Glede na 28. 4. 2022 objavljeno mnenje nekdanjega dolgoletnega direktorja IZUM-a in dolgoletnega koordinatorja projekta COBISS.Net mag. Tomaža Seljaka o netransparentnem poslovanju in pogubnem upravljanje IZUM-a v konfliktu interesov in po pridobitvi relevantne dokumentacije o tem, kako direktor IZUM-a ni upošteval predlogov člana Upravnega odbora IZUM-a Simona Medveda za odpravo netransparentnosti v Letnem programu dela in finančnem načrtu IZUM-a za leto 2022, ostali člani UO IZUM-a pa so predloge ignorirali, smo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) poslali nekaj vprašanj. V nadaljevanju objavljamo odgovore ministrstva in komentarje Tomaža Seljaka.

Vprašanje: V Letnem programu dela in finančnem načrtu IZUM-a za leto 2022 je na strani 11 navedeno, da je kadrovski potencial IZUM-a (118 FTE) obremenjen s tržno dejavnostjo v obsegu 2,7 FTE, skupni prihodki IZUM-a iz naslova tržne dejavnosti pa naj bi znašali 550.000 EUR, od tega 450.000 EUR v tujini v okviru mreže COBISS.Net (stran 27). Ker poznavalci dejavnosti IZUM-a navajajo, da realen obseg tržne dejavnosti znaša najmanj 6 FTE, vas prosimo za odgovor na vprašanje: Ali je možno, da se plače treh zaposlenih (3 FTE) financirajo iz sredstev za izvajanje javne službe in zakaj?

Odgovor MIZŠ: Glede na peti odstavek 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, morajo neposredni uporabniki proračuna pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja ločeno. Iz Programa dela in v finančnemu načrtu za leto 2022, ki ga je Upravni odbor IZUM sprejel na svoji 3. redni seji dne 10. 2. 2022, je iz tabele na strani 23 razvidno, da ima IZUM na sredstvih iz tržne dejavnosti 3 zaposlene. Po pregledu Letnega poročila za leto 2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ugotavlja, da revizija, ki jo izvaja zunanji izvajalec Revidicom plus, notranja revizija in svetovanje, d.o.o., pri delovanju javnega infrastrukturnega zavoda IZUM ni ugotovilo neskladnosti z veljavnimi predpisi. Prav tako je omenjena revizija izpostavila urejene nadzorne mehanizme pri spremljanju zaposlenih. Ministrstvo ugotavlja, da so zaposlitve v Letnem poročilu za leto 2021 prikazane v skladu z 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Tomaž Seljak: Birokratski odgovor. Noben revizor ne more vedeti, koliko so zaposleni v IZUM-u obremenjeni s prilagajanjem aplikacij COBISS in SICRIS uporabnikom zunaj Slovenije (večjezičnost in druge specifičnosti) in koliko še z drugimi storitvami v okviru tržne dejavnosti. Sam dovolj dobro poznam dejavnost IZUM-a, da lahko prepoznam razkorak med formalnim prikazom števila zaposlenih na tržni dejavnosti in dejansko obremenitvijo, to pa so mi potrdili tudi nekateri bivši in sedaj zaposleni v IZUM-u. Se pa razume, da MIZŠ nepravilnosti ne more priznati, ker je zanje tudi sam odgovoren kot državni nadzorni organ IZUM-a.

Vprašanje: Iz Izhodišč MIZŠ za pripravo finančnega načrta IZUM za leto 2022 z dne 14. 12. 2021 in sprememb navedenih izhodišč z dne 12. 1. 2022 je razvidno, da MIZŠ v letu 2022 financira dejavnost IZUM-a iz proračunske postavke 572410 v višini 6.500.000 evrov in iz proračunske postavke 716910 v višini 89.700 evrov, za investicije pa je MIZŠ zagotovil IZUM-u 296.988 evrov iz proračunske postavke 572410. Koliko od navedenih sredstev iz PP 572410 (6.500.000 evrov) je namenjenih za pokrivanje stroškov osnovne dejavnosti IZUM-a (COBISS in SICRIS) in koliko za pokrivanje stroškov vzdrževanja superračunalnika?

Odgovor MIZŠ: Delovanje sistemov COBISS, SICRIS ter storitve superračunalnika so vse osnovne dejavnosti javnega infrastrukturnega zavoda IZUM, ki jih izvaja v okviru javne službe. Storitve potekajo v istih prostorih ter na povezani infrastrukturi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pokriva vse tekoče finančne potrebe javnega zavoda v okviru ene proračunske postavke. Za pokrivanje stroškov vzdrževanje superračunalnika je namenjenih predvidoma med 800.000 in 1.000.000 evrov, odvisno od dejanske uporabe in načina uporabe superračunalnika. Sredstva za pokrivanje stroškov se dodeljujejo mesečno, na podlagi izkazanih verodostojnih računovodskih listin.

