Ker želijo, da bi občani do novega kanalizacijskega omrežja dostopali po čim nižji ceni, bodo projekt Odvajanja in čiščenja odpadnih voda prijavili za nepovratna sredstva Evropske unije.

Čistilna naprava v Selnici ob Dravi

Občina Ruše želi za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda pridobiti čim višji delež evropskih razvojnih sredstev, ki bo omogočal nižjo ceno končnim uporabnikom novega kanalizacijskega omrežja. V Občini Ruše so si kot eno najpomembnejših investicijskih nalog v obdobju 2018-2022 zadali izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja ter celovito ureditev čiščenja komunalnih odpadnih voda. Celovita vrednost investicije znaša preko šest milijonov evrov. Za izvedbo tega projekta Občina Ruše kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije.

Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda bodo prijavili v obstoječo finančno perspektivo

“Na podlagi priporočila Ministrstva za okolje in prostor smo se na občini Ruše odločili, da projekt celovite ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda z novim kanalizacijskim omrežjem prijavimo v obstoječo finančno perspektivo 2021-2027. V sodelovanju z Občino Selnica ob Dravi in skladno s priporočili Ministrstva za okolje in prostor bomo v občini celovito uredili vprašanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda znotraj prvotno zadanega časovnega načrta. Odločitev za prijavo v perspektivo 2021-2027 je bila sprejeta, ker je v novi perspektivi mogoče pridobiti večji delež evropskih sredstev. Hkrati pa bo projekt izvedbeno usklajen z Ministrstvom za okolje in prostor ter sosednjo Občino Selnica ob Dravi. Po njegovi uspešni realizaciji bodo občanke in občani dostopali do novega kanalizacijskega omrežja po nižji ceni za končnega uporabnika,” so zapisali na spletni strani občine.

Za najbolj optimalno rešitev se je izkazala različica, da velik del odpadne vode priključimo na čistilno napravo v sosednji občini Selnica ob Dravi, da del odpadne vode čistimo v Smolniku, kjer čistilna naprava že deluje, del odpadne vode v Bezeni in Bistrici, kjer gre za drugo agromelioracijo, pa bomo čistili z lastno čistilno napravo, ki jo nameravamo tudi zgraditi.

“Za najbolj optimalno rešitev se je izkazala različica, da velik del odpadne vode priključimo na čistilno napravo v sosednji občini Selnica ob Dravi, da del odpadne vode čistimo v Smolniku, kjer čistilna naprava že deluje, del odpadne vode v Bezeni in Bistrici, kjer gre za drugo agromelioracijo, pa bomo čistili z lastno čistilno napravo, ki jo nameravamo tudi zgraditi,” nam je povedala ruška županja Urška Repolusk.

Sočasno z izgradnjo kanalizacije je predvideno tudi saniranje dotrajanega vodovodnega omrežja, prav tako pa pričakujejo sodelovanje drugih upravljavcev komunalnih vodov (plinovod, telekomunikacijsko ter električno omrežje, CATV). Po izgradnji komunalne infrastrukture bodo ulice ponovno asfaltirali.