V preteklem tednu so objave glede vpisa na Pedagoško fakulteto UM dvignile veliko prahu. Odzval se je sam rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič.

Spomnimo… Mariborčanka Tyra Barada je v začetku meseca osvojila naslov svetovne prvakinje v taekwondoju, na evropskih igrah konec junija pa je v kikboksu osvojila srebrno in zlato medaljo, a so njene tekme bile ravno v času terminov preizkusa gibalnih sposobnosti, ki so pogoj za vpis na fakulteto. Na študijskem programu športno treniranje mariborske Pedagoške fakultete, so zaradi tega za Tyro Barada vrata ostala zaprta, saj ni opravila testa gibalnih sposobnosti. Olimpijski komite Slovenije je fakulteto pozval, da v primeru Tyre Barade prepozna potencial vrhunske športnice ter ji omogoči nemoten začetek pedagoškega procesa izbrane študijske smeri.

Na dogajanje so se odzvali  tudi ministri. Minister za visoko šolstvo Igor Papič je rektorja mariborske univerze medtem pozval, da najdejo sistemsko rešitev za vse športnike, ki zastopajo državo Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih.  Med drugimi je svoj pogled delila tudi ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh, kar preko družbenega omrežja Facebook.

Sedaj pa je pojasnitev ob medijski izpostavljenosti vpisnega postopka podal sam rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič. V svojem javnem pismu je izrazil potrebo po pojasnitvi dejanskega stanja ter poudaril, da je univerza odgovorna za varstvo osebnih podatkov in se ne sme opredeljevati glede posameznih kandidatov za študij. Njegov zapis objavljamo v celoti.

V zadnjih dneh se je v različnih slovenskih medijih pojavilo več zavajajočih in napačnih informacij v zvezi z vpisnimi postopki na Univerzi v Mariboru, katerih očiten namen je izsiliti diskriminatorno in nezakonito ravnanje Univerze v Mariboru v postopku vpisa zaradi interesa in želje po vpisu na določen študijski program, zato sem kot rektor Univerze v Mariboru, ki je odgovorna oseba in varuh zakonitosti na Univerzi v Mariboru, dolžan v zvezi s tem podati ustrezna pojasnila.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov se predstavniki univerze ne smemo opredeljevati in dajati izjav o posameznem kandidatu/-ki za študij, menim pa, da je za ustrezno pojasnitev dejanskega stanja nujno predstaviti vsaj osnovne postopke, ki jih na univerzi vodimo v povezavi z izvajanjem vpisa. Iz posameznih izjav in zapisov v medijih je namreč mogoče razbrati, da jih avtorji/-ce ne poznajo ali pa jih pri svojih nastopih oziroma zapisih, hote ali nehote, niso želeli upoštevati.

Glede na to, da so različni posamezniki/-ce in predstavniki/-ce posameznih organizacij v javnosti izpostavljali oziroma problematizirali vpisni postopek izpostavljenega kandidata/-ke in preko medijev vršili pritisk na Univerzo v Mariboru z namenom izsiliti diskriminatorno in nezakonito ravnanje v individualnem postopku, pa verjamem, da bodo pristojni organi po svoji uradni dolžnosti presodili, ali je pri tem šlo za kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov in ali je pri tem mogoče prepoznati tudi elemente koruptivnih dejanj nosilcev političnih funkcij ter glede na svoje ugotovitve tudi ustrezno ukrepali.

Splošna matura in vpis na univerzo sodita med najbolj občutljiva postopka v procesu izobraževanja, zato je zelo pomembno, da potekata na transparenten in jasno določen način, pri čemer mora biti ves potek v naprej javno objavljen, zapisana pravila izvajanja pa natančna in nedvoumna. Pri izvajanju vpisa na univerze je odgovornost univerze, da dosledno upošteva določila Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter vpis izvaja na način, da pri tem zagotovi enakovredno in enakopravno obravnavo vseh kandidatov/-k. Odgovornost posameznega kandidata/-ke pa je, da se pravočasno seznani z besedilom Razpisa za vpis in pridobi vse potrebne informacije za uspešno izvedbo vpisa, pri čemer so, podobno kot pri opravljanju mature, še posebej pomembni posamezni predpisani roki. Prav zato izvajamo na univerzah vpisne postopke z največjo skrbnostjo in pazljivostjo. Za vpis na vse študijske programe v Republiki Sloveniji je potrebno izpolniti pogoje za vpis ter merila za izbiro v primeru omejitve vpisa. Univerza v Mariboru bo v študijskem letu 2023/2024 v prve letnike študijskih programov vpisala več kot 3700 študentov/-k.

