Občinski svet v Rušah je v tem tednu zasedal na 2. redni seji in opravil več imenovanj.

Občinski svetniki v Rušah so se pretekli četrtek, 26. januarja, sestali na 2. redni seji. Ta je potekala v konferenčni dvorani ruškega gasilskega doma. Najprej so so se lotili potrjevanja mandata nadomestnemu članu občinskega sveta. Ker je občinski svetnici Urški Repolusk, sicer županji, zaradi nezdružljivosti funkcije prenehal mandat, je občinska volilna komisija ugotovila, da se mandat občinskega svetnika prenese na naslednjega kandidata z liste Županjina lista – Povezani za Ruše, Danila Lešnika.

Postopek imenovanja članov v nadzorni odbor bodo ponovili

V nadaljevanju seje je občinski svet potrjeval nadzorni odbor in delovna telesa – odbore in komisije. Za Nadzorni odbor Občine Ruše je na poziv prispelo sedem predlogov. Ugotovili so, da en kandidat ne izpolnjuje zahtevane stopnje izobrazbe, zato se o njem ni glasovalo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala, da se v nadzorni odbor uvrstijo: Zdenko Štraus – 2×2, Neven Lisica – Gibanje Svoboda,  Marjana Žvegler – Plan za Ruše, Nataša Copello – SD in Matjaž Mihelak – ZA. Rezultat glasovanja o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ruše je bil 9 za in 9 proti, tako da se bo postopek imenovanja članov ponovil.

Za Odbor za javne finance je na poziv prispelo 9 predlogov kandidatov, komisija je opravila glasovanje glede sestave odbora in občinskemu svetu predlagala naslednjo sestavo (Jernej Ajd 2×2, Bojana Muršič SD, Jožica Farasin Županjina lista – Povezani za Ruše, Petra Mušič -. ZA, Mirica Rutnik – Županjina lista – Povezani za Ruše), ki so jo svetniki tudi potrdili. Kot predsednica odbora je bila potrjena Bojana Muršič. V Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je prispelo 11 predlogov kandidatov. Na koncu je občinski svet mandate potrdil  naslednjim: Darko Knez – Gibanje Svoboda, Kasim Sejdinović – Plan za Ruše, Tomi Prosnik – ZA, Branko Muršič – SD in Marijan Hertiš – ZA. Kot predsednik odbora je bil potrjen Tomi Prosnik.

V Odbor za družbene dejavnosti, kjer je bilo 11 kandidatov, so bili imenovani: Ladislav Pepelnik #Skupaj, Barbara Jert – ZA, Danilo Švikart – Županjina lista – Povezani za Ruše, Tadej Repolusk – 2×2 in Virgilija Marinc Hrženjak – GS. Predsednica odbora je po potrditvi postala Barbara Jert. Na poziv za Odbor za urejanje prostora je prispelo 10 kandidatur, občinski svet je med izbrano sestavo potrdili naslednje: Lovro Bačun – 2×2, Vesna Glavendekić – Gibanje Svoboda, Tomaž Jurše – ZA, Silvo Rep #Skupaj,  Andrej Pliberšek – Plan za Ruše. Kot predsednik odbora je bil potrjen Lovro Bačun.

V Statutarno pravno komisijo, kjer je bilo 8 kandidatov, so svetniki potrdili: Petro Strnad – Županjina lista – Povezani za Ruše, Vesno Glavendekić – Gibanje Svoboda, Igorja Škrinjarja – SDS, Jožefa Babiča – SD in Tamaro Gornjak – 2×2. Kot predsednik komisije je bil izglasovan Igor Škrinjar. Na podlagi šestih prispelih predlogov za Komisijo za podelitev priznanj so vanjo imenovali: Urban Iršič – 2×2, Aleksandra Kunstelj – Gibanje Svoboda, Milena Fiket – SD, Nika Perunović – ZA in Jožica Štanc – Županjina lista – Povezani za Ruše. Kot predsednica komisije je bila imenovana Jožica Štanc.

Za Komisijo za vloge, pritožbe in varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin so na poziv prispeli le trije predlogi. Poziv so izdali še za dva člana. Izmed prejetih predlogov je občinski svet potrdil: Igorja Škrinjarja – SDS, Lucijo Pliberšek – Županjina lista – Povezani za Ruše in  Aljaža Šporina – ZA. Kot predsednik komisije je bil imenovan Igor Škrinjar.

