Koncesijo za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ruše je za prihodnjih 30 let dobilo podjetje Komunala Odtok, ki se je s tem tudi obvezalo zgraditi čistilno napravo za potrebe naselij Bezena, Bistrica ob Dravi in Log. Ta naj bi bila dana v uporabo najkasneje konec leta 2022.

Koncesijsko pogodbo sta ruška županja Urška Repolusk in direktor podjetja Komunala Odtok Andrej Sitar podpisala konec septembra, potem ko je bilo omenjeno podjetje izbrano na javnem razpisu. Komunala Odtok s tem v Občini Ruše prevzema službo od dolgoletnega izvajalca Nigrad.

Kot so danes sporočili iz Komunale Odtok, je koncesija za izgradnjo infrastrukture in izvajanje storitev odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode podeljena za obdobje 30 let in se začenja izvajati s 1. januarjem 2021. Koncesija obsega odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, kot tudi prevzem blata iz greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav.

Pomembni mejnik k celoviti rešitvi odvajanja in čiščenja odpadnih voda

V sklopu koncesijske pogodbe se je Komunala Odtok obvezala zgraditi čistilno napravo velikosti 2500 priključnih enot za potrebe naselij Bezena, Bistrica ob Dravi in Log ter zanjo do konca leta 2022 pridobiti uporabno dovoljenje. Novozgrajena čistilna naprava se bo pridružila obstoječi čistilni napravi Geberit, ki sprejema odpadne vode iz dela Smolnika in zahodnega dela Ruš. Glavnina odpadnih vod iz naselja Ruše pa se bo odvajala in čistila na čistilni napravi v sosednji občini Selnica ob Dravi, ki jo prav tako upravlja podjetje Komunala Odtok.

S podpisom te koncesijske pogodbe je postavljen pomemben mejnik k celoviti rešitvi odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naši občini. Veseli me, da smo z vodstvom podjetja Komunala Odtok poiskali ustrezne rešitve tudi za naselja Bezena, Bistrica ob Dravi in Log. Občina Ruše tako sledi evropskim okoljskim standardom in izboljšuje bivanjske pogoje svojih občank in občanov.

“S podpisom te koncesijske pogodbe je postavljen pomemben mejnik k celoviti rešitvi odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naši občini. Veseli me, da smo z vodstvom podjetja Komunala Odtok poiskali ustrezne rešitve tudi za naselja Bezena, Bistrica ob Dravi in Log. Občina Ruše tako sledi evropskim okoljskim standardom in izboljšuje bivanjske pogoje svojih občank in občanov,” je ob podpisu pogodbe dejala županja. Cene storitev za občane zaenkrat po navedbah Komunale Odtok ostajajo nespremenjene oziroma se bodo prilagodile na področju, kjer obračun ni bil usklajen z veljavno zakonodajo.