Tomaž Seljak: Na sestanku 17. 3. 2022 na MIZŠ so generalni direktor Direktorata za znanost na MIZŠ dr. Tomaž Boh in njegovi sodelavci izpostavili, da »superračunalništvo ne sme zajedati v osnovno »core« dejavnost IZUM-a« (COBISS in SICRIS). Za slednje je sedaj nekdo na MIZŠ našel opravičilo v razlagi, da je vse osnovna dejavnost. Leta 2010 je IZUM za osnovno dejavnost prejel 5.003.500 evrov. Če od letošnjih 6.500.000 evrov odštejemo srednjo oceno stroškov superračunalnika (900.000 evrpv) naj bi IZUM za osnovno dejavnost (COBISS in SICRIS) prejel 5.600.000 evrov, upoštevaje inflacijo ali dvig cen raziskovalnih ur ARRS v obdobju 2010-2022 in vključitev šolskih knjižnic v COBISS.SI pa bi moral prejeti preko 6.000.000 evrov. Ob tem je razvidno tudi zmanjšanje števila zaposlenih na osnovni dejavnosti od 118 odobrenih delovnih mest leta 2010 na 112 v letu 2022 (+ 6 za superračunalnik). Načrtovane so še prerazporeditve na projekt E-torba (potrjeno na seji UO IZUM-a 4. 5. 2022), kar bo dodatno omejilo razvojni in izvozni potenciala IZUM-a in projekta COBISS.Net. Aktualni direktor IZUM-a z vsem tem ponižno soglaša.

Vprašanje:  Ali MIZŠ soglaša s pojasnilom direktorja IZUM-a (razvidno iz zapisnika seje UO IZUM-a z dne 10.2.2022), da planirane stroške vzdrževanja in delovanja superračunalnika (HPC) v Letnem programu dela in finančnem načrtu IZUM-a za leto 2022 ni mogoče prikazati ločeno od osnovne dejavnosti IZUM-a?

Odgovor MIZŠ: Relevantne podatke o tem, kaj zares piše v zapisniku seje UO IZUM z dne 10.2.2022, vam lahko poda predsednik UO IZUM mag. Aleš Osrajnik. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport javnemu infrastrukturnemu zavodu IZUM ni izdalo sodil za ločevanje stroškov v okviru opravljanja javne službe.

Tomaž Seljak: V zapisniku lahko preberemo: »V zvezi s prihodki, ki se naj jih natančno specificira po posameznih postavkah in denarnih zneskih, je povedal, da je za npr. HPC nemogoče navesti vse stroške posebej. Pri pripravi letnih poročil na takšen način bi moral IZUM zaprositi MIZŠ za sodila, da se delež stroškov za HPC loči«. Večino stroškov vzdrževanja in upravljanja superračunalnika (verjetno 95 %) je mogoče evidentirati neposredno, posredne stroške pa bi IZUM tudi moral znati razmejiti in MIZŠ-ju predlagati v potrditev za to potrebna sodila.

Vprašanje: Ali MIZŠ financira dejavnost IZUM-a še iz kakšnega drugega vira in v kakšni višini?

Odgovor MIZŠ: Financiranje javnega zavoda IZUM v letu 2021 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po proračunskih postavkah: Proračunska postavka (redne naloge) 572410: 5.930.000,00 evrov, Proračunska postavka 572410 (investicije): 484.588,00 evrov, Proračunska postavka 716910 (naloge iz področja osnovnega in srednjega šolstva): 60.000,00 evrov.

Tomaž Seljak: Odgovor zadeva financiranje IZUM-a v letu 2021 in ne 2022!

Vprašanje: V Letnem programu dela in finančnem načrtu IZUM-a za leto 2022 je na strani 16 navedeno, da je IZUM v izhodiščih za letni program dela 2022 dobil predvidena namenska sredstva v višini 20.000 evrov za izvajanje projekta COBISS.net. V prej navedenih izhodiščih MIZŠ navedena sredstva niso omenjena. Ali obstaja kakšna druga pravna podlaga ali kakšna sprememba izhodišč z dodeljenimi namenskimi sredstvi za projekt COBISS.Net v višini 20.000 evrov?

Odgovor MIZŠ: V izhodiščih so bila sredstva posebej določena ob prvem namenskem financiranju COBISS.Net-a v okviru javne službe v Izhodiščih za pripravo Rebalansa 2 Programa dela in finančnega načrta javnega zavoda IZUM za leto 2021 z dne 10. 9. 2021. Sredstva za leto 2022 se glede na leto 2021 niso zmanjšala, tako da se tudi ni zmanjšal obseg nalog v okviru javne službe. Podpora COBISS.Net-a kot del javne službe se v letu 2022 nadaljuje kot ostale redne dejavnosti v okviru javne službe. Za leto 2022 bo IZUM predvidoma preko sofinanciranja s strani Ministrstva za zunanje zadeve dobil dodatnih 20.000,00 evrov kot podporo delovanju COBISS.Net-a v okviru javne službe. Za ta namen bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, pripravilo nova izhodišča.

Tomaž Seljak: V zgodovini IZUM-a so bila namenska proračunska sredstva (različnih ministrstev in ARRS) za projekt COBISS.Net vedno izkazana ločeno od financiranja osnovne dejavnosti javne službe IZUM-a in tudi nikoli podedovana iz prejšnjega leta. Pri navedenih 20.000 evrih je odprto tudi vprašanje, čemu bodo namenjena – pokrivanju stroškov dela IZUM-a ali stroškov knjižnic v drugih državah. V obeh primerih gre za mednarodno razvojno pomoč. Za lani dodeljena sredstva obstajata dve povsem različni pisni razlagi in celo ponarejen zapisnik o porabi navedenih sredstev. Da je tudi MZZ obljubil 20.000 evrov za COBISS.Net, je znano. Ni pa znano, koliko prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v mreži COBISS.Net bo IZUM namenil za mednarodno razvojno pomoč in koliko za pokrivanje drugih stroškov. Glede na vse navedeno lahko zaključimo, da Upravni odbor IZUM-a in MIZŠ podpirata netransparentno poslovanje IZUM-a!