V Krajevni odbor Ruše so bili imenovani: Marjan Krajnc #Skupaj, Urban Iršič – 2×2, Milan Petrič – Gibanje Svoboda, Irena Fajt Šloser – SD, Žiga Visočnik – ZA, Nika Perunović – ZA, Matej Šarh – ZA, Iztok Urlavb – Županjina lista – Povezani za Ruše in Gregor Krofič – Županjina lista – Povezani za Ruše. Za Krajevni odbor Bezena so na poziv prispeli le štirje predlogi, zato so izdali poziv še za enega manjkajočega člana. V omenjeni odbor so bili imenovani: Mirko Farasin – Županjina lista – Povezani za Ruše, Tanja Marin – ZA, Aljaž Šporin – ZA in Miran Klemen – Županjina lista – Povezani za Ruše. Za Krajevni odbor Bistrica ob Dravi je prispelo pet predlogov, poziv je bil izdan še za dva manjajoča člana. V odbor so bili imenovani: Adrijana Seršen – 2×2, Silverija Belčič – Gibanje Svoboda, Petra Mušič – ZA, Tina Gomilšek – ZA in Dušanka Obrovnik Županjina lista – Povezani za Ruše. Krajevni odbor Smolnik sestavljajo: Olivera Knuplež – 2×2, Tadej Repolusk – 2×2,  Metka Vodušek – Gibanje Svoboda, Miroslav Flakus – ZA, Marijan Hertiš – ZA, Jožica Sušec – Županjina lista – Povezani za Ruše in Cveto Ketiš Županjina lista – Povezani za Ruše.

V Svet za varnost in preventivo v cestnem prometu sta bila imenovana: Slavko Mernik – Plan za Ruše in Danilo Švikart – Županjina lista – Povezani za Ruše. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  je odločila, da se ponovi poziv za predloge kandidatov za Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj, saj je na poziv prispel le en predlog (samo za predstavnika neprofitnega najema).

Za vsa delovna telesa, pri katerih bo izdan ponovni poziv za predloge kandidatov, bo izvedeno glasovanje na občinskem svetu na eni izmed naslednjih sej.

Z novimi mandati tudi svet zavoda Športni park Ruše

Javni zavod Športni park Ruše je dne 10. januarja obvestil Občino Ruše, da s 7. marcem letos poteče mandat članom sveta zavoda. Tega sestavlja pet članov, od tega trije predstavniki ustanoviteljice, en predstavnik delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Postopek imenovanja članov sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, poteka skladno s poslovnikom, ki ureja delo Občinskega sveta Občine Ruše. Člani sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, morajo biti s področja dela zavoda (šport, turizem ali podjetništvo), področja financ ali področja pravnih zadev, in so neposredno odgovorni ustanoviteljici. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je do 18. januarja prejela osem kandidatur. Od 19. do 20. januarja do 12. ure je potekala dopisna seja komisije, na kateri so glasovali o kandidatih. Na podlagi izvedenega glasovanja je komisija predlagala, da se v svet Javnega zavoda Športni park Ruše imenujejo: Žan Bokan, Robert Leva in Aljaž Šporin. Občinski svet Občine Ruše je sklep potrdil z 9 glasovi za ter 8 proti.

Županjina lista dobila zgolj 14 mandatov

Županja občine Ruše Urška Repolusk in njena lista, kot pravi, s potrjenimi sestavi odborov in komisij ni zadovoljna. “Volivci so jasno pokazali, kakšno zastopanost list in strank si želijo v občinskem svetu. S skoraj 700 glasovi, ki jih je Županjina lista – Povezani za Ruše prejela, smo dobili tudi temu primerno zastopanost v občinskem svetu. Kljub izračunanim političnim kvotam, torej mandatom v posameznih odborih in komisijah, pa je Komisija za mandatna vprašana, volitve in imenovanja mandate razdelila drugače. Županjina lista je tako npr. od 22 mandatov, ki bi jih naj imela v odborih in komisijah, dobila zgolj 14 mandatov, kar predstavlja zgolj 63 odstotkov od tistega, kar nam pripada. Medtem pa so določene stranke, recimo SD, ki ji volivci niso bili zelo naklonjeni, dobila 150-odstotno kvoto. Trije člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovana so trdili, da niso imeli nabora kandidatov, kar zagotovo ni res. Mi smo jih predlagali 23, vsi imajo primerne izkušnje, pa vendar mandatov niso dobili.”