Investitor želi prizidati obstoječo trgovsko stavbo na severozahodni strani v širini 10 metrov. To površino trenutno uporablja za skladiščenje izdelkov, občina pa želi na območju zazidalnega načrta dopustiti tudi športne dejavnosti in druge dejavnosti za prosti čas.

Mariborski mestni svetniki bodo na prihodnji seji med drugim obravnavali tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu del prostorsko planske enote Ta – 14 P, ki predvideva izgradnjo prizidka na obstoječo stavbo trgovskega objekta Bauhaus na Tržaški cesti v Mariboru.

Na podlagi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo omogočena izvedba investicijske namere, beremo v gradivu mestnega sveta. “Investitor želi prizidati obstoječo trgovsko stavbo na severozahodni strani v širini 10 metrov. To površino trenutno uporablja za skladiščenje izdelkov.”

Javna razgrnitev do 10. decembra

Mestna občina Maribor želi na območju zazidalnega načrta dopustiti tudi športne dejavnosti in druge dejavnosti za prosti čas, saj investitorji izkazujejo interes po umeščanju športnih dejavnosti v opuščene trgovske in poslovne prostore (fitnes, borilne veščine…).V skladu z izhodišči je torej predvidena novogradnja – prizidava k obstoječemu trgovskemu objektu, in sicer na severozahodni strani obstoječe stavbe Bauhaus.

Mestna občina Maribor želi na območju zazidalnega načrta dopustiti tudi športne dejavnosti in druge dejavnosti za prosti čas, saj investitorji izkazujejo interes po umeščanju športnih dejavnosti.

V času od 25. maja do vključno 8. junija 2020 so bila na spletnih straneh Mestne občine Maribor v seznanitev objavljena izhodišča za pripravo predmetnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. Na izhodišča ni bilo evidentiranih pripomb.
V času od 10. novembra do 10. decembra poteka na spletnih straneh Mestne občine Maribor in na sedežu Sektorja za urejanje prostora javna razgrnitev osnutka predmetnih sprememb in dopolnitev. Namen tega je seznanitev javnosti s predlaganimi spremembami.

Po sprejetju predmetnega odloka v prvi obravnavi na mestnem svetu in končani javni razgrnitvi se pripravijo stališča do morebitnih pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve, ki jih podpiše župan. V nadaljevanju se pripravi predlog zazidalnega načrta, ki se pošlje pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev drugih mnenj. Po pridobitvi mnenj se pripravi gradivo za drugo obravnavo in sprejem na Mestnem svetu.