Romski otroci vedno bolj redno obiskujejo pouk ter dosegajo boljše učne uspehe. V Mariboru delujejo štiri romske pomočnice na petih mariborskih osnovnih šolah.

FOTO: skupajzaznanje.si

V zadnjem desetletju se šolanje Romov precej spreminja. Otroci vedno bolj redno obiskujejo pouk ter dosegajo boljše učne uspehe. Kljub temu pa se še vedno srečujejo z kar nekaj izzivi, ki jih v šolah rešujejo s projektnimi aktivnostmi. V Sloveniji je trenutno zaposlenih 27 romskih pomočnikov na 31 osnovnih šolah in vrtcih. Od tega v Mariboru delujejo štiri romske pomočnice na petih mariborskih osnovnih šolah – OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Maksa Durjave, OŠ Janka Padežnika, OŠ Slave Klavore in OŠ Borcev za severno mejo.

Zaposleni sicer delujejo v okviru projekta »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja ga Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

FOTO: skupajzaznanje.si

FOTO: skupajzaznanje.si

Pred časom je v Mariboru ob dnevu Romov, o izobraženosti otrok spregovoril tudi predstavnik Romov v Mariboru Fatmir Bećiri, ki je dejal, da se raven izobrazbe romskih otrok vsako leto veča. »Vse več otrok uspešno zaključi osnovno šolo in se nato vpiše v srednjo. Nekaj je tudi takih, ki obiskujejo višjo šolo.«.

Otroci se počutijo bolj varne

Vodja projekta Barbara Kejžar nam je pojasnila, da je osnovna naloga pomagati otrokom Romom pri premagovanju jezikovnih ovir, s katerimi se praviloma srečajo ob vstopu v šolo, če niso bili predhodno vključeni v programe predšolske vzgoje in jih spodbujati pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces. »Romski pomočniki prav tako spodbujajo dvojezično kulturo in multikulturno klimo, ki je zasnovana na razumevanju, sprejemanju in spoštovanju različnosti in pomagajo pri premagovanju  predsodkov. V tem okviru motivirajo otroke Rome, da se udeležujejo delavnic, različnih šolskih prireditev in drugih šolskih in obšolskih dejavnosti ter pri tem tudi sami sodelujejo.«

Pomen romskega pomočnika za lažje vključevanje otrok Romov v šolski sistem je jasno razviden ravno ta mesec, ko je veliko prvošolčkov prestopilo šolski prag. »Šole v katerih delujejo romski pomočniki, si namreč v prvih šolskih dneh, sploh ob sprejemu  prvošolčkov, ne znajo več predstavljati, da romskega pomočnika ne bi imeli. Otroci se ob njegovi prisotnosti počutijo bolj varne, ker imajo na šoli nekoga, ki jih razume in jim je vedno pripravljen pomagati,« pove Kejžarjeva.

FOTO: skupajzaznanje.si

FOTO: skupajzaznanje.si

»Vključenost in šolanje romskih otrok sta na višji ravni kot pred leti.  Starši se zavedajo pomena temeljne izobrazbe in to tudi izrazijo. Romski pomočniki v šolah z vključenimi romskimi otroki opravljajo pomembno vlogo. Predstavljajo vez med domom in šolo,« je dejala mag. Sonja Filipič, ravnateljica OŠ Janka Padežnika Maribor

Večina Romov šolanje nadaljuje šolanje na srednji šoli

Mentorica romske pomočnice na OŠ Franceta Prešerna Maribor Martina Borko prof. zg. in nem., nam je pojasnila, da je bila romska pomočnica Maša Kristofič, ki je sicer edina zaposlena pomočnica na njihovi šoli in ni Rominja, zelo dobro sprejeta. Ne le s strani učiteljev in drugih delavcev šole, temveč tudi s strani romskih učencev in njihovih staršev. »Ima 7. stopnjo izobrazbe pedagoške smeri. To je zagotovo posebnost in za našo šolo prednost. Pri svojem delu je samostojna, odgovorna, komunikativna in vestna.«

