Župani enajstih občin, ki sodelujejo v projektu Kolesarske povezave, bodo danes podpisali vloge za potrditev projekta in jih nato posedovali ministrstvu za infrastrukturo za pridobitev evropskih sofinancerskih sredstev. Izgradnja kolesarskih poti je pomembna tako z vidika prometne varnosti kot tudi turizma.

Razvojna agencija Slovenske gorice koordinira aktivnosti in nudi administrativno-tehnično podporo občinam v projektu »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«. V projekt je vključenih 11 občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Šentilj. Ključni deležnik v projektu pa je tudi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki se je dodatno zavezala izvesti del projekta, ki se nanaša na državno kolesarsko mrežo.

Lenart, kot upravno središče osrednjih Slovenskih goric, predstavlja končni cilj dnevnih migrantov

Kot je zapisal koordinator projekta Srečko Aleksander Padovnik, je cilj projekta izgradnja kolesarske povezave, ki smiselno povezuje občine v okviru Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice. Prav Lenart, kot upravno središče tega dela Slovenskih goric, predstavlja končni cilj dnevnih migrantov, bodisi na področju šolstva (vrtci, šola, Ljudska univerza, …), zdravstva (zdravstveni dom) in gospodarstva (industrijska cona, številna podjetja, upravno središče). Zato je primerna prometna infrastruktura na področju zelene mobilnosti izredno pomembna za tamkajšnje občane in občanke.

Z ukrepi v okviru projekta želimo na področju kolesarjenja izboljšati pogoje za kolesarjenje, povečati delež kolesarjenja, povečati prometno varnost ter varnosti kolesarjev.

“Z ukrepi v okviru projekta želimo na področju kolesarjenja izboljšati pogoje za kolesarjenje, povečati delež kolesarjenja, povečati prometno varnost ter varnosti kolesarjev,” še pravi Padovnik.

Projekt je vključen v Dogovor za razvoj Podravske regije

Na osnovi potrjenega DIIP-a leta 2018 je razvojna agencija, kot nosilec projekta, obravnavani projekt predlagala za vključitev v Dogovor za razvoj Podravske regije (DRR), ki hkrati pomeni pot do odobritve sofinancerskih sredstev po postopku neposredne potrditve operacije.

Z izvedbo prve faze bodo občine lahko počrpale razpoložljiva sofinancerska sredstva.

Projekt je bil v DRR vključen. Zaradi obsežnosti projekta, zahtevnosti postopkov in časovnih omejitev za pridobitev in koriščenje evropskih sredstev so se občine odločile projekt razdeliti na dve fazi. Z izvedbo prve faze bodo občine lahko počrpale razpoložljiva sofinancerska sredstva.

V okviru prve faze bo zgrajenih okoli 85 kilometrov kolesarskih povezav

V prvi fazi, ki bo zaključena v letu 2023, je predvidena izvedba okoli 60 km lokalnih kolesarskih povezav in dodatnih 25 km v okviru državne kolesarske mreže. Vrednost lokalnih kolesarskih povezav je ocenjena na 15 mio EUR, od tega je predvidena pridobitev okoli 11 mio EUR sofinanciranja na podlagi Dogovora za razvoj regije, kjer lahko občine za ta projekt pridobijo 80 % iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 % iz proračuna Republike Slovenije.

V prvi fazi, ki bo zaključena v letu 2023, je predvidena izvedba okoli 60 km lokalnih kolesarskih povezav in dodatnih 25 km v okviru državne kolesarske mreže.

Ostala sredstva za izvedbo projekta zagotovijo občine. Vrednost državne kolesarske mreže v prvi fazi je ocenjena na 5 mio EUR, ki jih bo zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo. V drugi fazi, v obdobju od leta 2023 do 2027, je predvidena izvedba še dodatnih 12 km lokalnih kolesarskih povezav in 30 km državne kolesarske mreže.

Občine že potrdile investicijsko dokumentacijo

Kot še pravi Srečko Aleksander Padovnik, je v letu 2020 Razvojna agencija Slovenske gorice koordinirala aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije in izvedbe javnih naročil za recenzijo projektne dokumentacije in koordinacije aktivnosti v okviru projektne dokumentacije in njene recenzije. Izdelana in s strani občin potrjena je investicijska dokumentacija na ravni Investicijskega programa in predinvesticijske zasnove. “Izvajali smo usklajevanja z Ministrstvom RS za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo, prav tako smo sodelovali pri zagotavljanju sredstev sofinanciranja v okviru Dogovora za razvoj regij. Hkrati z izdelavo projektne dokumentacije so občine pridobivale pravice za posege v zemljišča.”
Projektna dokumentacija s potrebnimi soglasji ter njena recenzija po vseh trasah je v zaključku. Razvojna agencija Slovenske gorice je pripravila vloge za neposredno potrditev operacije in odobritev sredstev sofinanciranja EU, ki jih bodo danes podpisali župani občin, ki sodelujejo v projektu.

Razvojna agencija Slovenske gorice je pripravila vloge za neposredno potrditev operacije in odobritev sredstev sofinanciranja EU, ki jih bodo danes podpisali župani občin, ki sodelujejo v projektu. 

Za trase DRR (Dogovor za razvoj Podravske regije) bodo oddane 4 vloge, kar omeni razdelitev operacije na 4 projekte, in sicer po trasah: (1) Benedikt-Lenart (2) Trate-Sv. Ana-Lenart (3) Trnovska vas-Vitomarci-Cerkvenjak-Osek Sv. Trojica-Lenart Porčič (4) Sv. Trojica-Radehova-Lenart; Sp. Voličina-Lormanje-Lenart; Šentilj/Pesnica-Jarenina-Vosek-Pernica-Jurovski Dol-Lenart; Pernica-Lenart. Do konca januarja morajo biti za projekte oddane vloge na Ministrstvo za infrastrukturo (MZI).