovici naslednjega leta in jo zaključili do konca leta 2022. »Do tega roka bo urejeno tudi čiščenje odpadnih voda za vsa naselja v občini,« so zagotovili. Glede na ocenjeno vrednost investicije predvidevajo, da bodo stroški investicije v višini nekaj več kot 4,6 milijonov evrov. »Predvideno je, da bo občina financirala 35,39 odstotkov (1,652.573 evrov), koncesionar 16,06 odstotkov (750.000), 48,55 odstotkov (2,267.308 evrov) stroškov pa bo financiranih iz nepovratnih sredstev Evropske unije in Republike Slovenije,« pojasnjujejo na ruški občini.

Urad županje: »V pripravi je tudi razpis za podelitev koncesije odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki bo objavljen v mesecu avgustu.«

Do konca leta vloga za pridobitev nepovratnih sredstev

Občinski svet je na zadnji redni julijski seji, še dodajajo, kot zelo pomemben dokument s področja ravnanja z odpadnimi vodami potrdil tudi študijo upravičenosti podelitve koncesije in pripravo ocene vrednosti koncesije (odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini Ruše). »Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo kanalizacijskega omrežja, ki jo pripravlja Komunalno podjetje Velenje, na osnovi katere bomo do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo kanalizacije. V pripravi je tudi razpis za podelitev koncesije odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki bo objavljen v mesecu avgustu. Do konca letošnjega leta pa moramo na ministrstvo za okolje in prostor podati popolno vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev,« razlagajo.

Urad županje: »Na obsežno omrežje kanalizacije, ki meri okoli 45 kilometrov, je priključenega preko 80 odstotkov prebivalstva znotraj aglomeracij.«

Prejšnje oblasti naklonjene ravnanju z odpadnimi vodami

Celovito reševanje vprašanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod v porečju Drave jim je med prednostnimi razvojnimi cilji oziroma projekti v mandatu sedanjega občinskega vodstva. In sedanja aktualna občinska oblast priznava, da so tudi občinska vodstva v preteklih mandatih pripravila ali sprejela več dokumentov in izvedla določene projekte predvsem s področja ravnanja z odpadnimi vodami. »V obdobju zadnjih dvajset let se je v občini zgradilo obsežno omrežje kanalizacije, ki meri okoli 45 kilometrov, nanj pa je priključenega preko 80 odstotkov prebivalstva znotraj aglomeracij. Izvedli so se tudi drugi manj obsežni projekti izgradnje kanalizacijskega sistema,« so zaključili v uradu ruške županje.