Martina Borko: »Učenci Romi dosegajo povprečne rezultate, večina šolanje nadaljuje na srednji šoli. Tudi redno obiskovanje pouka se je izboljšalo.«

Na njo se lahko obrnejo kadarkoli, ko potrebujejo varno zavetje

Govorili smo z romsko pomočnico Mašo Krištofič. Dejala nam je, da je njena najpomembnejša naloga, ki jo poimenuje tudi poslanstvo, biti oseba s srcem in dušo: »Biti oseba v katerih očeh so vsi otroci enaki, biti oseba na katero se lahko otroci romske narodnosti obrnejo kadarkoli in kjerkoli, ko potrebujejo ob sebi varno zavetje Človeka.« Njene vsakodnevne naloge so  priprave učencev na ustna in pisna preverjanja znanja, govorne nastope, bralno značko ter nudenje pomoči pri opravljanju domačih nalog, pripravi seminarskih nalog, domačih branj,.. »Z eno besedo nuditi učno pomoč, predstavljati vez med starši in šolo in še bi lahko naštevala,« pove in doda, da so sicer romski učenci med sošolci dobro sprejeti.

Na osnovni šoli na kateri dela, ni težav z neznanjem slovenskega jezika. Govorijo ga tako romski učenci, kot tudi njihovi starši. Kot pove pa večina romskih učencev ni zainteresiranih in motiviranih za izobraževanje s strani staršev. Zanje je pouk s katerim se srečujejo v šoli “nujno zlo”. To pa posledično vodi do tega, da ne sledijo pouku, ne opravijo zadolžitev, pa tudi pogosto izostajajo od pouka.

»Vse to pripelje do začaranega kroga primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čustvenih in vedenjskih motenj, s katerimi se srečujejo in se kažejo v šoli,« pove Krištofičeva.

»Starši večine romskih učencev sodelujejo pri izobraževanju svojih otrok le tako, da jim priskrbijo nekaj šolskih potrebščin, izpolnijo potrebne obrazce,  pridejo v šolo na kak pogovor z učitelji, s strokovnimi delavci šole, pokličejo učitelje, strokovne delavce šole po telefonu, napišejo opravičilo za izostanek otroka od pouka, pripeljejo svoje otroke v šolo, odpeljejo svoje otroke iz šole,« še pojasni.

In kakšno izobrazbo imajo pomočniki?

Ciljna izobrazba romskega pomočnika je pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok. »V skladu s tem smo vse romske pomočnike tekom projekta spodbujali  k pridobitvi te izobrazbe vsaj na srednješolski ravni, čeprav to ni nujni pogoj za zasedbo tega delovnega mesta v okviru projekta,« pojasnijo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

Trenutna izobrazbena struktura romskih pomočnikov:
– 22 jih ima zaključen program predšolska vzgoja, srednje strokovno izobraževanje,
– 1 romska pomočnica je dipl. prof. razrednega pouka,
– 1 romska pomočnica je dipl. pedagoginja in sociologinja (1. bolonjska stopnja),
– 2 romski pomočnici imata zaključeno 4-letno srednješolsko izobraževanje (vendar ne programa predšolska vzgoja),
– 1 romska pomočnica ima zaključeno 3-letno poklicno šolo

»V okviru projekta vseskozi spodbujamo romske pomočnike, da tudi sami nadaljujejo svojo pot izobraževanja, tudi s plačilom stroškov šolanja, saj verjamemo, da so s svojo izobrazbo zelo pomemben vzor za vse otroke Rome in dokaz, da se izobrazba splača,« povedo ob koncu.

– 5 romskih pomočnic je v šolskem letu 2019/2020 absolventk visokošolskega strokovnega programa predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Koper,
– 1 romska pomočnica je v tem šolskem letu vpisana v 3. letnik visokošolskega strokovnega programa predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Koper,
– 2 romski pomočnici pa sta vpisani v 2. letnik visokošolskega strokovnega programa predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Koper.
– 12 romskih pomočnikov ima ta trenutek že opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju.
– 26 romskih pomočnikov ima opravljen NPK romski pomočnik.