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2023/2024 je bil objavljen 3. februarja 2023 na portalu eVŠ, na spletnih straneh Univerze v Mariboru in na spletnih straneh fakultet, članic Univerze v Mariboru. Vlada Republike Slovenije je soglasje k razpisu podala v mesecu januarju 2023. Glede na zgoraj navedeno želim posebej poudariti, da Univerza v Mariboru v postopku vpisa ni avtonomna, saj njene pristojnosti pri izvajanju skupnega razpisa za celotno Republiko Slovenijo določa Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ter Vlada RS, ki daje soglasje k besedilu Razpisa za vpis, vključno s časovnico prijavno-vpisnega postopka. Kot rektor univerze v vodenje vpisnega postopka ne morem in ne smem posegati, saj za to ne obstajajo pravne podlage ter zato v izvajanju postopka vpisa nimam nobenih pristojnosti. Pri tem želim izpostaviti, da se Univerza v Mariboru pri podajanju informacij o vpisnem postopku nikoli ni sklicevala na avtonomijo delovanja, ta pojem so izkoriščali posamezni predstavniki/-ce, ki so vršili pritisk na našo univerzo.

Prijavno-sprejemni postopek in vpisni pogoji so objavljeni v Razpisu za vpis, prav tako pa so v besedilu Razpisa za vpis določeni tudi termini preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, ki potekajo po v razpisu za vpis objavljenem razporedu (časovnica prijavno-vpisnega postopka). Razpis za vpis ne predvideva, da bi bil lahko katerikoli kandidat/-ka zaradi svojega statusa ali kakršnihkoli drugih okoliščin oproščen preizkusa posebnih nadarjenosti, če je uspešno opravljen preizkus pogoj za vpis v izbran študijski program. Termini za preizkuse se predhodno usklajujejo tudi z ostalimi visokošolskimi zavodi v RS, da se ti ne izvajajo istočasno in da imajo kandidati/-ke za vpis možnost opravljanja teh na vseh visokošolskih zavodih v državi.

Preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti za vpis v študijski program 1. stopnje Športno treniranje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je v prvem prijavnem roku potekal 30. junija 2023, v drugem prijavnem roku pa 8. septembra 2023, kar pomeni, da so imeli kandidati/-ke v prijavno-vpisnem postopku na voljo dva termina. Z roki za izvedbo so bili potencialni kandidati/-ke za študij seznanjeni v mesecu februarju, in sicer ob izidu razpisa za vpis. Glede na čas objave Razpisa za vpis in razpisanim terminom preizkusa posebnih nadarjenosti v prvem vpisnem roku imajo kandidati/-ke skoraj pet mesecev časa za uskladitev svojih aktivnosti kot tudi ostalih obveznosti, s katerimi pridobijo status študenta, če izpolnijo pogoje za vpis v študijski program. V primeru upravičene zadržanosti v času razpisanega termina preizkusa posebnih nadarjenosti v prvem prijavnem roku, imajo kandidati/-ke za študij tako dovolj časa za vložitev ustrezne prošnje s priloženimi ustreznimi dokazili za morebitno uskladitev datumov preizkusov v posameznem prijavnem roku, ki mora biti vložena na univerzo pred razpisanim terminom preizkusa v prvem prijavnem roku, in sicer skladno z 8. členom Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe: »Kandidati/-ke, ki jim bo to zaradi upravičenih razlogov dovolil organ visokošolskega zavoda ali samostojnega visokošolskega zavoda, in kandidati/-ke, za katere bo tako odločeno v pritožbenem postopku, bodo izjemoma lahko opravljali/-e preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti tudi v jesenskem izpitnem roku oziroma v rokih, ki jih bodo določili visokošolski zavodi. Opravljeni preizkus v jesenskem roku se kandidatu/-ki v tem primeru upošteva kot opravljeni preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v prvem prijavnem roku. Te kandidate/-ke se naknadno razvrsti za prvi prijavni rok.«

Pri tem je pomembno tudi, da ima kandidat/-ka za študij v primeru neuspešnega prvega prijavnega roka možnost in obvezo oddati prijavo v okviru drugega prijavnega roka, pri čemer so pravila enaka kot v prvem prijavnem roku. Univerza lahko v postopku odloča le na podlagi formalnopravnih možnosti in izključno na prošnjo kandidata/-ke za študij. To velja tudi v primeru, ko se kandidat/-ka ne udeleži preizkusa posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v prvem prijavnem roku. Za možnost ponovnega opravljanja preizkusa v drugem prijavnem roku se mora kandidat/-ka najprej prijaviti na drugi prijavni rok v sistemu eVŠ. V kolikor se kandidat/-ka ne udeleži preizkusa posebnih nadarjenosti v prvem prijavnem roku sistem eVŠ upošteva, da za prvo podano izbiro v tem primeru (zaradi neudeležbe na preizkusu) pogoji za vpis v prvo izbrani študijski program niso izpolnjeni in kot izbrani študijski program določi študijski program, ki ga je v sistemu eVŠ kanidat/-ka izbral kot drugo izbiro študija ter kandidata/-ko obvesti o možnosti vpisa v ta študijski program.

