Neuradno naj bi šlo za naslednje projekte: Obnova promenade v Mestnem parku, Nabrežje reke Drave, Obnova Skate Parka in Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti.

Mestna občina Maribor nadaljuje s postopki prijave projektov za črpanje evropskih sredstev. S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je prišla informacija, da so bili ustavljeni postopki preverjanja štirih projektov v prednostni naložbi 6.3. – Urbana prenova, ki jih je MO Maribor prijavila za kandidiranje evropskih sredstev mehanizma CTN. MOP je ustavil postopke za 16 projektov, ki so jih prijavile mestne občine v Sloveniji, in to brez dodatne obrazložitve, zakaj projekti niso bili potrjeni, neuradno pa zaradi pomanjkanja časa pregledovanja. Triintrideset projektov mestnih občin se je pregledovalo en mesec. MO Maribor bo nadaljevala s postopkom prijave do konca meseca oktobra 2018, saj so za vse projekte izpolnjeni tehnični in programski pogoji.

Tudi na sestanku direktorjev mestnih občin, ki je bil sklican posebej na temo črpanja sredstev mehanizma CTN, je bilo izraženo skupno mnenje direktorjev in direktoric, da je potrebno pospešiti procese potrjevanja in črpanja evropskih sredstev, zato bo sklican tudi niz operativnih sestankov ZMOS, ministrstev in tudi županov mestnih občin.

Kateri projekti se izvajajo?

“Kljub temu poudarjamo, da MO Maribor črpa evropska sredstva, ki so na voljo, med drugim je dobila potrjena sredstva v višini 2.1 milijona evrov za obnovo Glavnega trga s Koroško cesto, odobrena so bila tudi sredstva v višini 5 milijonov evrov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, 1,6 milijona evrov državnih in evropskih sredstev za S-J-3 severni in južni del. MO Maribor uspešno sodeluje tudi z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) – pravkar je v izvedbi je projekt izgradnje cestno – železniškega podvoza pod Ljubljansko ulico v skupni vrednosti 9 milijonov evrov. MO Maribor in DRSI bosta skupaj izvedli tudi prenovo podvoza Ledina, kjer bo MO Maribor prispevala 2.5 milijona evrov, DRSI pa 4 milijone evrov. Pri projektu nadgradnje oz. podaljška Ceste proletarskih brigad, kjer se bodo gradbena dela začela v prvi polovici 2019, je sofinanciranje prav tako razdeljeno med DRSI in MO Maribor,” so pojasnili na MOM.

MO Maribor je maja 2017 na razpis Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) za Urbano prenovo prijavila štiri projekte, in sicer: Obnova promenade v Mestnem parku, Nabrežje reke Drave, Obnova skate parka in Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti. Za vse naštete projekte je MO Maribor prejela potrditvene odgovore s strani ZMOS in jih 16. maja 2018 prijavila na Ministrstvo za okolje in prostor. Za vse projekte je prišla s strani MOP zahteva po dopolnitvah, ki so med drugim zahtevale tudi izjavo pristojnega organa za spremljanje območij Natura 2000, izjavo pristojnega organa odgovornega za upravljanje voda, izjavo FURS-a glede pravice do odbitka DDV, izjavo glede državnih pomoči Ministrstva za finance, vodno dovoljenje in drugo.

Kje se je zataknilo?

Zahtevane dopolnitve so bile poslane, razen za projekt Nabrežje reke Drave, kjer so bile zahteve MOP še posebej nenavadne, saj se je kljub izdanemu in pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju (ki vključuje tudi vodno dovoljenje) in pričetim delom v oktobru 2017, s strani MOP ponovno zahtevalo vodno dovoljenje. Vloga je bila ponovno pravočasno oddana Direkciji RS za vode, dovoljenje oz. odgovor Direkcije pa ni bil pravočasno podan. Ker so na projektu nekatere parcele v DUO (degradirano urbano območje) in nekatere izven DUO, je v pozivu za dopolnitev bilo zahtevano, da se le-te računsko tudi ločijo. Ločitev po popisih in vhodni podatek za študijo izvedljivosti in IP sta pripravljena. Dopolnitev ŠI (študije izvedljivosti) in IP sta v pripravi.

DEM so kazale naklonjenost sofinanciranja projekta, vendar so v zadnjem neuradnem sporočilu poslale obvestilo, da v 2019 nimajo predvidenih sredstev, zato bomo pogovore z vodstvom še nadaljevali. Operacija Vojašniškega trga s pripadajočimi objekti je zahtevala tri gradbena dovoljenja, ki jih je MO Maribor dobila 20. 7., 28. 8. in 29. 8. in jih nemudoma posredovala na MOP, vendar dopolnitve najverjetneje niso bile upoštevane.

Ustavitev brez obrazložitev

Neznanka ostajata obnova Skate parka in promenada v Mestnem parku, kjer so bile poslane vse dopolnitve in odziva za dodatne zahteve s strani MOP ni bilo. Pri obeh projektih so bili, kot pri ostalih, postopki ustavljeni brez dodatnih obrazložitev. MO Maribor bo obnovo Skate parka začela z lastnimi sredstvi. Projekt je trenutno v fazi, ko je bil zaključen drug javni razpis ter se pregledujejo oddane vloge. Ponovil se bo tudi javni razpis za prenovo promenade v Mestnem parku, saj so, ko je bilo javno naročilo objavljeno prvič, oddane ponudbe presegale zagotovljena sredstva.

Ker so bili projekti potrjeni že na prvi instanci ZMOS in so bili postopki s strani MOP ustavljeni brez vsebinskih odgovorov, se nadejamo, da bodo odobritve za projekte prišle že v začetku naslednjega leta. Mestna občina Maribor pri tem ponovno izpostavlja problematiko centraliziranega deljenja denarja, nad katerim v Vzhodni kohezijski regiji nimamo dobrega vpogleda. Tukaj se ponovno kaže upravičenost težnje po ustanovitvi lastne, Vzhodne kohezije, ki bo sredstva črpala neposredno.

V prvem in drugem pozivu ZMOS so bili tudi potrjeni projekti mobilnosti, in sicer : Kolesarske poti MČ in KS, Dravska kolesarska pot, Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto, Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti in Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešnic.