Nova čistilna naprava, ki jo bodo v Občini Rače-Fram pričeli graditi prihodnje leto, je za občino še kako potrebna. Povzročala bo manj hrupa in neželenih vonjav, iz odpadnih voda pa bo odstranjevala tudi dušik in fosfor.

Občina Rače-Fram bo prihodnje leto pričela s prenovo in posodobitvijo sistema čiščenja odpadnih voda. Obstoječa čistilna naprava s projektirano kapaciteto 3.000 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE) in izvedeno nadgradnjo v letu 2006 na 5.000 PE je že zastarela ter izrabljena in stara skoraj 50 let. Nahaja se v bližini zavarovanega območja Krajinski park Rački ribniki-Požeg in zavarovanega območja Natura 2000 Rački ribniki-Požeg, in sicer na nadmorski višini 260 metrov. Na območju čistilne naprave Rače se čistijo odpadne vode za:

 • prebivalce dveh aglomeracij,
 • dve osnovni šoli in dva vrtca,
 • zdravstvena domova,
 • poslovno-industrijske objekte (Albaugh TKI, d. o. o., Kmetijska zadruga Rače, Oljarna Fram, Petrol – skladišče goriva, Tekol ipd.) in nekaj manjših trgovin.

“Upam, da bo nova čistilna naprava služila vsaj tako dolgo kot stara, katere učinek čiščenja je še vedno nad 90 odstoten, a je njena kapaciteta premajhna in je preobremenjena,” je ob tem povedal župan Branko Ledinek. V Občini Rače-Fram je namreč v zadnjih letih precej naraslo število prebivalstva, saj se na to območje preseljuje veliko mladih družin, rast prebivalstva pa je pričakovana tudi v prihodnjih letih.

Nova naprava bo izboljšala stanje okolja in znižala emisije

Nova ČN je ena od prioritetnih investicij Občine Rače-Fram, tako v okoljevarstvenem pogledu kot tudi v smislu zagotavljanja kakovostnejšega življenja občank in občanov na območju naselij Rače, Fram, Morje in Ješenca. ČN s povečano kapaciteto bo prispevala k razvoju kraja in celotne občine. Po statističnih podatkih v letu 2020 na območju Občine Rače-Fram živi 7.531 prebivalcev.

Načrt nove čistilne naprave Rače

Napravo je torej nujno potrebno povečati na 9.600 PE, hkrati pa izboljšati in posodobiti sistem čiščenja komunalnih odpadnih voda (sekundarno in terciarno čiščenje). To bo omogočilo izboljšanje stanja okolja in zagotovilo ustrezno reguliran dotok odpadne vode na ČN. Posledično se bodo znižale emisije v okolje ter izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda. Priprava projektne in investicijske dokumentacije se je začela že v letu 2017. Zaključek investicije je predviden v letu 2023.

Preden bodo industrijske vode spuščene na čistilno napravo, bodo tehnološko očiščene. Poleg primarne in sekundarne funkcije bo nova čistilna naprava povzročala manj hrupa in neželenih vonjav ter prinesla še eno v nizu pomembnih izboljšav – opravljala bo tudi terciarno čiščenje, kar bo v praksi pomenilo, da bo iz odpadnih voda odstranjevala tudi dušik in fosfor, so še navedli.

Cilji nove čistilne naprave so naslednji:

 • povečanje kapacitete ČN s prvotnih 3.000 PE na 9.600 PE,
 • izboljšanje in posodobitev sistema čiščenja komunalnih odpadnih voda (sekundarno in terciarno čiščenje) ter posledično izboljšanje stanja okolja,
 • varovanje okolja in zmanjšanje obremenjevanja površinskih voda zaradi odvajanja odpadnih voda,
 • zagotavljanje ustreznega reguliranega dotoka odpadne vode na ČN,
 • zmanjševanje emisij v okolje,
 • izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda.

Vrednost investicije znaša 3.034.341,02 EUR z vključenim DDV. Občina Rače-Fram bo investicijo izvedla z naslednjimi finančnimi viri:

 • sredstvi občinskega proračuna v višini 1.333.178,08 EUR z DDV,
 • sredstvi Republike Slovenije v višini 340.232,59 EUR z DDV in
 • nepovratnimi sredstvi ESRR v višini 1,360.930,35 EUR z DDV.

Položnice bodo malenkost višje, a še vedno med nižjimi v primerjavi z drugimi občinami

Projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje – Občina Rače-Fram« bosta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Čistilna naprava Rače

Za prebivalstvo se tako rekoč nič ne spreminja, cena za čiščenje odpadnih voda na prebivalca pa je v občini trenutno med nižjimi. “Za samo obratovanje bodo stroški sicer narasli, kar pomeni, da bodo tudi položnice za uporabnike nekoliko višje, a še vedno bo šlo le za nekaj centov, kar pomeni, da bo cena še vedno nižja kot v drugih občinah,” je še dodal Ledinek.