Posebej želim izpostaviti, da na Univerzi v Mariboru v prvem prijavnem roku do termina prvega preizkusa posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti nismo prejeli nobene vloge kandidata/-ke s prošnjo za uskladitev termina preizkusa v prvem prijavnem roku. Prav tako nobene takšne vloge z ustreznimi dokazili nismo prejeli niti pred terminom preizkusa v drugem prijavnem roku, da bi na osnovi tega bilo mogoče sprožiti ustrezne postopke usklajevanja datumov preizkusa.

Menim, da so sedanji prijavno-sprejemni postopki in vpisni pogoji, ki so objavljeni v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, ustrezni in vsebujejo vse potrebne sistemske rešitve. Je pa pri tem nujno, da se kandidati/-ke pravočasno seznanijo z besedilom razpisa ter vpisnim postopkom, saj v nasprotnem tudi nobena morebitna nova sistemska rešitev ne bo pomagala. Vlada RS in pristojno ministrstvo imata za prihodnja študijska leta vso pristojnost in odgovornost za spremembo Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ter posledično tudi besedila Razpisa za vpis ter v okviru tega opredelitve večjih pristojnosti univerz pri izvajanju postopka vpisa, v kolikor ocenita, da za to obstajajo razlogi in potreba.

Na vseh fakultetah Univerze v Mariboru organiziramo v drugi polovici meseca februarja vsako leto Informativne dneve, da se lahko kandidati/-ke tudi po tej poti pravočasno seznanijo z vsemi podrobnostmi vpisnega postopka ter potrebnimi ravnanji in pridobijo neposredne odgovore na vsa odprta vprašanja. Tudi na vprašanje, kdaj, kje in na kakšen način je možno oddati vlogo za uskladitev termina preizkusa posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. V sklopu dveh dni so na voljo trije termini za obisk fakultet. Vpisne službe na rektoratu in članicah Univerze v Mariboru si prizadevajo v čim krajšem času odgovoriti na vsa posredovana vprašanja kandidatov/-k, ki jih je v času vpisa veliko, saj vemo, da je pravočasna ustrezna informiranost kandidatov/-k ključna za uspešno izvedbo njihovega vpisa.

Na Univerzi v Mariboru se zavedamo pomembnosti gibalno/športnih aktivnosti, ki jo med študentkami in študenti spodbujamo tudi skozi podporo univerzitetni športni ligi, ki jo organizira Študentski svet Univerze v Mariboru. Sam razumem vsakoletni zaključni turnir univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru kot praznik športa na naši univerzi.

Pritiski, ki jih posamezniki/-ce in predstavniki/ce posameznih organizacij preko medijev v zadnjih 14 dneh vršijo na Univerzo v Mariboru, tudi z grožnjami po odvzemu certifikata športnikom prijazna univerza, z očitnim namenom izsiliti diskriminatorno in nezakonito ravnanje Univerze v Mariboru ter neupoštevanje pravil v postopku vpisa zaradi interesa oziroma želje po vpisu na določen študijski program, so neprimerni in nedopustni. Prav tako je označevanje zavezanosti doslednemu spoštovanju pravil vpisnega postopka in upoštevanja besedila Razpisa za vpis za birokratsko togost in kompliciranje neprimerno in nevarno, saj je lahko s takšno paradigmo zelo hitro vsak pravni postopek ožigosan kot birokratska togost, v kolikor rezultat ni v skladu z interesi posameznika ali interesne skupine.

Univerza v Mariboru je bila, je in bo zavezana biti športnikom prijazna univerza, pa naj bo to s certifikatom športnikom prijazne univerze, ali pa brez njega.

Univerza v Mariboru bo tudi v prihodnje zavezana spoštovanju sklepov Vlade Republike Slovenije, zakonskih predpisov, Statuta Univerze v Mariboru ter drugih notranjih pravnih aktov s ciljem zagotavljanja enakovredne in enakopravne obravnave vseh študentk in študentov.

-Prof. dr. Zdravko Kačič
Rektor Univerze v Mariboru